ጳዉሎሲ
ቆሮንቶሳ ኣሳው
ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታ
ጌሉዋ
ጳዉሎሲ ቆሮንቶሳ ኣሳው ፃፌዳ ላዔንꬆ ኪታይ ፃፌቴዳዌ፥ ጳዉሎሳው ቆሮንቶሳን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳና ዴዒያ ጋኬꬃይ ዳሮ ሜቱዋ ጊዶ ጌሊ ኡቴዳ ዎዲያና። ኢቲ ኢቲ ኣማኒያ ኣሳቱ ኢቲ ኢቲ ቶሺያ ጳዉሎሳ ቦላ ዎꬄዲኖ፤ ጊዶፔኔ ጳዉሎሲ ሲጋቴꬃ ሜꬋናው ላሞታይ ባሬው ዴዒያዋ ቤሲዴ፥ ሄዌ ሃኒያ ዎዴ ዎልቃማ ናሼቻ ናሼታናው ዳንዳዪያዋ ቆንጪሴ።
ሃ ኪታ ኮይሮ ዶሜꬃን ጳዉሎሲ ቆሮንቶሳን ዴዒያ ኣማኒያዋንቱና ባሬው ዴዒያ ጋኮቴꬃ ቆንጪሲዴ፥ ኣማኒያዋንቱ ጊዶን ዴንዴዳ ቶሺያሲኔ ጳልቄꬃሲ፥ ኢ ኡንቱንቶ ኣያሲ ሚኖ ዛሩዋ ኢሜዴንቶ ኦዴ። ሄዋናካ ጋꬂዴ ሃዌ ኣ ሴራይ ኡንቱንታ ናጋራፔ ሲማሲኔ ሲጋቴꬃው ካሌꬄዳ ዲራው፥ ሲሴቴዳ ናሼቻ ኡንቱንቱሲ ቆንጪሴ። ካሊዴ ቃሲ ዪሁዳን ዴዒያ ኣማኒያዋንታ ማዲያዋ ባሬንቱዋፔ ጮ ኢማና ማላ፥ ኡንቱንታ ሃሳዪሴ። ዉርሴꬃ ሼምፓቱዋን ጳዉሎሲ ዬሱሳፔ ኪቴቴዳዋ ጊዲያዋ ቦላ ሺቄዳ ሞቱዋሲ ዛሩዋ ቃላ ኢሜ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ቆሮንቶሳ ኣማኒያዋንቱ ጊዶን ኢቲ ኢቲ ኣሳቱ ባሬንታ ቱሙ ዬሱሲ ኪቴዳዋንታ ኬሲዴ፥ «ጳዉሎሲ ዬሱሲ ኪቴዳዋ ጊዴና፤ ኢ ዎርዱዋ» ያጊዴ፥ ኣ ሞቲኖ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ኡባፔ ሲንꬃቲያ ዬዉዋ (1፡1-11)
ጳዉሎሳኔ ቆሮንቶሳን ዴዒያ ኣማኒያዋንታ (1፡12-7፡16)
ዪሁዳን ዴዒያ ኣማኒያዋንቶ ኢሜቴዳ ማዱዋ (8፡1-9፡15)
ጳዉሎሲ ባሬ ኪቴቴዳ ማታው ኤቄታናው ሺሼዳ ቃላ ማርካ (10፡1-13፡10)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (13፡11-14)
1
ታኒ ጳዉሎሲ፥ ፆሳ ሼኒያን፥ ኪሪስቶሲ ዬሱሲ ኪቴዳዌኔ ኑ ኢሻይ ፂሞቶሲ ፆሳው ጎዪኒያ ቆሮንቶሳ ካታማን ዴዒያ ኣማኒያዋንቶኔ ኣካዪያን ዴዒያ ፆሳ ናናቶ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፌቶ።
ፆሳ ኑ ኣዉዋፔኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ፥ ኣꬎ ኬካቴꬃዪኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቶ ጊዶ።
ጳዉሎሲ ፆሳው ሺሼዳ ጋላታ
ፆሳ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣዉዋ፥ ማሮቴꬃ ኣዉዋኔ ሜንꬄꬁዋ ኡባ ፆሳ ጋላታይ ጋኮ፤ ፆሳይ ኑና ኑ ሁጴው ሜንꬄꬄዳ ሜንꬄꬁዋዳን፥ ዳሮ ዋዪያ ዋዬቲያዋንታ ኑኒካ ሜንꬄꬃናዳን፥ ኑ ዋዪያ ኡባን ኢ ኑና ሜንꬄꬄ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ኑኒ ኪሪስቶሳ ባጋና ዳሮ ዋዪያ ዋዬቲያዋዳን፥ ሄዋዳንካ፥ ቃሲ ኑና ኣ ባጋና ዳሮ ሜንꬄꬁዋን ሜንꬄꬄ። ኑኒ ዋዬቶፔ፥ ሄዌ ሂንቴና ሜንꬄꬃናሳኔ ሂንቴና ኣሻናሳ፤ ቃሲ ኑኒ ሚኔቶፔ፥ ኑኒ ዳንዳዬዳ ዋዪያ ማላ ሂንቴካ ጌንጪዴ ዳንዳያና ማላ፥ ፆሳይ ሂንቴዉካ ቃሲ ሜንꬄꬁዋኔ ዳንዳያ ኢማናሳ። ሂንቴ ዴማና ጊዴ፥ ሂዶታን ናጊ ኡቴዳዌ ዳሮ ሚና፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ኑናና ዋዬቴዳዋዳን፥ ሄዋዳን ሜንꬄꬁዋካ ኑናና ኣካናዋ ኑኒ ኤሬቶ።
ኑ ኑናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ኑኒ ኢሲያ ጋዲያን ዋዬቴዳ ዋዪያ ሂንቴና ሃሳዪሳናው ኮዬቶ፤ ኑ ዋዪ ኑ ዎልቃፔ ዳሪና፥ ኑና ዎꬌ ጊዴ፥ ሂርጋና ጋካናው፥ ኑና ዎጋይ ባዪናዋ ዴፄዳ። ኑኒ ኑ ቦላ ሃዪቁዋ ፒርዳይ ፒርዴቴዳ ያጊዴ ቆፔዶ፤ ሺን ሄዌ ሃኔዳዌ ሃይቄዳ ኣሳ ሃይቁዋፔ ዴንꬂያ ፆሳን ኑኒ ኣማኔታናፔ ኣቲን፥ ኑ ሁጲያን ኣማኔቴናዳና። 10 ፆሳይ ሃዋ ማላ ኢታ ሃዪቁዋፔ ኑና ኣሼዳ፤ ኢ ኑና ኣሻና፤ ሲንꬃፔካ ኢ ኑና ኣሻናዋ ጊዴ፥ ሂዶታን ናጊ ኡቴዶ። 11 ሂንቴ ዎሴዳ ዳሮ ዎሳን ኑሲ ኣንጁ ሲሜዳ ዲራው፥ ዳሮ ኣሳይ ኑ ዲራው ፆሳ ጋላታና ማላ፥ ሂንቴካ ቃሲ ኑና ዎሳን ማዳና ኮሼ።
ላሜቴዳ ጳዉሎሳ ቆፋ
12 ኑኒ ጬቄቲያዌ ሃዋ፤ ሃ ሳዓን ኑኒ ዴዒያ ዴዑ፥ ኡባ ቃሲ ሂንቴናና ኑሲ ዴዒያ ኢቲፔቴꬃይ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃናፔ ኣቲን፥ ኣሳ ኣꬌዳ ኤራቴꬃና ጊዴናዋ፥ ቃሲ ፆሳይ ኢሜዳ ጌሻቴꬃኒኔ ሱሬቴꬃን ኑኒ ዴዒያዋ ዎዛና ቆፋይ ኑሲ ማርካቴ። 13-14 ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴ ናባባናዉኔ ኣኬካናው ዳንዳዪያዋ ፃላላ ሂንቴንቶ ፃፊያዋፔ ኣቲን፥ ኑኒ ሃራባ ሂንቴንቶ ፃፎኮ። ኑ ጎዳ ዬሱሳ ጋላሲ ኑኒ ሂንቴናን ጬቄታናዋዳን፥ ሂንቴካ ኑናን ጬቄታና ማላ፥ ሂንቴ ሃዒ ዉርሲ ኣኬኬና ዬዉዋ ጊዲኒ ዉርሲ ኣኬካና ጋዴ ቆፓይ።
15 ሄዋ ታኒ ሎይꬃ ኤሬዳ ዲራው፥ ሂንቴ ላዑ ጌዴ ጎዔታና ማላ፥ ኡባፔ ካሴታዴ ሂንቴኮ ባናው ቆፋ ቃቻዲ። 16 ታኒ ማቂዶኒያ ባዴ ሂንቴናና ጋኬታናዋኔ ቃሲ ያፔ ሲማዴ ሂንቴ ማታና ዪሁዳ ኣꬊሺን፥ ሂንቴ ታና ማዳናዋ ቆፓ ኡታዲ። 17 ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ሄዋ ቆፓዴ ታናን ኣማኔታቤይኪታ? ታኒ ታ ቆፋ ቃቺያ ዎዴ፥ ሳዓ ኣሳዳን ኢቲ ኩꬃን፥ «ኤ፥ ኤ» ዎይ፥ «ጊዴና፥ ጊዴና» ጋናው ጊጋ ኡታዲታ?
18 ሺን ፆሳይ ኣማኔቴዳዋ ጊዲያዌ ቱማ ጊዲያዋዳን፥ ኑኒ ሂንቴንቶ ኦዲያ ቃላይ «ኤ» ጊያዋኔ «ጊዴና» ጊያዋ ጊዴና። 19 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ፥ ሲላሴኔ ፂሞቶሲ ሂንቴ ጊዶን ኦዴዳ ፆሳ ናዓይ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ «ኤ» ጊያዋፔ ኣቲን፥ «ጊዴና» ጊያዋ ጊዴና። ሺን ፆሳ ባጋና ኢ ኡባ ዎዴካ «ኤ»። 20 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ኢማና ጌዳባው ኡባው ኤኖ ጌዳዌ ኪሪስቶሳ ባጋና ፖሌታና፤ ሄዋ ዲራው፥ ኑኒ ኪሪስቶሳ ባጋና ፆሳ ቦንቾ፥ ኣሜንዒ * ኣሜንዒ፡ «ኣሜንዒ» ጊያ ቃላይ ሃዋን «ኤ» ያጌቲያ ቢሌꬃ ኦይቄ። ጌቶ። 21 ፆሳይ ኪሪስቶሳ ባጋና ኑናኔ ሂንቴና ሜንꬄꬄኔ ኦኬ። 22 ኑኒ ኣዋ ጊዲያዋ ኤሪሲያ ማታፋ ኢ ኑ ቦላ ዎꬂዴ፥ ባሬ ጌሻ ኣያና ዋሲያዳን፥ ኑ ዎዛና ጊዶን ዎꬄዳ።
23 ቃሲ ታኒ ቆሮንቶሳ ቤናን ኣጌዳዌ ሂንቴና ቆሄናዳና። ሄዌ ዎርዶ ጊዶፔ ታና ሙራናው ታ ሼምፑዋን ፆሳይ ማርካ። 24 ኑኒ ሂንቴና ናሼቻናው ሂንቴናና ኢቲፔ ኦꬂያዋንታፔ ኣቲን፥ ሂንቴ ኣማኒያዋን ሂንቴና ጎዴታናው ኮዪያዋንታ ጊዶኮ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ሂንቴንቱ ሂንቴ ኣማኑሳን ሚኒዴ ዴዒታ።

*1:20 ኣሜንዒ፡ «ኣሜንዒ» ጊያ ቃላይ ሃዋን «ኤ» ያጌቲያ ቢሌꬃ ኦይቄ።