2 Juan
1
Yu Xuhua nchcui' cha' yu 'in jun
Nan', yu nu ntsu'hui cunta 'in jun ta'a na, nda'an sca quityi re 'in ñi cuna'an ta'a na tsatlyu lo'o sñe' ñi, nu cua' mdo'o hui 'in Ndiose, lo' ndyu'hui cuiya' tin' 'in jun si'ya cha' nu ñi ndiya qui'an ti' na. Una si'i scan tin, cui' ca nu nchgaa la ña'an nu cua' ndyu'hui lyoo cha' nu ñi, ndyu'hui cuiya' ti' 'in jun. Cui' si'ya cha' nu ñi nu cua' ntsu'hui ni' cusya 'in na, lo' ntsu'hui na 'in na tsala xaa. Stina Ndiose lo'o Ñi X'nan na Jesucristo nu lca Sñe' ñi, taa ñi cha' tsu'hue chu'hui ni' cusya 'in um, ña'an 'tnan ti' ñi 'in um, cu'ni ñi cha' tyi'in tsu'hue um, cui' cuaña'an tsa quiñan la um lo'o cha' nu ñi lo'o cha' tsu'hue 'in ñi.
Tsa ncha'an na cha' nu ngulo'o Cristo
Ndyijyin ya' tsu'hue yu'hui tiqueen xa ynan cha' ña'an nda'an tucua snan sñe' um loo cha' nu ñi, tsaña'an tñan nu ngulo Stina Ndiose 'in na. Jñan sca cha' tsu'hue 'in um, 'un ñi cuna'an ta'a na, una si'i cha' nu cui ti nchcuin' lo'o um ña'an nu ndlo ñi tñan 'in na, cui' ca nu lca na cha' nu cua' ngune 'in na ti' culoo, si'yana chu'hui cha' tsu'hue 'in na lo'o ta'a na. Ndeña'an nguiaa cha' tsu'hue can', chcui ncha'an na cha' nu ndlo ñi tñan. Lo' nde cha nu ndlo ñi tñan: Chu'hui cha' tsu'hue 'in um ña'an nu cua' ngune 'in um ti' culoo. Si'yana qui'an 'a nu cuiñi nu cua' nda'an loo chendyu re, lo' nchcui' si'yana a yaan Jesucristo ña'an nchca ti' sca nten. Nu nchcui' cuaña'an lca can' nu cuiñi lo' ti'i ti' 'in Cristo. Xñi um cunta si'yana a quinan' tñan ngui'ni um, cui' ca nu nde xñi chcui um cha' tsu'hue nu qui'ni ca'an 'in um. Una nchgaa nu tyi'o tso' lo' a nsu'hua loo cha' nu ndlo'o Cristo, a nguiaa can' tso' 'in Ndiose. Una nu nsu'hua loo cha' nu ndlo'o Cristo, can' nu sca cha' ti 'in lo'o Stina Ndiose lo'o Sñe' ñi. 10 Cha' ntsu'hui nu caan se'en ndi'in um, lo' a ndlo'o ña'an cha' nu ndiya qui'an ti' na, a taa um se'en quinu can', ñi a cuan xu'hue um 'in. 11 Si'yana nu cuan xu'hue 'in can', sca cha' ti 'in lo'o tñan ngunan' nu ngui'ni can'.
Nducua tloo yu Xuhua tsaa yu se'en ndi'in jun
12 Qui'an 'a cha' nchca tin' chcuin' lo'o um, una a nchca tin' ca'an 'in na loo quityi lo'o tyintya, si'yana ntsu'hui tiqueen tsa'an se'en ndi'in um, xacan' ycuin' can chcuin' lo'o um. 13 Tsalca sñe' nu cuna'an ta'a um, nu cua' mdo'o hui 'in Ndiose, nchcui' cha' jun 'in um. Amen.