JUDASNËN BUANMIA QUIRICA
1
Nucën Papa Diosan ainan 'inun caíscë unicama Judasnën cuënëoxuan quirica
'Ëx cana Judas, an Jesucristonën cacësabi oquin ñu 'acë 'ianan Jacobonën xucën, a 'ain. Mitsúxmi ainan 'inun caíscë 'icëa Nucën Papa Diosan Jesucristomi cushicë 'inun 'imicë 'icë, cana ënë quirica mitsu cuënëoxunin. Nucën Papa Diosan nuibacëxmi mitsun 'uchacama tërë́ncë 'ianan bëtsibë nuibanani chuámarua 'aish bucucanti cana cuëënin.
An cëmë bana uni ñuixuncë uni
(2 P 2.1-17)
'Ën nuibacë xucë́antu, Jesucristomi catamëtia ca mitsun 'uchacama tërë́nquin ainan 'inun Nucën Papa Diosan mitsu ië́miaxa, 'ë 'acësaribi oquin. Usami 'icë cana anun nux ië́ti banacama ñuiquin mitsu cuënëoxunti sinan. Usaquin sinánxunbi cana bëtsi bana pain mitsu buánmin, uni raírinëan Nucën Papa Diosan banamabi ñuicë bana a cuaxunma 'anun cananmi, Jesucristo ñui quicë bana, a Nucën Papa Diosan unicaman cuacë, ax ca asérabi 'icë quixuan camabi unin 'unánun, atu canun cana mitsu ënë quirica buánmin. Uni raírinëx ca parani mitsubë timëtia. Mitsubë timë́xunbi ca mitsun sináncësabi oquin sinanima. A unicamax ca ësai quia: Nucën Papa Dios upí 'ixun ca nux cuëëncësa oquinshi ñu 'aiabi nu uisabi oimá. Usaquin sinánquin ca 'aisama ñu 'aia. 'Ai ca —'ëx cana Nucën Papa Diosnan 'ai —quibi axëshi nun 'Ibu, ax cuëëncësabi oi 'ima. —'Ëx cana Nucën 'Ibu Jesucristonan 'ai —quixunbi ca aín bana quicësabi oquin 'aima. Usa uni ñui ca Nucën Papa Diosan bana cuënëo quia, usaía 'icë unicamax ca 'aisamaira oquin 'uchocë 'iti 'icë quiax.
Upí oquinmi 'unáncëbi cana ënë ñucama mitsu sinánmitëcënin, Nucën 'Ibu Diosan ca Israel unicama Egipto menua buánxunbi ami catamëtiama oquin raíri cëñuacëxa. Angelcama raíri, axa Nucën Papa Diosan nëtënubi 'iti 'aíshbi anu 'iisama tancë cupí chiquía, ax ca anúan an camabi uni isti nëtë utámainuan bëánquibucënu uisatima manë risin tëcërëcacësa 'aish, anubi 'inun Nucën Papa Diosan ëan 'icën. A ángelcamaxa abë 'iisama tanan Nucën Papa Dios cuëëncësabi oi 'iisama tani 'iásaribiti ca Sodoma 'imainun Gomorra 'imainun a 'urama 'icë ëmacamanu 'icë unicamaxribi 'iacëxa. Nucën Papa Diosan ca aín xanubëishia 'iti uni 'anan xanuribi aín bënëbëishia 'iti uniocëxa. Usa 'aínbi ca a ëmacamanu 'icë unicama aín xanuma 'aínbi bëtsi xanubë 'imainun xanúxribi aín bënëma 'aínbi bëtsi unibë 'imainun uníxribi xanúxmabi bëtsi unibë 'i, 'aisamairai 'uchacëxa. Usaía 'icë ca Nucën Papa Diosan aín 'ucha cupíbi, manë tsin nëancëxa, xënibua 'aínbi ainanma 'inun. Usaía 'iá a sinani cananuna nuxribi usai 'itin rabanan bërúancati 'ain.
Usa 'aínbi ca axa Sodoma 'imainun Gomorranu 'icë unicama usai 'iá 'unanibi, mitsu parani mitsubë timë́cë unicama an, sinánñumasa 'aish aín xanuma 'aínbi xanubë 'ianan bana cuacëma 'ixun, Nucën 'Ibu Diosmi sinánquinma cushi unicama 'imainun uisa cushi cara, ángelcamaribi 'atimaquin ñuia. Usaría a unicamax quicë 'aínbi ca usoquin caquinma ángelcaman cushi, Miguel, an abë banaquin ñunshin 'atimanën 'apu 'atima bana 'inánquinma, Moisés bamacë rabanan abë cuëbicanancëxunbi, Miguelnën ñunshin 'atimanën 'apu ësaquinshi cacëxa: “Nucën 'Ibu Diosan ca mi 'uchoquin ñu cati 'icë” quixun. 10 Usa 'aínbi ca a unicama an 'unáncëma ñu ñui 'atimati banaia. Sinánñuma 'ixuan ñuinacan uisa cara oia quixun sinánquinmaishi ñu 'acësaribi oquin ca a unicaman aín cuëëncësa oquinshi ñu 'aia. Usaquin 'ai ca atúxbi 'atimatia.
11 A unicaman ñu 'atima 'acë cara Nucën Papa Diosan uisoti 'icën. Cainan ñu 'atima 'ásaribi oquin 'anan ca Balaam an 'ásaribiquin curíqui biti sinánxun ñu 'atima 'aia. Coré ax ca Nucën Papa Diosan cacëxuan Moisésnën ñuicë bana cuaisama tanquin, uni raíri Moisésmi nishquin tsuáquirumicë cupí, bamacëxa. Cain, Balaam, Coré, acamaxa 'iásaribiti ca a unicama cënúti 'icën. 12 Mitsúxmi Jesucristomi sinánquin pi timë́cë 'ain atúxribi mitsubë timë́cë 'aíshbi ca asérabi mitsúxmi 'icësaribiti 'ima. Usa 'aish ca atun cuëëncësabi oquinshi pi rabinima sharati, uni raírimi sinanima. Uni raíri 'aquincëma 'aish ca 'uí 'ibúnux nëtë bënamëtiabi suñun bëcacëx nëtë́cësa usaribi 'icën. 'Ianan ca anun bimiti nëtëa ucëbëbia i bimicëma usaribi 'icën. Bëucutia i aín tapun ëchiquicë, usaribi ca atux 'icën. 13 Bëchunan tucánquiquin masinu chinan purucësa, usaribi 'inun ca aín nuitu upíma 'ain 'atimati bananan ñu upíma 'aia. Chiquíquianxa 'ispa amanu tacúcë, usaribi ca atux 'icën. Usa 'aish ca atux nëtë́timoi xënibua 'aínbi bëánquibucënu 'iti 'icën.
14 Ax pain unia nucën rara Adán aín rëbúnqui nucën rara Enoc, ax ca Nucën Papa Diosan sinánmicëx usa uni ñui ësai quiacëxa: “'Ën iscëx ca Nucën 'Ibu Dios camabi 'aisamaira aín uni upícaman nëpúamainun uaxa. 15 Uxun ca camabi uni uisa cara oti 'icë quixun isaxa, atúan ñu 'acëcama 'unánquin. An ñu 'atima 'acë unicama atun ñu 'atima 'acë cupí 'imainun atun a ñui 'atimati banacë a cupíribi, ca Nucën 'Ibu Diosan 'uchoquin uisa cara oti 'icë quixun isaxa”. 16 A unicamax 'aisama 'ixun ca uni raírinën 'acë ñu 'atimaquin ñuianan atux cuëëncësa oquinshi 'anan atux cuëëncësa oíshi 'iti sinania. Usa 'ixun ca atúxbi cërúanan rabiacaquin, aín curíqui 'imainun aín ñu biti cupíshi abë upiti banaquinbi uni parania.
Uni itsin paránti rabanan bërúancati bana
17 'Ën nuibacë xucë́antu, a unicamaxa usa 'aínbi camina mitsun, Nucën 'Ibu Jesucristonëan aín bana ñuixunun caíscë unicaman mitsu ñuixuan banacama, a manuquinma sinánti 'ain, 18 ësaquian mitsu cacë: Jesucristo utëcënti nëtëa 'urama 'ain ca 'itsa unin Nucën Papa Diosan banami cuaiquin, aín sináncësa oquinshi ñu 'atima 'ati 'icën. 19 Usa unicamax ca an ënë nëtënuxun aín cuëëncësa oquin ñu 'atishi sináncë a 'icën. A unicaman ca uni raírimia nishnun quixun unicama sinanamia. Nucën Papa Diosan Bëru Ñunshin Upitan sinánmicëma ca atux 'icën.
20 'Ën nuibacë xucë́antu, ami catamëcë 'aish camina camabi nëtën asérabi Jesucristomi sinánti 'ain. Ami sináncëxun ca an mitsu sinánmiti 'icën, an sináncësaribi oquinmi sinánun. Aín Bëru Ñunshin Upitan 'aquincëx camina Nucën Papa Diosbë banati 'ain. 21 Nucën Papa Diosan mitsu nuibacëx camina ami manutima camabi nëtën ax cuëëncësabi oi 'iti 'ain. 'Ianan camina a nëtë anuan nuibaquin Nucën 'Ibu Jesucristonën utëcënquin aín nëtënunu xënibua 'aínbi abë 'inun nu 'imiti, a caínti 'ain.
22 Caíanan camina —Nucën Papa Diosan bana ca asérabi 'icë —quixuan an sináncëma uni a 'ësëquin —usa ca —quixun upí oquin sinánmiti 'ain. 23 Uni raírinëxa aín ñu 'atima 'acë cupí Nucën Papa Diosnanma 'icëbi camina amia sinánun 'aquinti 'ain, tsinuaxa xaráti 'icëbi uni bicësaribi oquin. Usaribi oquin camina uni raíriribi nuibaquin upí 'inun 'aquinquinbi axa 'atima 'icësaribi 'itin rabanan bërúinra oti 'ain, ax 'aisama cupía, aín chupáxbi chuaíracësa 'icë timacësa oquin aín 'ucha timaquin.
Ashiquiana, Nucën Papa Dios rabinun ca
24 An ñu 'atima 'axúnmami 'anun mitsu bërúanan an iscëxmi upí 'aish cuëëni aín nëtënu abë 'inun mitsu 'imiti, ax ca Nucën Papa Dios 'icën. 25 Axëshi Nucën Papa Dios 'ixun Nucën 'Ibu Jesucristo cupí nu ainan 'inun ië́micë, ax ca cushiira 'ianan upíira 'aish 'Apuira 'icën. Ax uisa ñubi uniocëma pan 'aish usabi 'iá 'aish ca ax usabi 'ia. Usabi ca ax 'icën. Ashi, Judas.