UNÁAN HEBREO BANAN BANACË UNICAMA BUÁNMIA QUIRICA
I. CRISTONËX CA ANGELCAMA 'IMAINUN MOISESBËTAN SËNË́NMAIRA 'ICË QUICË BANA (1-4)
1
Aín unicama pain xutancëxuan Nucën Papa Diosan aín Bëchicëira xua
Bëráma ca Nucën Papa Diosan nucën raracaman aín cushi 'unánan uisai cara aín uni 'iti 'icë quixun 'unánun, Nucën Papa Dios, an sinánmicë bana uni ñuixuncë unicamabë bananan namámiquin canan, bëtsi bëtsi ñu ismiquin canan, bëtsi bëtsi ñu 'aquinribi atu ismiacëxa. Bëráma usaquin nucën raracama 'unánmia 'aínbi ca an xucëxun aín Bëchicë anbi aín Papan bana unicama ñuixuancëxa. Nucën Papa Diosan ca aín Bëchicë camabi ñu uniomiacëxa. Usa 'ain ca an camabi ñu, naíu 'icë ángelcama 'imainun, ënë menu 'icë unicama 'imainun, camabi ñu unio 'icë aín Papan a 'ibuamiacëxa. Nucën Papa Dios ax ca unin sinánsamaira 'aish upíira 'icën. Usa 'ain ca aín Bëchicë Jesucristo axribi asaribi 'icën. Usa 'ain ca uisa cara ax 'iacëxa quixun 'unánquin unin 'unánti 'icën, aín Papa Dios ax ca asaribi upí 'icë quixun. An unio 'ixun ca an unio ñucama, aín banánbia usabi 'inun 'imia. Usa 'aish ca camabi unin 'ucha tërë́ncë 'inun bamax baísquitancëx, aín Papan nëtënu cuan 'aish aín mëqueu abë 'Apu 'icën. Nucën Papa Diosan Bëchicë ax ca aín Papa cuëëncësabi oi 'icë cupí, aín ángelcamasamai upíira 'icën. Usa 'ain ca aín Bëchicë Jesucristo axribi asaribi 'icën. Usa 'ain ca uisa cra 'aish aín Papabë 'Apu 'icën. Usa 'aísha ax aín Papabë 'Apu 'ain ca ángelcama abë sënë́nma 'icën.
Nucën Papa Diosan Bëchicë, ca ángelcamabëtan sënë́nmaira 'icë quicë bana
Nucën Papa Diosan ca uinu 'icë ángelbi cáma 'icën:
Mix camina 'ën Bëchicë 'aish xënibua 'aínbi 'ëbë 'iti 'ai
quixun. 'Imainun ca uinu 'icë ángelbi ñuima, Jesúsëshi ñui, Nucën Papa Dios ësairibi quiacëxa:
'Ëx cana aín Papa 'iti 'ain. Ax ca 'ën Bëchicë 'iti 'icën.
Usa 'aish ca aín Bëchicë aratsushi 'icëbi ënë menu xuti ësai quiacëxa:
'Ën ángelcaman ca a rabiti 'icën.
Angelcama ñui ca Nucën Papa Dios ësai quiacëxa:
'Ën 'amicëxun ca 'ën ángelcaman 'ën cacësabi oquin ñu 'aia. Usa 'ain cana 'aisa tanquin suñusa 'imianan 'aisa tanquin tsi rëquirucësa 'imin. Usa 'ixun ca 'ë ñu 'axunia.
Usai quiquinbi ca aín Bëchicë aira ësaquin caia:
Mixribi Dios 'aish camina usabi 'itioi 'ën nëtënu 'Apu 'ain. Mix 'Apu upíira 'aían min banaribi upí 'ain ca min 'ati ñucamaribi upí 'icën. Unían upí ñuishi 'ati cuëëanan camina atúan 'aisa tancë 'atima ñu a cuëëncëma 'ain. Usa 'icë cana 'ëx Dios 'aish min Dios 'ixun, unicama 'imainun ángelcamaribi 'acësamaira oquin, cuëëinra cuëënun mi 'imian.
10 Usaquin canan ca Nucën Papa Diosan ësaquinribi aín Bëchicë caia:
Mix camina camabi ñu aín 'ibu 'ain. Min camina bëráma mecama 'imainun naí 'imainun anu 'icë ñucamaribi uniocën. 11 A ñucamax ca nëtë́ti 'icën. Nëtë́cëbëbi camina mix nëtë́tima 'ain. Chupa 'icësaribiti ca a ñucama xënibuti 'icën. 12 Usa 'icëmi min, chupa xëni 'acësaribi oquin capúncëxbi ca me 'imainun naí iótëcëncë 'iti 'icën. Acamaxa usai 'icëbëbi camina mix usabi 'in. Mix camina usabi 'iá 'aish usabi 'iti 'ain.
13 Uínsaranbi ca uinu 'icë ángelbi Nucën Papa Diosan ësoquin cáma 'icën:
Axa mimi nishcë unicama 'ën mi 'ibuamimainun camina mix 'ëbë 'Apu 'aish 'ën mëqueu 'iti 'ain.
14 Camabi ángelnëx ca an Nucën Papa Dios ñu 'axuncë 'icën. Usa 'ixun ca an xucëxun, uicamax cara an mëníosabi oi Nucën Papa Diosnan 'inux ië́nuxun 'aia, acama 'aquinia.