2 Corintios
1
Yu Pablo nchcui' cha' yu 'in jun Corinto
Nan' yu Pablo, si'ya cha' cuiya' 'in Ndiose ngua'an tñan Jesucristo 'ñan tsa ycuin' cha' tsu'hue 'in ñi. Nan' lo'o yu ta'a na Timoteo ca'an tñan hua sca quityi re 'in um, 'un nu lca laa 'in Ndiose nu ndiyo' ti'in quichen Corinto, tsatlyu lo'o jun ta'a na nu ndi'in se'en lyi'ya loo Acaya. Stina Ndiose lo'o Ñi X'nan na Jesucristo taa ñi cha' tsu'hue chu'hui ni' cusya 'in um, lo' cu'ni ñi cha' tyi'in tsu'hue um.
Tsala ña'an mdijin yu Pablo nu ti'i
Tlyu ca cha' tsu'hue ntsu'hui 'in Stina Ndiose, cui' Sti Ñi X'nan na Jesucristo, ñi nu lyee ngui'ni 'tnan 'in nten chendyu, cui' Ndiose nu tsu'hue ndaa cha' tnu tiquee 'in ne'. Cui' ñi lca nu ndaa cha' tnu tiquee 'in na lo'o nchgaa cha' nu ndijin na, ña'an ca si'yana tca taa na cha' tnu tiquee 'in nu ndijin cuati loo cha', cui' cha' tnu tiquee nu ndaa Ndiose 'in na. Tsaña'an nu ndijin na scasca nu ti'i si'ya Cristo, cui' cuaña'an si'ya Cristo nde lyee la ndyijyi cha' tnu tiquee 'in na. Cha' huare' ndijin hua nu ti'i, cui' si'yana nducua tloo hua tyi'o laa um lo' caja cha' tnu tiquee 'in um. Cha' Ndiose ndaa ñi cha' tnu tiquee 'in hua, cui' si'yana caja la cha' tnu tiquee 'in um, lo' a cu'ni na'an ti' um xa ndijin um scasca nu ti'i tsaña'an ndijin huare'. Can' cha' a ngui'ni tucua ti' hua lo'o um, si'yana jlyo ti' hua scaña'an ti ndijin na nu ti'i, cuaña'an tsatlyu ndaa Ndiose cha' tnu tiquee 'in na. 'Un jun ta'a na, nchca ti' hua si'yana ca cuiya' ti' um tsala nu ti'i mdijin hua se'en lyi'ya loo Asia, lo' ndyijyin ya' tla yaan cha' can' 'in hua, cua' lca na a ta loo 'a hua, cua' mxñi ti' hua si'yana a tyi'o laa 'a hua. Cha' ñi si'yana xtyi nta ti hua nu caja hua, ña'an ca si'yana si'i tsa 'in ti hua chcua quiloo hua, cui' ca nu 'in Ndiose, ñi nu n'ni cha' ndyiqui'o nten. 10 Cui' ñi ngulo laa ñi 'in hua, lo' ndlo laa ñi 'in hua cua' ñii, lo' ti' nducua tloo hua culo laa ñi 'in hua tuyaa' cha' ndyija si'ya cha' nu chen nchcui 'in hua, 11 a cunta lo'o um njñan um 'in Ndiose si'ya cha' 'in hua, lo' cuaña'an qui'an la nu tyaa xu'hue 'in Ndiose si'ya cha' tsu'hue nu cu'ni ñi lo'o hua, tsaña'an nu xcuen ñi 'in nchgaa nu njñan 'in ñi si'ya hua.
A ncua tsaa yu Pablo quichen Corinto
12 Nde cha' nu tsu'hue lati ntsu'hui tiquee hua, lo' ndii ti' hua si'yana ñi ndi'in cha' 'in hua tloo Ndiose, lo'o suun ña'an ndu'hui hua chendyu tloo nten, lo' nde lyee lati lo'o um, una si'i lo'o cha' tiyaa 'in nten chendyu, cui' ca nu si'ya cha' tsu'hue 'in Ndiose nu ndaa ñi 'in hua. 13 Si'yana a ngua'an hua cha' nu a tca chcui' um uta a qui'ya um cha' tiyaa, can' cha' nducua tloon qui'ya tsu'hue la um cunta cha' re. 14 Lo' ñi a nchca qui'ya tsu'hue um cunta ña'an ndi'in cha' 'in hua, una xa nu quiaan Ñi X'nan na Jesús xacan' ca tsu'hue chu'hui tiquee um lo'o hua tsaña'an tsu'hue ntsu'hui tiquee hua lo'o um cua' ñii. 15 Si'yana cuaña'an ndyi'o tiqueen lo'o um, can' cha' ncua tin' tsa'an se'en ndi'in um culo nducua la, lo' tsato'o tucua ya' tijin se'en ndi'in um, 16 ñan tin' tijin se'en ndi'in um xa tsa'an Macedonia, lo' xa nde xitucuin tijin xiya', xacan' ta yaa' um 'ñan tsa'an se'en lca Judea. 17 ¿Ta ñan ti' um si'yana tucua cha' tiyaa 'ñan xa mdi'in tyaan cha' re? Xa cu'nin sca cha', ¿ta ñan ti' um cu'nin ña'an nu nchca tin', lo' cunen: Tsa'an, lo' ticui' xaa: A tsa'an? 18 Si'yana ñi ndi'in cha' 'in Ndiose, a tca chcui' hua lo'o um: Cui' na, lo' ticui' xaa: Si'i na. 19 Si'yana tsaña'an nguiaa cha' 'in Jesucristo, Sñe' Ndiose, nu mda'an ycui' hua lo'o um, nan' lo'o Silvano lo'o Timoteo, a nda'an lo'o hua tucua cha' tiyaa, ta chcui' hua lo'o um: Cui' na, lo' ticui' xaa chcui' hua: Si'i na. Cui' ca nu scaña'an ti nchcui' hua lo'o um: Cui' na, si'yana cuaña'an nguiaa cha' 'in ñi. 20 Si'yana nchgaa cha' nu cua' mdi'in tyaa Ndiose lo'o na, cui' Cristo lca cha' can', lo' si'ya ñi n'ni tnu na 'in Ndiose lo' nchcui' na: Amen. 21 Ndiose lca nu ngui'ni cha' nchca ñi cha' 'in hua lo'o um si'ya Cristo, a cunta ngulohui ñi 'in na, 22 lo' mjyi'in ca'an ñi sca cuiya' 'in na, cui' Espíritu nu ntsu'hui ni' cusya 'in na si'yana tca chcuan na cha' tsu'hue nu taa ñi. 23 Tloo Ndiose nchcuin' cha' re, ñi nu ndyu'hui lyoo cusya 'ñan, nde cha' nu a nchca tsa'an quichen Corinto, si'yana a nchca tin' cujui yuhuan' 'in um lo'o cha' nu chcuin'. 24 Una si'i si'yana xicu'ni hua 'in um tsa qui'an ti' um cha' re, cui' ca nu ndyi'o tiquee hua ta yaa' hua 'in um si'yana nde lyee la ca tsu'hue chu'hui tiquee um, si'yana tla ndon um lo'o cha' nu ndiya qui'an ti' um.