2
Cha' 'in nten nu ndlo'o cha' cuiñi
Tsaña'an mda'an ycui' ne' cha' cuiñi lja nten nu mdi'in cua' s'ni, cui' cuaña'an caja nu culo'o cha' cuiñi se'en ndi'in um, tsu'hue tsu'hue ti sten cha' cuiñi nu culo tso' 'in um, lo' tsato'o xcuan tloo can' 'in Ñi X'nan na, ñi nu ngulo laa 'in, cuaña'an so' tucua can' yuhue' chon' nu cujlyo 'in tsati ntyin. Qui'an 'a nten cu'ni ncha'an cha' nducun' nu cu'ni can', cui' si'ya cha' can' caja nu chcui' yuhue' tucueen nu ñi 'in Ndiose, lo' si'yana lyee lca 'in lo'o tñi, cunan can' ña'an nu culo na ndi'in 'in um lo'o cha' cuiñi 'in. Una cua' s'ni 'a nducui ncha'an yuhue' 'in can' lo' cua' chcua ti na 'in, a tyijyin yu'hui cha' a quinan' can'. Si'yana Ndiose a m'ni ñi cha' tlyu ti' 'in angujle nu m'ni qui'ya, cui' ca nu msu'hua ñi 'in can' loo quii', lo' msu'hua nchcun ñi 'in sca se'en tla yta, can' quinu yu'hui tsaya' nu ca xñan bsya 'in. Cui' cuaña'an lo'o nten nu mdi'in cua' s'ni, a m'ni ñi cha' tlyu ti' 'in can', cui' ca nu mdyi'ya ñi quio tnu nu ngujlyo 'in nten nducun' can', una ngulo laa ñi 'in yu Noé lo'o cha cati nu ndi'in na'an 'in yu, cui' yu nu ycui' cha' tsu'hue 'in Ndiose. A cunta ngulo ñi yuhue' 'in quichen Sodoma lo'o Gomorra, ngujlyo ñi 'in quichen can' tsaya' nguinu na xtyi jyii ti, lo'o cha' re ca cuiya' ti' nten tsaña'an ntsu'hui cha' tsato'o 'in nu nducun'. Una ngulo laa ñi 'in yu Lot, yu nu ncua ja'an 'in Ndiose, lo' ti'i 'a nga'an 'in yu lo'o cha' ngunan' nu ngui'ni nten can', (si'yana yu re ya qui'an ti' yu 'in Ndiose lo' mdi'in yu lja nten can', ndyijyin ya' ti'i nga'an 'in yu si'yana nchgaa xaa na'an yu cha' ngunan' nu ngui'ni ne' lo' ne 'in yu cha' nu nchcui' ne'). Una Ñi X'nan na jlyo ti' ñi ña'an culaa ñi 'in nu ndiya qui'an ti' 'in ñi xa ljyaan scasca cha' 'in, lo' jlyo ti' ñi ña'an xitijin ñi nu ti'i 'in nu a ndiya qui'an ti' 'in ñi tsaan nu cu'ni ñi xñan bsya 'in can', 10 una lyee lati lo'o nu nda'an lo'o cha' ngunan' nu ndyi'o tiquee, nu nxcuan tloo 'in nchgaa nu ntsu'hui cha' cuiya' yaa', tnu tiquee ne' cu'ni ne' cha' nu nchca ti' ne', ñi a ntsen ne' chcui' ca'an ne' 'in nu mdaa Ndiose cha' cuiya' 'in la ni' cuaan. 11 Siya' tlyu la cha' cuiya' ntsu'hui yaa' angujle uta tla la cha' 'in, una a xtyi ti' su'hua yuhue' 'in nu nda'an lo'o cha' cuiya' tloo Ñi X'nan na, 12 una ne' can' nchcui' ti'i ti' ne' cha' nu a nchca qui'ya ne' cunta, tsaña'an nchca ti' sca 'ni nu a ntsu'hui cha' tiyaa 'in nu ngula si'yana quinu lo' caja, lo' cuaña'an ntsu'hui cha' tnan' can' 'in ticuii', 13 can' xu'hue nu ntsu'hui cha' qui'ni ca'an 'in ne' si'ya cha' ngunan' nu m'ni ne', loo nu nducui ti' ne' cu'ni ne' cha' nu nchca ti' ne' cunda sca tsaan. Coo' cha' tiyaa 'in ne', a ndii ti' ne' cha' jyi'o, lo' a se'en ña'an cha' 'in ne' xa nchcu ne' lo'o um tsatlyu, 14 lyee lca tiquee ne' sten yu'hui ne' lo'o ña'an tucui ti, a nguila' ti' ne' n'ni ne' qui'ya, nxityu ne' 'in nu jo'o ti ndi'in cha' 'in loo qui'ya, si'yana chacui' cha' xque' nguilyu ni' cusya 'in ne', lo' lca ne' nu nducua yuhue' chon'. 15 Cua' mdo'o tso' ne' tucueen nu ñi, nda'an nguinan' yu'hui ne' lo' nguiaa ne' tucueen nu mda'an Balaam, sñe' Beor, cui' nu lyee ncua lca tiquee chu'hui canan 'in lo'o cha' ngunan', 16 lo' jui nu ngusun lo'o 'in yu si'ya cha' ngunan' can' 'in yu, sca burra, 'ni nu a ntsu'hui cha' nchcui', una ycui' lo'o yu tsaña'an nchcui' sca nten, lo' mducui ndijin 'in loo cha' tinto 'in yu nu mxiycui' Ndiose 'in. 17 Nguiaa cha' 'in ne' can' ña'an nchca ti' sca chco nu a ntsu'hui tyi'a, uta ña'an nchca ti' sca ndla nu nguia lo'o cui'in 'in scasca se'en, can' nu ntsu'hui cha' qui'ni ca'an 'in sca se'en nu lyee tla yta, can' chu'hui can' tsala xaa. 18 Nchcui' ne' cha' nu a ntsu'hui lyoo, una lo'o cha' siye' nu nchcui' ne' nan ne' ña'an xisque' ne' 'in xca tucui loo cha' ngunan' nu ndyi'o tiquee ne', cui' nu cua' nguia ndo'o tso' sii' cha' ngunan'. 19 Nchcui' ne' lo'o can' si'yana a tucui nu culo tñan 'in, siya' ticuii' ne' ntsu'hui nchcun ne' loo cha' ngunan' can'. Si'yana nu caja nu xisque' 'in cua' ntsu'hui can' tuyaa' xca tucui. 20 Cha' ñi si'yana sca nu cua' mdo'o tso' sii' cha' ngunan' nu nchca loo chendyu re, nu cua' yu'hui lyoo 'in Ñi X'nan na Jesucristo, ñi nu Ndlo laa 'in na, cha' xiya' xitucui can' loo cha' ngunan', tsato'o sñan la cu'ni can' que ña'an ti' culoo. 21 Tsu'hue lati cha' cua na a yu'hui lyoo can' tucueen nu ñi, lo' si'i nu xitucui xiya' loo cha' ngunan', lo' xcuan tloo cha' nu luhui lati nu cua' ncuan xu'hue. 22 Can' nu yato'o 'in tsaña'an nchcui' sca cha': Xni' nxitucui 'in nchcu 'in na nu cua' ycuen 'in, cui' cuaña'an cuhue', xiya' nguiten 'in loo mtso' siya' cua' mxicuta ne' 'in 'in.