ዮሃኒሲ
ፃፌዳ ኮይሮ ኪታ
ጌሉዋ
ዬሱሲ ኪቴዳ ዮሃኒሲ ፃፌዳ ኮይሮ ኪታይ፥ ላዑ ሁጴ ቆፓቱዋ ኦይቄዳ፤ ሄዋንቱካ፡ ናባቢያዋንቶ ፆሳናኔ ኣ ናዓ ዬሱሲ ኪሪስቶሳና ኢቲፔቴꬃይ ዴዓናዳን ሜንꬄꬃናሳኔ ሃ ኢቲፔቴꬃ ꬋዪሳናው ዳንዳዪያ ዎርዶ ቲሚርቲያፔ ኡንቱንቱ ሃካና ማላ፥ ሚኒሲዴ ኣኬኪሳናሳ። ሄ ዎዴ ዴንዴዳ ዎርዶ ቲሚርቲ «ኢታቴꬃይ ፑልቲያዌ ሃ ኑኒ ዴዒያ ዎልቃማ ኣላሚያና ጋኬቲያ ጋኬꬃና ጊዲያ ዲራው፥ ፆሳ ናዓይ ዬሱሲ ሙሌካ ኣሳ ጊዳናው ዎይ፥ ኣሳቴꬃ ኤሻይ ኣው ዴዓናው ዳንዳዬና» ያጊያዋ። ሄ ኣስታማራቱ፥ «ኣቶቴꬃ ጉሳይ ኣላሚያ ዴዑዋሲ ኡንዔቲያዋፔ ላዓ ኬሲያዋ» ያጊኖ። ሄዋ ቦላካ ቃሲ «ኢታኔ ኬካ ሻኪዴ ኦይቂያዋ ዎይ፥ ሃራ ኣሳው ሲቁዋ ቤሲያዋ ጊዶፔካ፥ ኣቶቴꬃና ኡንቱንታ ጋꬂያባይ ባዋ» ያጊኖ።
ፃፊ ሃ ቲሚርቲያ ኤቄቲዴ፥ «ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ፖሎ ኣሳ፤ ዬሱሳን ኣማኒያዋንቱኔ ፆሳ ሲቂያዋንቱ ኡባይ ባሬንቱ ጊዶኒካ ኢቱ ኢቱዋና ሲቄታናው ቤሴ» ያጊዴ ኦዴዳ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-4)
ፖዑዋኔ ꬉማ (1፡5-2፡29)
ፆሳ ናናኔ ፃላሂያ ናና (3፡1-24)
ቱሙዋኔ ባሌꬁዋ (4፡1-6)
ሲቁዋ ዎልቃንꬁዋ (4፡7-21)
ፆኒያ ኣማኑዋ (5፡1-21)
1
ዴዑዋ ቃላ
ኑኒ ኮዪሩዋፔ ዶሚዴ ዴዒያ፥ ኑ ኣዪፊያን ቤዒዴ፥ ኑ ኩሺያን ኣ ቦቺ ቤዔዳ ዴዑዋ ቃላባ ሂንቴንቶ ፃፌቶ። ኑኒ ኣ ቤዔዶ፤ ኑ ኩሺካ ኣ ቦቺ ቤዔዳ። ዮህ 1፡1 ሄ ዴዑ ቆንጪና፥ ኑኒ ኣ ቤዒዴ፥ ኣባ ሂንቴንቶ ማርካቴቶ፤ ቃሲ ፆሳ ኣዉዋ ማታን ዴዒያ ኑሲ ቆንጬዳ ሜꬊና ዴዑዋባ ሂንቴንቶ ኦዴቶ። ዮህ 1፡14 ቃሲ ኑናና ሂንቴንቶ ኢቲፔቴꬃይ ዴዓና ማላ፥ ኑኒ ቤዔዳዋኔ ሲሴዳዋ ሂንቴንቶ ኦዴቶ፤ ኑሲ ኣዉዋናኔ ኣ ናዓ ዬሱሲ ኪሪስቶሳና ኢቲፔቴꬃይ ዴዔ። ኑኒ ኑ ናሼቻይ ፖሌታና ማላ፥ ሃዋ ሂንቴንቶ ፃፌቶ።
ፆሳይ ፖዑዋ
ኑኒ ፆሳ ናዓፔ ሲሲዴ፥ ሂንቴንቶ ኦዲያ ኪታይ፥ «ፆሳይ ፖዑዋ፤ ኣኒ ꬉማይ ሙሌካ ባዋ» ያጊያዋ። ኑኒ ኑሲ ኣናና ኢቲፔቴꬃይ ዴዔ ጊዴ ꬉማኒ ዴዖፔ፥ ኑ ሃሳያኒኔ ኑ ኦሱዋን ዎርዶቴቶ። ሺን ፖዑዋን ኢ ዴዒያዋዳን፥ ኑኒካ ፖዑዋን ዴዖፔ፥ ኑሲ ኢቶ ኢቱዋና ኢቲፔቴꬃይ ዴዔ፤ ቃሲ ኣ ናዓ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሱꬃይ ናጋራ ኡባፔ ኑና ጌሼ።
ኑኒ ናጋራ ኦꬂቤይኮ ጎፔ፥ ኑሬካ ኑና ጪሜቶ፤ ኑናን ቱማቴꬃይካ ባዋ። ሺን ኑኒ ፆሳው ኑ ናጋራ ፓፆፔ፥ ኢ ኑ ናጋራ ኣቶ ጋናዉኔ ኑ ባዪዞ ኦሱዋ ኡባፔ ኑና ጌሻናው፥ ኣማኔቲያዋኔ ቱሙዋ ኦꬂያዋ። 10 ኑኒ ናጋራ ኦꬂቤይኮ ጎፔ፥ ፆሳ ዎርዱዋ ጌቶ፤ ኣ ቃላይካ ኑ ዎዛናን ዴዔና።

1:1 ዮህ 1፡1

1:2 ዮህ 1፡14