Júu³ tyʉ́² 'e gajmaa¹a San Lucas
1
Prólogo
Fúu¹mo tsá² nigataan¹an ni mo'jí² la galɨ́² jilaa'²¹ 'e nigalɨ́² jee²¹² jna'. Joon 'in tsá² 'in niga'e'¹e jna' niganii²¹o ca la mo 'wiin²¹² joon gatyaa¹o júu³. La joon jon jna nigacoon²¹oo cwáain¹ coon'²¹ tún² ca la mo 'wiin²¹². 'Wii'¹² joon lɨ́ɨ²na 'e tyʉ́²‑ʉ 'e tóon¹³oon ni mo'jí² jilaa'²¹ la lɨ́² 'e nigalɨ́². La joon jmáa³aan tsá² tyúi¹ Teófilo 'e litsáai¹‑'o'o 'e la ja'²mo jilaa'²¹ júu³ 'e niga'e'² tsá² 'nʉ.
Jaain²¹ ángel jmoo¹o júu³ iliseein²¹ Wó³ saa¹i tsá² jmɨɨ²¹
La jee²¹² lɨ́ɨ¹i Herodes rǿøi¹³ fu lɨ sii²¹ Judea seein²¹ jaain²¹ tsá² Israel 'in sii²¹ Zacarías. Lɨ́ɨ¹i tsá² coon²¹ poo²¹² sii²¹ Abías. Tsamɨ́² tya'a sii²¹ Elisabet. Jaain²¹ jún² tya' 'lɨɨ²¹² Aarón 'ii. Jiwáa²mo do tyú¹mo tyani Dios i. Joongɨ jmaa¹a jilaa'²¹ tɨɨsi'² coon'¹³ jilaa'²¹ to² tyʉ'² Dios. Jo 'e tsaa² tya'a sá². Jo 'in xuui²¹² tya'a seein²¹ tsʉ 'wii'¹³ Elisabet do jo lí² tsatyéen¹in. Joongɨ nitsáa²mo jiwáa²mo.
8-9 Cafu mo lɨ́ɨ¹i Zacarías untsá² tyani Dios gatɨ́ɨi² tsajiin²¹ fuusún² ni altar tya' Dios. Gatɨ́ɨi² tsajmaa¹a 'elo jiin'¹³ la tɨɨ²si'² 'e jmoo¹o untsá² do. Gacoo¹o untsá² 'iin²¹²in litsáai¹‑tsi 'ee to² ijmáa¹a. Joon mo gatɨ́² 'ii'²¹ ga'í² Zacarías cwo'¹ tya' Dios do 'e tsajiin²¹ fuusʉ́n². 10 Jileei'²¹ 'in catyaai²gɨ do gajaan¹an caluu faa'²¹a júu³ tyʉ́². 11 La tsifu joon gajnéi¹ jaain²¹ ángel tya' Dios Jmii²¹ siin'¹³in lɨ' tsáa¹ 'e lɨ juun¹un fuusʉ́n². 12 Mo gajnéi¹ 'in ángel do 'áa¹mo gafooi'²¹ Zacarías jiin'¹³ jo ñii¹ 'ee jmáa¹a. 13 Joon 'in ángel do gajin'²in sɨɨ'²¹ɨ 'ii:
―Jo foo'¹³'o, Zacarías, tsʉ Dios niganúu²o júu³ tyʉ́² tyi'i. Itsatyéen¹³mo tsamɨ́² tyi'i jaain²¹ yʉʉn²¹. Joon unsii²¹o'o Wó² 'ii. 14 Lɨ́ɨ¹ tyuu'¹³'u jløø'³mo'o 'wii²¹² tya'a. Fúu¹mo 'in jløø'³mo 'e galiseein²¹. 15 Tsʉ 'in yʉʉn²¹ tyi'i do 'in lityú¹mo tyani Dios. Jo 'e 'uun'²¹un coonti jon' vino jon'gɨ máa¹. Joon ca la mi liseen²¹mo un'øø'²mo Espíritu Tyʉ́² tya' Dios 'ii. 16 Joon coon'¹² júu² tya'o fúu¹mo tsá² seein²¹ Israel icɨ'²o coon'¹³ 'Ña'ñʉ'¹ʉ' Dios tya'a. 17 'In Wó³ no tsáa¹a jée'¹gɨ lagɨ Ña'ñʉ'¹ʉ' ijmáa¹a la gajmaa¹a Elías. Joon 'ii'²¹ tya' 'ii ijmáa¹a 'e jileei'²¹ tsá² coon'¹³ jóon¹on iliseein² mo tyʉ́². Joon 'in jo mo nʉʉ'¹³ ninuu¹o júu² røø²¹. Joon la joon tyaa¹ tyʉ́² tya'a tsá² i'ii'²¹mo Ña'ñʉ'¹ʉ' ―jin'² ángel do.
18 Joon Zacarías do gaunngɨɨ¹ɨ 'in ángel do:
―Xiiala ijmáa²aa 'e iun'øø'¹²na 'elo tsʉ 'áa¹mo nitsaa¹moo la joon tsaamɨ́² tyiia jon.
19 'In ángel do gañii¹i:
―Jna‑a Gabriel. Siin'¹³moo tyani Dios. 'Ii gasii¹in jna 'e fuu²¹²uu 'nʉ. Joongɨ 'e jmáa³aa 'nʉ júu³ jilaa'²¹ júu³ tyʉ́² lo. 20 Pe nano jo lí² foo'¹³gɨ'ɨ ca gatsín¹ jilaa'²¹ júu³ lo tsʉ jo gajo'¹ lɨ́ɨ²u'u júu³ tyiia. 'E júu³ lo 'ná¹ tsín¹ mo gatɨ́² 'ii'²¹ tya'a.
21 La 'ɨɨ²¹² joon 'in tsá² catyaai² téein² caluu²¹²‑u sɨjéen¹³mo Zacarías. Lɨ́ɨ¹ tsa'goo¹‑tsi 'wii'¹³ lɨ́ɨ¹ gali'ɨɨ²¹²i inʉʉ cwo'¹ do. 22 Pe galili'²o 'e nigajǿø² coon²¹ li² tsʉ 'wii'¹³ mo gacwa'ɨ́ɨ¹ɨ jo lí² faa'²¹gɨ. Joon gajmaa¹a li² coon'¹³ cwoo²¹o tsʉ jo lí² faa'²¹gɨ.
23 La tsifu joon mo gatsín¹ to² tya'a 'e cwo'¹ do ganga'²mo fu tya'a. 24 Mo gangɨ́ɨi¹gɨxʉ jmɨɨ²¹² joon gacán¹mo tsamɨ́² tya'a yʉʉn²¹. Joon gajaan¹o inʉʉ, jo gacwa'ɨ́ɨ¹ɨ ce gatsín¹ 'ñéei² sɨɨ'²¹. Gajin'²in:
25 ―Ña'ñʉ'¹o' nigajmaa¹a coon²¹ 'e tyʉ́² tyiia joon nigatyíi³o fa'ɨɨ'²¹ tyiia tyani tsá².
Jaain²¹ ángel jmoo¹o júu² iliseein²¹ Jesús
26 Ningóo¹ jnúui² sɨɨ'²¹ 'e tyéein¹ Elisabet do yʉʉn²¹ mo gasii¹in Dios 'in ángel Gabriel do fu coon²¹ fuu²¹ sii²¹ Nazaret lɨ náa¹ Galilea. 27 Ngafee'¹³i jaain²¹ sɨmɨ́² sii²¹ María. 'Ido‑o náa¹ júu³ tya'a coon'¹³ jaain²¹ tsañʉʉ'¹ sii²¹ Sé³. Sé³ do jún² tya' 'lɨɨ²¹² David 'ii. 28 'In ángel do gangatyéein¹ lɨ tyíin¹in 'in sɨmɨ́² do. Joon gajin'²in:
―¡'Aa²¹²mo'o fuu²¹²uu 'nʉ! Nigauncwai'² Dios 'nʉ lɨ́ɨ¹gɨ lagɨ jileei'²¹ tsamɨ́² ―jin'² ángel do.
29 Mo ganii²¹ María 'in ángel do lɨ́ɨ¹ ganga'goo²¹‑tsi. Joon ga'ɨ́¹‑tsi 'ee 'øøi'²¹‑tsi 'e júu³ do. 30 Joon 'in ángel do gasɨɨ'²¹ɨ 'ii:
―Jo foo'¹³'o, María. Nigajmaa¹a Dios coon²¹ 'e tyʉ́²‑ʉ tyi'i. 31 Cwoliñi'²'in icaan²¹²mo'o yʉʉn²¹ joon liliseein²¹ jaain²¹ yʉʉn²¹ tyi'i 'e unsii²¹o'o JESÚS. 32 'In lifee'¹mo 'ii. Ilisii²¹ Jóon¹ Dios 'in feei'¹gɨ. Joon Ña'ñʉ'¹ʉ' Dios Jmii²¹ icwo'²o 'ii 'án³ lɨ gatyʉ'² jún² tya' 'lɨɨ²¹² yʉʉ'¹³ tya'a David to². 33 Ilíin²in rǿøi¹³ tya' jileei'²¹ tsá² Israel coon²¹ tøø²mo. Jo tyee²¹ 'ii'²¹ tya'a coonti.
34 Joon gaunngɨɨ¹ɨ María 'in ángel do:
―¿Xiiala ilí² 'elo, tsʉ jo 'in ñʉʉ'¹ tyiia seein²¹?
35 'In ángel do gajin'²in:
―Ijoo²¹o Espíritu Tyʉ́² tya' Dios tyi'i. Joon coon'¹³ 'ii'²¹ tya' Dios, 'in feei'¹gɨ, icaan²¹un yʉʉn²¹, tsʉ 'wii'¹³ joon ilicwaa'³mo 'in yʉʉn²¹ do. Joon ilisii²¹ Jóon¹ Dios. 36 Iliseen²¹mo jon jaain²¹ yʉʉn²¹ tya' ruu'²¹'u Elisabet fiin'¹³ nitsáa¹mo. Jin'² tsá² 'e jo lí² caain²¹ yʉʉn²¹ pe nano ningóo¹ jnúui² sɨɨ'²¹ 'e tyéein¹in yʉʉn²¹. 37 Tsʉ 'wii'¹³ Dios ce jilaa'²¹‑a lii'¹i ―jin'² 'in ángel do.
38 María do gajin'²in:
―Lo‑o siin'¹³na 'e jmáa³oo jilaa'²¹ to² 'e tyʉ'² Ña'ñʉ'¹ʉ'. Cwalí²‑i la lɨ́¹ 'e nigasɨɨ'²¹'ɨ jna.
Mo ngayuui'¹³ joon gatʉ́ʉ²mo 'in ángel do 'ii.
Tsafeei'¹³ María ruu'²¹i Elisabet
39 Jee²¹² jmɨɨ²¹² joon María do gangóo¹ la jmoono coon²¹ fuu²¹ ná¹ jee²¹² moo'²¹. Coon²¹ fuu²¹ náa¹ cwoo'¹³ 'wó² sii²¹ Judea. 40 Mo gatyíi¹a tya' Zacarías do gafee'¹i Elisabet. 41 Joon mo ganúu² Elisabet do júu³ tya' María do joon 'in yʉʉn²¹ 'yuui tu'²u gajøø'²i. 42 Joon 'in Espíritu Tyʉ́² tya' Dios ga'ii²¹ Elisabet do. Joon ga'láa² 'wii²¹² faa'²¹a coon'¹³ júu³ tá²xʉ, jin'²in:
―Nigauncwaai'³ Dios 'nʉ lɨ́ɨ¹gɨ lagɨ jileei'²¹ tsamɨ́². Joongɨ nigauncwaai'³ Dios yʉʉn²¹ 'in tyéen²un. 43 ¿'Iin jna wa'a jó¹ sáa³ 'Ña'ñʉ'¹o' jafee'¹³i jna? 44 La tsifu mo ganúu³uun júu³ tyi'i 'in yʉʉn²¹ tyiia lo gajøø'²¹i jløø'³mo nʉ' tu'³uu. 45 Jløø'³mo'o 'e nigalitsáa¹mo‑'o'o 'e tyʉ́²‑ʉ 'ii'²¹ tya' Ña'ñʉ'¹ʉ' 'e nigajin'²in.
46 Joon María do gajin'²in:
Fee'¹mo Ña'ñʉ'¹ʉ' 'áai¹.
47 Joon jløø'³moo coon'¹³ jilaa'²¹ 'e jmoo¹o Dios 'in jmoo¹o tiin'¹³na.
48 Dios nigacón² cwáain¹ 'e tañíi² jna.
Tsʉ fúu² nigalɨ́ɨ¹i jna 'in jmoo¹o to² tyʉ'²ʉ.
Pe jilaa'²¹ jmɨɨ²¹² lɨ ngóo¹gɨ jilee'²¹mo tsá² iuntyú¹mo jna.
49 Tsʉ Dios 'in jmɨɨ²¹²gɨ‑tsi nigajmaa¹a coon²¹ to² fee'¹ tyiia.
Jiin'¹³ 'ii‑o 'in tyú¹mo.
50 'Woo²¹‑tsio tya' ce jileei'²¹ 'in un'goo²¹ 'ii la tsá² seein²¹ nano lagɨ tsá² 'in nogɨ iliseein²¹.
51 Jilaa'²¹ to² fee'¹ jmoo¹o Dios.
'In jmaa¹ jløøi'³ yaai tyaníi¹³i ga'aa¹o fa'ɨɨ'²¹.
52 Ga'woo¹mo Dios tsá² 'in tyíin² 'án³ tya'a.
Joon jileei'²¹ 'in tsá² 'wói¹ gasaa'²¹mo.
53 'In sɨtyéein¹³ jmɨɨ²¹² gaunrøø²¹mo Dios 'ii coon'¹² 'e tyʉ́²‑ʉ.
Pe 'in tsá² sá² cuu² gasii'¹in lɨ́ɨ²mo.
54 Gauncoon'¹³o tsá² Israel 'in jmoo¹o to² tyʉ'²ʉ.
55 Fúu² galɨ́ɨ²i 'in jo ga'ín¹‑tsi júu³ ga'ɨɨ¹ 'lɨɨ²¹² tsacøøi'¹³ tyi' Abraham coon'¹³ jileei'²¹ jún² tya'a coon²¹ tøø²mo
―jin'² María do.
56 Gaai²¹ sɨɨ'²¹gɨ gajan¹ María coon'¹³ Elisabet do. Mo ngayuui'¹³ joon ganga'²mo fu tya'a.
Galiseein²¹ Wó² saai¹ tsá² jmɨɨ²¹²
57 Mo gatsín¹ jmɨɨ²¹² 'e Elisabet do 'ná¹‑a liseein²¹ jóon¹on. Joon galiseen²¹mo. 58 Joon lɨ́ɨ¹ jløøi'³ jileei'²¹ tsá² néei¹ tyan' coon'¹³ jileei'²¹ ruu'²¹i mo ganúu² 'e tyʉ́²‑ʉ 'e nigajmaa¹a Ña'ñʉ'¹ʉ' tya'a. 59 Mo gatɨ́² jñá² jmɨɨ²¹² gatɨ́² 'ii'²¹ i'ii'²¹in 'in yʉʉn²¹ do li² jiin'¹³ la tɨɨsi'². Jmɨɨ²¹² joon 'in tsá² jalíin² tɨ́² jmɨɨ²¹² gali'iin²¹²in lisii²¹ 'in yʉʉn²¹ do la sii²¹ jmɨɨ²¹. 60 Pe sáa³o gajin'²in:
―Jon' la joon, 'ná¹‑a lisii²¹ Wó³‑o.
61 'In catyaai² do jo cwoo¹ júu³, jin'²in:
―Pe jiin'¹³ jaain²¹ tsacøøi'¹² tyi'i jo sii²¹ la joon ―jin'².
62 Joon gajmaa¹a li² coon'¹³ cwoo²¹o tya' jmii²¹ yʉʉn²¹ do 'ee 'iin²¹²in lisii²¹ yʉʉn²¹ do. 63 'I‑igɨ gamɨɨ¹ɨ coon²¹ mo'jí². Joon gataan¹an ni do 'e lisii²¹o Wó³. Ganga'goo²¹‑tsi jilee'²¹mo. La tsifu joon galɨ́²‑ɨ gafaa'²¹ Zacarías do. 64 Joon gacwo'²o 'maai'¹³ Dios. 65 Coon'¹³ 'e lo‑o gafoo'¹mo jileei'²¹ 'in néei¹ la 'ui tsaa' moo'²¹ lɨ sii²¹ Judea do. Tyaa¹ júu³ jee²¹² 'ii jilaa'²¹ 'e nigalɨ́².
66 Jileei'²¹ 'in nuu¹un 'elo gacón² cwáain¹. Joon gajin'²in:
―¿'Ee ilíin² 'in xuui²¹² no? Tsʉ 'e la ja'²mo uncoon'¹³ Ña'ñʉ'¹ʉ' 'ii.
Júu³ gafaa'²¹ Zacarías
67 Joon Zacarías, jmii²¹ 'in Wó³ do, røøi¹ Espíritu Tyʉ́² tya' Dios gafaa'²¹a júu² tya' Dios. Jin'²in:
68 Untyú¹moo Ña'ñʉ'¹ʉ' Dios Jmii²¹ tya' tsá² Israel.
Tsʉ nigauncoon'¹³ tsá² tya'a joon gauntiin'¹³mo jna'.
69 'Lɨɨ²¹² David gajmaa¹a la to² tyʉ'²ʉ joon nigatyii'¹²mo Dios jaain²¹ jún² tya'a 'in píin²gɨ 'e ijmáa¹a tiin'¹³ jna'.
70 La joon júu³ ga'ɨ́ɨ² 'wii²¹² tya' tsá² tyúi¹ 'in gacwo¹ júu³ tyʉ́² ca lɨɨ²¹².
71 Ga'ɨ́ɨ² júu³ itiin'¹³ jna' tya' jileei'²¹ 'in 'eei'¹ jna'.
Joon i'wóo¹i jna' ja'cwoo²o jileei'²¹ 'in 'iin²¹²in jmeei'²¹ jna' jilaa'²¹ 'e gó².
72 Dios ga'ɨ́ɨ²o júu³ tya' 'lɨɨ²¹² tsacøøi'¹² tyi' 'e fúu² iliin¹ Dios 'ii.
Jo 'íin²‑tsi 'e júu³ tyiin² do 'e nigajmaa¹a coon'¹³.
73 La lo‑o 'e júu³ ga'ɨ́ɨ² Dios tya' 'lɨɨ²¹² yʉʉ'¹³ tyi' Abraham:
74 Gacwo'²o 'ii'²¹ 'e tiin'¹³na' 'e lí²‑i tsáa¹mo‑tsi' 'ii.
Jo cu'²‑tsi' coon'¹³ 'in 'eei'¹ jna'.
75 Joon lí²‑i jmoo²¹o' jilaa'²¹ to² tyʉ'²ʉ coon'¹³ jilaa'²¹ 'e tyʉ́²‑ʉ la 'ɨɨ²¹² sáan³an'.
76 Joon 'nʉ‑ʉ, yʉʉn²¹ tyiia, iunsii²¹ tsá² 'nʉ jaain²¹ tsá² 'in cwó¹ júu³ tya' Dios 'in feei'¹.
Joon' 'nʉ‑ʉ icwoo'²'o nifu itya'²'a tyʉ́'² tsá² i'ii'²¹mo Ña'ñʉ'¹ʉ'.
77 Joon la joon litsáai¹‑tsi tsá² tya'a xiiala itiin'¹³ Dios tsá² mi 'íin²in tsaa² tya'a.
78 'Wii'¹³ fúu² lɨ́ɨi² Dios jna' joon gasii¹in jóon¹on 'in nigajmaa¹a jná² joo'²¹ ni cwoo'¹³ juncwii²¹ lɨ ngɨɨ²¹ɨ'.
79 Nigajná² joo'²¹ tya' jileei'²¹ 'in néei¹ lɨ nʉʉ²¹,
joongɨ 'in néei¹ lɨ 'íi¹ foo'¹³ 'mó¹.
Joon lí²‑i linee²¹e' xiiala ngɨɨ²¹ɨ' 'e tyʉ́²‑ʉ tyani Ña'ñʉ'¹ʉ',
jin'² Zacarías do.
80 Joon 'in xuui²¹² Wó³ do gacwán¹mo. Joon gali'øø'²¹mo‑tsi 'áai¹ jilaa'²¹ 'e 'iin²¹²in Dios. Joon gatéein² coon²¹ lɨ jo 'in tsá² seein²¹ ca gatsín¹ jmɨɨ²¹² 'e 'ná¹ licwii¹in tsá² Israel 'ii.