La Carta Del Apostol San Pablo a Los
Gálatas
1
Chahahuacanaibo Pabló joihuanina
Dios Chani chitahëhuati ibo ca Pablo ca ëa xo naa ra. Jesucristo, Jahëpa Dios, naa Jesucristo bësomanish cato, tihi cabá ëa raaniquë jahuë Chani ë yoano. Galata maí ca iglesia bo joihuaquia. Jasca, mato joihuahi quiha ë bëta ca xatë bo ri. Noba Jahëpa Dios, noba Ibo Jesucristo, tihi cabá mato noino. Mato ja bëpasimacano. Jabi noba jocha quëshpi tsi Jesú jamë aniquë, jaboqui anomaria ca maí ca jabi yoi bo quima noqui xabahamaxëna. Jabi Dios qui jia ini quiha ja inina. Dios no oquëhua-oquëhuapaoxëti xo. Amen.
Huësti roha tsi xo Dios Chani
Noixo tsi Diós mato quënaniquë. Jama, ¿jaboqui mato quënanish ca quima casocanai pa? Jabi yama tsi xo toa chani jia ca huëtsa ra. Tonia mato xërëquë tsi xo toa mato yosihai ca nohiria bo iquia. Cristo Chani rarinamacascani quiha pë, chani huëtsa yoaquí na. Japi quiniacaxëcahuë iquia. Jabija ca tsi xo toa mato ë tiisimani ca chani ra. Yama tsi xo chani huëtsa. Jamëri ca chani pi tsohuëcaracá yoano tsi tënëtiya qui toa Diós raano. Jasca pi mato qui jamëri ca chani naipá ca ángel, noqui yoi, tihi cabá yoano tsi tënëtiya qui Diós noqui raano iquia. Jabija tsi xo toa ma bini ca chani itëquëquia. Tsohuëcaracá pi jamëri ca chani mato qui yoano tsi tënëtiya qui Diós raano iquia ra.
10 ¿Jabi tsohuëcara ni toa ë ranihuacatsaina, Dios Chani yoaquí na? ¿Nohiria ni? ¿Dios ni? ¿Tsayayamacanai? Nohiria bo roha pi ranihuacatsi tsi ¿jënahuariahax raca Cristo yonati ë ina ra? E qui Diós ranino ra.
Jesu quima Pablo chani jonina
11 Joni bo quima joyamaniquë ë yoahai ca chani ra, ëbë xatë bá. 12 Ea tiisimayamaniquë nohiria ra. Jama, ë qui Jesucristó jahuë Chani jisiquimaniquë ë yoano iquish na. 13 Tonia ë i-ipaoni ca ma nicaniquë tia, naa jodioba jabi ë noi-noiniquë no. Toatiyá tsi bamaxoma tsi chahahuacanaibo ë tënëmapaoniquë rë. Jato ë quëyo-quëyocasniquë ra. 14 Jasca, anomaria ini quiha noba rëquëyamaba jabi ë noihaina. Noho rabëti bo oquë quiha.
15 Jatsi Diós ëa quënaniquë, ëa noiquí na. Jabi ë conox pari no tsi ëa ja bini quiha jahuë́-na iti. 16 Jatsi shina rani tsi jahuë Baquë yoi ëa ja jismaniquë, carayanabo qui jahuë Chani ë yoano iquish na. Toatiyá tsi joni huëtsa bo qui ë cayamaniquë yoba bixëna. 17 Jasca, Jerusalén qui ë cayamaniquë toa jariapari ca Dios Chani chitahëhuati ibo bo icanish cabo ya chaninaxëna. Jama, Arabia mai qui ë catapiniquë. Jaquirëquë Damasco yaca qui jahari ë joniquë. 18 Tres año no tsi Jerusalén qui ë cayamani quiha. Jaquirëquë Jerusalén ca Pedro qui shishohi ë caniquë cahëxëna. Quince bari no tsi ja bëta ë chitëni quiha; jaroha. 19 Toatiyá tsi Dios Chani chitahëhuati ibo huëtsa bo ë jisyamaniquë. Jacobo, naa noba Iboba noma roha ë jisni quiha.
20 Jabija tsi xo naa mato qui ë quënëhaina iquia. Dios bësojó tsi quiayamaquia ra.
21-22 Jaquirëquë Siria, Cilicia, tihi ca mai bo qui ë caniquë. Naatiyá tsi jari ëa cahëyamaniquë jodioba maí ca chahahuacanaibo iquia ra. 23 Jama, “Dios Chani yoahi quiha noqui pasomaha ca ipaonish cato pa” i nohiria bo paoni quiha. “Ja quëyocasni ca Chani jaboqui yoahi quiha ra” i jaca paoni quiha ëa yoati na. Jaroha tsi xo toa ja nicacanina. 24 Jatsi ë chahahuani iqui tsi chahahuacanaibá Dios oquëhuaniquë ra, raniquí na.