6
Zawpui khatah chahnah tua
Uny sahlo, pakhehpaw cawh suanah letah a tlah a cang caco, naaning Thlawpaw saw a cangpaw takhei ma paw cawh reinai teitah lang ding letah naa va kawkhui ruapaw a cang. A mingpai my lo, naaning tu maw tuhso cang hrah lehe ceh. Naa hmingrih khah a chang la, ma naa tuanah thong khei, Khri phungbia khah naa patling a. Pakheh kheh tah zehmai cang tlung lytah ming hringpaw navy tah ka chah vy tatah a rawh caco, ama le ama a dungkheipaw a cang. Ming maikaw tah ama a tuasenah khah a ming pase seh. Ma tai long co, cawngsaw hringpaw khatah a pakhing hy lytah ama le ama a cung letah longlong a pachaw khy a. Zecawtamaw tatah mingting tah ma leh hming cacy khah ama teitah pho a hy.
Khazing bia cawngpah a cangpaw cawngsaw taco a cawngpahtu khah hming chawpaw sahlo tah chaichy hrápaw a cang.
Dungkhei tah ung khe lo. Khazing cawh pasipasa khypaw cang be. Cawngsaw taco a tupaw khah a hria a A ngaisaw phung dunah thleci a vapaw taco, rorangnah khah a hria a. Thlawpaw dunah thleci a vapaw taco, chaizaw hringnah khah a hria a. Hmingchaw tuanah letah kaa thaw bang kheh seh, zecawtamaw tatah kaa tai lypaw tei a cang caco, a cai a zaw tihtah a thuipa cawh kaa hria tae thlang a. 10 Macawtaco caichaw kaa hnuining maikaw tahei ming vytei cawtah chahnah tua he peh, a biapui tah zingtu ingchungkho a cangpaw cawngsaw sahlo cawtah tua he peh.
Cingpatainah cang lytah tua thapaw cangnah
11 Mingtua hmai o, ma heh kama ka kih ceingei tah naaning khatah ka ciapaw cang ka, casang alaipaw pui tah ka cia hi.
12 Alailang letah a ngecang a dupaw sahlo tah naaning khah cingpa a taisah hrahring pawtah a pachiapaw he a cang. Ma hratei aa tuapaw a silang cawh khraws letei khaipaipaw Khri kong cawngpahnah rawng tei tai-ingnah khah cahri aa du cawtah a cang. 13 Cingpa a taipaw cawngsaw sahlo takhei hmai phungbia cawh aa zui hlui tlung be, canghrasala cingpa a tai he seh tah aa ca dupaw he cawh ma thong khei, a pachaw aa du cawtah a cang. 14 Kama cawh kaa Buipaw Zisu Khri a khraws tah cy ly co ze hringpaw hming cawh a pachaw by bei neh. Zecawtamaw tatah khraws thongtah khazaw heh ka caw taco thi thah ka, kama zong khazaw cawh ka thih sai thah hrah. 15 Cingpa a tai le tai ly cawh zehmai cang be, a biapuipaw cawh mehtha cang heh a cang. 16 Thlawlungnah le zawngenah cawh ma phung a zuipaw vytei aa cung letah le Khazing cawngsaw hmuisui aa cung letah tlung ky seh.
17 A changnah letah co, ma taihei co, ahotahmai hnahnawhnah pa pei tua khawh kheh he seh, zemaw tah pawco, ka pung leteipaw hmawda sahlo tahei Zisu a raihretu ka cangpaw cawh a langsah thlang he.
18 Uny sahlo, kaa Buipaw Zisu Khri a ningdonah cawh naa thlawpaw khatah ung ky seh! Amen.