3
Ntsu'hui cha' quiaan Ñi X'nan na xiya'
'Un jun ta'a na nu ndyu'hui cuiya' tin' 'in, nde nu cua' nchca tucua quityi nda'an 'in um, chcuaa quityi re scaña'an ti nsu'hua tiyaan 'in um si'yana ca ñi cha' tiyaa 'in um, lo' quia yu'hui ti' um cha' nu ngua'an yu nu mxiycui' Ndiose 'in cua' s'ni, lo'o tñan nu ngulo Ñi X'nan na, ñi nu Ndlo laa 'in na, cui' cha' nu ngulo'o yu ta'a mda'an ñi. Ca cuiya' ti' um cha' re culo nducua lati, si'yana tiyaa xaa ntsu'hui cha' caan scasca nu xtyi lyi'o cha' tsu'hue 'in Ndiose, lo' cu'ni can' ña'an nu nchca ti', lo' ndeña'an chcui': ¿La ncua cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi si'yana caan ñi xiya'? Cua' s'ni ngujui nten cula 'in na, lo' cui' ña'an ti ndi'in chendyu re ti' xa nguiaa' na. A nchca ti' can' cu'ni cunta cha' nu nguinu scua cua' s'ni, si'yana ni' cuaan nguiaa' na lo'o cha' nu ycui' Ndiose, cui' cuaña'an chendyu re mdo'o na loo tyi'a lo' ndi'in na si'ya tyi'a, cui' cuaña'an si'ya tyi'a ngujlyo chendyu cua' s'ni. Una ni' cuaan lo'o chendyu nu ndi'in cua' ñii, ticui' si'ya cha' cuiya' 'in Ndiose ndi'in na, lo' tsato'o squin na tiyaa xaa tsaan nu cu'ni ñi xñan bsya 'in nten, xa nu quinan' nchgaa nu a ndiya qui'an ti' 'in ñi. 'Un jun ta'a na nu ndyu'hui cuiya' tin' 'in, a nchca cha' jlya ti' um cha' re, si'yana cunta 'in Ñi X'nan na sca tsaan lca na sca mii yjan, lo' sca mii yjan lca na sca tsaan ti 'in ñi. Siya' ndiya' Ñi X'nan na lo'o cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi, si'i can' cha' ngujlya ti' ñi tsaña'an nchcui' nten, cui' ca nu si'ya cha' tlyu ti' ntsu'hui 'in ñi a nchca ti' ñi quinan' ñi sca tucui, cui' ca nu nchca ti' ñi si'yana nchgaa tucui xilo'o chon' qui'ya ngui'ni. 10 Una tsaan nu quiaan Ñi X'nan na xiya', tsato'o na ña'an xa nguiten yu cunan xa tla, ni' cuaan ntsu'hui cha' quine na cueen xa jlyo na, chendyu re squin na lo'o nchgaa na nu ndi'in 'in na. 11 Cha' cuaña'an ntsu'hui cha' jlyo nchgaa na re, lyee la ndyi'o tñan tyu'hui um sca chendyu nu luhui tloo Ndiose, 12 lja nta um tsu'hue ntsu'hui tiquee um si'ya tsaan nu cua' mdi'in tyaa Ndiose, cui' xa nu ntsu'hui cha' squin ni' cuaan lo' jlyo nchgaa na nu nducua 'in na, lo' siya' ti tsatii cha' 'in na. 13 Una nare' nducua tloo na cha' nu cua' mdi'in tyaa ñi, sca chendyu nu cui ti lo'o ni' cuaan se'en quinu scua sca cha' cuiya' nu ñi. 14 Can' cha' 'un jun ta'a na nu ndyu'hui cuiya' tin' 'in, cha' cuaña'an nta um cha' re, su'hua um juesa lo' xñi um cunta ña'an tyi'in um, si'yana luhui um quija lyoo ñi 'in um xa nu quiaan ñi xiya', ñi sca coo' lo' ñi sca cha' lo' a nducui ncha'an 'in um. 15 Qui'ya um cunta cha' re: Ñi X'nan na nchca ti' ñi si'yana tyi'o laa nten, can' cha' ntsu'hui cha' tlyu ti' 'in ñi. Cui' cuaña'an yu ta'a na Pablo, yu nu ndyu'hui cuiya' ti' na 'in, ticui' cha' re ngua'an yu 'in um tsaña'an cha' tiyaa nu mdaa Ndiose 'in yu, 16 la' nchgaa ti quityi ngua'an yu ticui' cha' re nchcui' na, lo' ntsu'hui cha' can' tucui ti ña'an ndyi'ya na cunta 'in na. Tsalca nu chin' cha' tiyaa 'in uta jo'o ndi'in cha' 'in, nde xitsa'an ne' cha' can' tsaña'an n'ni ne' lo'o nchgaa la ña'an quityi 'in Ndiose, lo' ndiyato'o ntnan' ne' 'in ne' si'ya cha' can'. 17 Can' cha' 'un jun ta'a na nu ndyu'hui cuiya' tin' 'in, si'yana cua' jui nu msu'hua tiyaa 'in um lo'o cha' re, xñi um cunta 'in um lo'o ne' nducun', a taa um ya' cuan qui ne' 'in um loo cha' cuiñi, ña'an tu' tsato'o tyi'o tso' um loo cha' nu cua' ntsu'hui um. 18 Cui' ca nu culo um loo cha' tsu'hue 'in Ñi X'nan na Jesucristo, ñi nu Ndlo laa 'in na, lo' su'hua um juesa chu'hui lyoo la um 'in ñi. 'In scati ñi ntsu'hui cha' cu'ni tnu na, ti' cua' ñii lo' tsala xaa. Amen.