GALACIA YAHUAJU CUANAJA ISHU PABLORA QUIRICA CUADISHACUAREQUE
GALATAS
Riyaque quirica ri Pablora Galacia yahuaju aniya cuanaja ishu cuadishacuareque. Tuhua tunajatu jetiama yunerique quejeneti ama bahuityacuare. “Yusu queja ni micuana judirucara juya, Moisésra israelita cuana dutya cuatsashahua eque micuana anitaqui. Ecuita huitu biti micuana catubutitaqui”, jadya tunajatu ecana cueja bahue jucuare.
Riyaque quirica tsehue ecuana Pablora bahuityaya Yusura ecuana Jesús queja catyatihuaju Ijahua quejaque inajacamereyaque, ni ejeque cacuatsashati eque juatsu ama. Tura ecuana bahuityaya, Yusupa ecuana pureamaturaya, tura tuja Espíritu eque cuatsashaya eque ecuana aniyaju, ai ecuanaja baba cuanaja bahue eque ani eque cacasatitsu ama.
Umae versículo cuana cabahuityati ishu jida cuanaque tu riya cuanaque: 2.20; 5.22-23, 25; 6.7,9.
1
Pablora Jesús queja ecatyati cuanaque isaracuareque
Era rique micuanaja quirica cuadishaya. Isaraya micuana era. Ique Pablo. Jesucristoja yana atsaquique ique. Ni ejeque ecuita riyaque yahuajura ama mepehua Jesúsja yana atsaqui juishu. Yusuratu cuadishahua ama ni ejeque ecuita buchique ique Jesús merequi cuadisha ishu. Jesucristora cuitadya mepehua. Tura cuitadya cuatsashahua tuja ecuadishaque juishu. Tumebaedya tuja Etataquera ique mepehua, Jesús majuhuaju chacha nityatsuranucaqui juhuara. Era camadya ama, tumebaedya dutya eatsehue cuanaque Jesús queja ecatyati cuanara micuana isaramereya. Dutya micuana Galacia yahuaju cuanaque micuana ecuanara isaramereya, Yusu pureama aishu caradati bahue cuanaque. Yusu ecuanaja Etatara, tumebaedya Ecuana Cuatsashaqui Jesucristora jida tsehue nenarucue tatseja quiyuhuebati tsehue. Tatsera inime tsapema neanishacue. Jesucristo cuitadyatu majuhua ecuanaja jucha tsujetyaqui. Tuquetu majuhua ecuanaja ishu, ecuana Yusu adeba baecua cuanaque jidama cuanaque aniya bucha anie ejuuju. Tuja inime tacatu majuhua. Riyaquetu juhua inime ecuanaja Etata Yusuja jadya inime juya tibu. ¡Dyaque jida casada taa Yusu! ¡Muitanajacaya ama tuque! Jadidya paju.
Aijamatu peya eje bucha eque Ijahua quejaque einajaca juishuque, Cristo eque camadya
Era taa jidama baya micuanara masadama cuita Yusu jacayaque. Ique tuhua micuana tsehue jucuare patya micuana cuejacuare arepa micuana jucha arida ama bucha Yusura iyuhueda bahuaque. Cuejacuare micuana era, Cristo queja camadya catyatiyaju micuana Yusura Ijahua quejaque inajacamereyaque. Cuejayaju bacatsu tuque micuana ejenecuare. Tume tuque micuana masadama Yusu iyuhueda bajacacuare. Masadama micuana quisarati yunerique ejenejacacuare era bahuityacuareque. Tume micuana amena ejenenucaya peya quisarati peya cuanara jida jadya ayaque.
Yuneri cuitadyatu aijama peya eque einajaca juishuque; aijamatu peya quisarati Cristoja ecuejaque. Umae cuanara micuana cujishaya. Tunara micuana cuejaya: “Yusu queja micuana judirubuque Moisésja cacuatsashati eque cuita camadya anitsu, ai Cristo queja cuita camadya catyatitsu ama”. Jadya pana cuare tunajatu quisarati yunerique acara aya dyaque bape cuita. Icuene micuana ecuanara cuejahua Yusu queja judiru ishuque quisarati. Ejera ni micuana bapeque cuejaya, jadya cuejaquique ijahuaja etiquiju panubidiru, ni eje tupu cuinana ishu ama. Ecuanara cuitadya ni, jadya ama juatsu barepaju Yusu tsahuaqui cuanara ni ecuana bape cuejae aya, ijahuaja etiquiju neijehuetanara. Ecuanara micuana cuejahuadya; cuejanucayadya micuana era. Micuanaratu bacatsu ejenehua Cristo eque camadya Ijahua quejaque einajaca jutaquique. Ejera ni micuana cuejaya Yusu queja peya judiru ishuque quisarati, tume jadya cuejaquique Yusura ijahuaja etiquiju paijehue.
10 Jadya quisarati aatsu, ¿micuanajatu inime juya era ecuita cuana pureamaturaya bucha? Jadya quisarati aatsu tuque Yusu cuita camadya pureamaturaya, ecuita cuana ama. Ecuita cuana ni pureamaturacara aya, tume taa ique Cristo merequique ama ejuu.
Yusura Pablo eje bucha eque quisarati tsape ishu cuadishacuareque
11 Bahue nejucue riyaque, micuana ecue ebacua bucha cuanaque. Quisarati era cuejayaque tu ni ejeque ecuita riyaque yahuajuja inime equeque ama. 12 Ejeque ecuita riyaque yahuajura ama cuejahua; ecuitara ama bahuityahua. Jesucristora cuitadya bahue amerehua.
13 Ique ecue ebaba ecana israelita cuanaja bahue eque anicuare jari patya tuque dyaque nerecaturacuare Jesús queja ecatyati cuanaque. Micuana micuana bahuedya ique eje bucha juhuaque. Era tuna dyaque ujeu bahua. Ecue casada tsehue tuna era acara aya eque ahua; iyecara ebari tuna ahua. 14 Ique ecue ebaba ecanaja bahue eque anicara ebari juhua. Isarahua tuque ecuanaja cacuatsashatira cuatsashayaque. Dyaque jidatu era adebaajehua. Peya eatsehue capajiti cuanatu jadya bahuee ama juhua. Ecuetu bijidama juhua ecuanaja bahue cuana cuaretana ishu. Ecuita cuana tuque tumeque bahue eque amerejacacarama ahua.
15 Yusura iyuhueda bahua, arepa ique jucha aridaque juhua ama bucha. Tura ique mepehua tujaque juishu. Ique ejitaju juma jariju tura mepehua. “Pablotu ecuique; meredadibuque tura ique. 16 Eratu adebamerebuque Jesús ecue Ebacua”, jadyatu Yusuja inime juhua. Jadya bameree tura ahua Jesús. Bameretsu tura cuadishahua israelita ama cuanaque Yusu queja judiru ishuque quisarati cuejara. Jadya cuadishae ahuaju, ni ejeque ecuita tsehue ama quisaratihua. Cuejatihua ama tuque ni ejeque: “Pana cueja acue Jesús eje buchique; cuejacue ique ecue eje bucha cueja ishuque”, jadya tuque ahua ama ni ejeque. 17 Ni cuahua Jerusalénju Cristo queja ecatyati cuanaque cuatsashaqui cuana tsehue quisaratira. Arepa Jesusradya tuna ique cuatsashama jariju cuatsashahua ama bucha, cuahua ama ique tuna queja cacuejameretira. Tsunutahua ama ique Arabia yahuaju cuaishu. Tuequedya Damascoju juetinucahua.
18 Quimisha mara juatsu chamacama cuacuare Jerusalénju Pedro queja. Peadya tunca pishica earacana huecaca tuaqueja juticuare. 19 Bacuare ama tuque ni ejeque; quisaraticuare ama ique ni ejeque peya cuana Cristoja ecuadisha cuana tsehue, Santiago tsehue peadya camadya Ecuana Cuatsashaqui tsehuequi tsehue. 20 Yuneridya micuana aya, ique pusha pusha ama juyaque. Yusuratu adebaya era hueneyaque. 21 Pedro tsehue quisarati jadya juatsu cuacuare Siria, Cilicia jadya yahuaju. 22 Cristo queja ecatyati cuana Judea yahuaju aniya cuanara ique adebacuare ama jari, ique peya epu cuana eque cuetiya tibu. 23 Tunara cuita camadyatu bacacuare peya cuana jadya juyaju. “Pablotu inime cacuaretichine. Icuene tura ecuana dyaque nerecaturahua ecuana Jesús queja ecatyati cuanaque. Iyecara ebari tura ecuana ahua. Jesús queja catyatishajacacara tura ecuana ahua. Iyacua bacue tura cuitadya quisarati yunerique cuejaya. Tura cuitadya iyacua cuejaya Jesús queja catyatitaquique Yusu queja judiru ishu”. 24 Riyaque ecue quisarati bacatsatsutu Judeaju cuanara Yusu pureama acuare:
—Tata, miquemi dyaque jida, mira Pabloja inime cuarehua tibu, —jadya tunajatu Yusu acuare.