2
ዎሳ ጎሊያ ዎሳ
1-2 ኑኒ ፆሳ ማላቲያዋን፥ ጌሻቴꬃ ኡባን፥ ሳሮቴꬃኒኔ ኣሺኬቴꬃን ዴዓና ማላ፥ ኣሳ ኡባው፥ ካቴቶኔ ሱንꬃቴꬃይ ዴዒያ ኡባቶ፥ ፆሳ ኦቻናው፥ ዎሳናው፥ ጋናታናዉኔ ጋላታናው ቤሲያዋ ኡባባፔ ካሴታዴ ታኒ ኔና ኤሪሳይ። 3-4 ኣሳይ ኡባይ ኣታናዳኒኔ ቱማቴꬃ ኤራናዳን ኮዪያ ኑና ኣሺያ ፆሳ ሲንꬃን ሃዌ ሎዒያባኔ ናሼቺያዋ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኢቲ ፆሳይ ዴዔ፤ ፆሳፔኔ ኣሳፔ ጊዱዋን ጊዲዴ ጋናቲያ ኢቱ ዴዔ። ሄዌካ ኪሪስቶሲ ዬሱሳ ጊያ ኣሳ። ኢ ኣሳ ኡባ ዎዛናው ባሬና ኡባው ኢሜዳ። ፆሳይ ባሬ ዎዲያን ኣሳ ኡባ ዎዛናው ኮዪያዋ ቤሲያ ማርካይ ሃዋ። ታኒ ፆሳ ቃላ ኦዲያዋ፥ ዬሱሲ ኪቴዳዋኔ ቃሲ ኣማኑዋኒኔ ቱማቴꬃን ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ታማሪሲያዋ ጊዳዴ ሱንꬄቴዳዌ ሃዋሳ። ታኒ ዎርዶቲኬ፤ ቱሙዋ ሃሳያይ።
ሄዋ ዲራው፥ ኡባሳን ዴዒያ ኣቱማ ኣሳይ ሃንቁኔ ፓሉሚ ባይናን፥ ባሬ ጌሻ ኩሺያ ፑዴ ዴንꬂዴ፥ ፆሳ ዎሳናዳን፥ ታኒ ኮያይ።
9-10 ሄዋዳን ቃሲ ማጫዋንቱካ ቤሲያ ማዩዋ ያሻቴꬃኒኔ ባሬንታ ሞዲያዋን ማዪኖ። ፆሳው ያያይ ጊያ ማጫ ኣሳ ቤሲያዋዳን፥ ሎዖባ ኦꬂያዋናፔ ኣቲን፥ ሁጲያ ሹሩባ ዳዲያዋን፥ ዎርቃን ዎይ ኢንቁዋን፥ ዎይ ዳሮ ኣልዖ ኣፊላን ባሬና ኣሌቂሶፒኖ።
11 ማጫዉና ኡባባኒ ሞዴታዴ፥ ጮዑ ጋዴ ታማሩ። 12 ታኒ ማጫዉና ጮዑ ጋዴ ዴዑ ጋዪፔ ኣቲን፥ ኣቱማ ኣሳ ታማሪሱኔ ዎይ ኡንቱንቱ ቦላ ኣዎቱ ጊኬ። 13 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኣዳሚ ኮይሮ ሜꬌቴዳ፤ ሄዋና ጉዬፔ ሜꬌታዱ። ዶም 2፡7፣ 21-22 14 ሄዋና ጪሜታዴ ፆሳ ሂጊያ ሜንꬃዱፔ ኣቲን፥ ኣዳሚ ጪሜቲቤና። ዶም 3፡1-6 15 ሺን ማጫዉና ኣማኑዋን፥ ሲቁዋን፥ ጌሻቴꬃኒኔ ባሬና ሞዳዴ ዴዖፔ፥ ናና ዬሊያዋን ኣታና። * ናና ዬሊያዋን ኣታና፡ ናና ዬሊያዋን ናጌታ ዴዓና ጉሳ።

2:13 ዶም 2፡7፣ 21-22

2:14 ዶም 3፡1-6

*2:15 ናና ዬሊያዋን ኣታና፡ ናና ዬሊያዋን ናጌታ ዴዓና ጉሳ።