ጳዉሎሲ
ፒሊጲሲዮሳ ኣሳው
ፃፌዳ ኪታ
ጌሉዋ
ጳዉሎሲ ፒሊጲሲዮሳ ኣሳው ፃፌዳ ኪታይ ፃፌቴዳዌ፥ ማቂዶኒያ ጊዱዋን ዴዒያ ሮሜን ኦሞዴቴዳ ፒሊጲሲዮሳ ጌቴቲያ ጋዲያን ዴዒያ ኣማኒያዋንቱሳ። ሃዋንቱ ጳዉሎሲ ኮይሮ ኣማንꬂዴ ሺሼዳዋንታ። ኡንቱንቱ ሮሜ ጋዴ ዬሌታ ጊዶ ዲራዉኔ ቃሲካ ካሬ ጋዴፔ ዬዳ ዎጋኒኔ ኣማኑዋን ዳሮፔ ኣዪኖ። ጳዉሎሳ ቦላን ኡንቱንቱ ዳሮፔ ሃንቅቴዳ ጋሱካ ሃዋ (ኪት 16፡20)። ሃ ኪታይ ፃፌቴዳዌ፥ ሃራ ኣማኒያ ኦሳንቻቱ ጳዉሎሳ ቆፋ ጳልቂ ጳልቂዴ ዋዪሲያ ዎዲያናኔ ፒሊጲሲዮሳ ኣማኒያዋንቱ ጊዶን ዴንዴዳ ዎርዶ ቲሚርቲያ ጋሱዋን ኣ ዎዛናይ ዳሮ ካዮቲዴ ሜዔዳ ዎዴኔ ቃሾ ጎሊያን ኢ ዴዒያ ዎዲያና። ጊዶሺን፥ ጳዉሎሲ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ሚኒሲዴ ኣማኒያ ኣሳ ጊዴዳ ዲራው፥ ሃ ኪታ ቦላን ቆንጪዴ ቤቲያዌ ናሼቻኔ ኩሜንꬃ ኣማኔቲያዋ።
ጳዉሎሲ ሃ ኪታ ፃፌዳ ኮይሮ ጋሱ ኣ ሜቱዋ ዎዴ ኣ ማዳናው ፒሊጲሲዮሳ ኣማኒያ ኣሳይ ኢሞታ ኣው ኪቴዳ ዲራው፥ ኡንቱንታ ጋላታናሳ። ኣ ቦላንካ ኡንቱንቱ ቦላንካ ዱማ ዱማ ሜቱ ጋኬዳዋ ጊዶፔካ፥ ኡንቱንቱ ፃላና ማላኔ ኩሜንꬃ ኣማኔቲዴ ዴዓና ማላ፥ ሃ ጋኬቴዳ ኢንጂያን ኡንቱንታ ሜንꬄꬄ። ኣዩዋኔ ኦቶሩዋ ዲጊዴ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣሺኬቴꬃን ኡንቱንቱ ኩማና ማላ፥ ሚኒሲዴ ኡንቱንታ ሃሳዪሴዳ። ዬሱሲ ኪሪስቶሳና ኢቲፔ ጊዴዳዋን ኡንቱንቱ ዴሜዳ ዴዑ ፆሳ ኣꬎ ኬካቴꬃፔ ፑልቴዳዋኔ ኡንቱንቱ ኣማኑዋን ኣኬዳዋ ጊዲያዋፔ ኣቲን፥ ኣዪሁዳቱዋ ዎጋቱዋ ፖሊያዋን ቤቴዳዋ ጊዴናዋ ኡንቱንታ ሃሳዪሴ። ዬሱሲ ኪሪስቶሳና ኢቱዋ ጊዲዴ ዴዒያ ኡባቶ ፆሳይ ኢሚያ ሳሮቴꬃባኔ ናሼቻባ ኡንቱንቱሲ ፃፌ።
ሃ ኪታይ ኤሬቲያዌ ናሼቻ፥ ኣማኔቲያዋ፥ ኢቲፔቴꬃኔ ኪሪስቲና ኣማኑዋኒኔ ዴዑዋን ሚኒዴ ዴዒያዋ ጌሺዴ ቤሲያዋና። ሄዋ ቦላካ ጉጂዴ፥ ጳዉሎሲ ፒሊጲሲዮሳን ዴዒያ ኣማኒያ ኣሳቱዋ ሲቂያ ዎልቃማ ሲቁዋ ቆንጪሴ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ጌሉዋ (1፡1-11)
ጳዉሎሳሲ ዴዔዳ ዴዑዋ ሃኖታ (1፡12-26)
ኪሪስቲና ዴዑዋ ሌሚሱዋ (1፡27-2፡18)
ፂሞቶሳሲኔ ኤጳፊሮዲቱሳሲ ዴዒያ ቆፋ (2፡19-30)
ኣማኑዋ ኤቄቲያዋንቱፔ ናጌታና ማላ ኦዴቴዳዋ (3፡1-4፡9)
ጳዉሎሲ ፒሊጲሲዮሳ ኣማኒያዋንቱሲ ሺሼዳ ጋላታኔ ማቁዋ (4፡10-20)
ዉርሴꬃ ቁቲያ (4፡21-23)
1
ሳሮታ
ኑኒ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኦሳንቻቱ ጳዉሎሲኔ ፂሞቶሲ፥ ኪሪስቶሳ ዬሱሳን ዴዒያዋንቶ፥ ፒሊጲሲዮሳ ጊያ ካታማን ዴዒያ ጌሻቶ ኡባቶ፥ ኣማኒያዋንታ ካሌꬂያዋንቶኔ ማዲያዋንቶ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፌቶ።
ኑ ኣዉዋ ፆሳፔኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬካቴꬃዪኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቶ ጊዶ።
ጳዉሎሲ ዎሴዳ ጋላታ ዎሳ
ታኒ ሂንቴና ሃሳዪያ ዎዴ ኡባን ታ ፆሳ ጋላታይ። 4-5 ሂንቴ ኮዪሮ ጋላሳፔ ሃኖ ጋካናው፥ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲያዋን ታና ማዴዳ ዲራው፥ ታኒ ኡባ ዎዴ ሂንቴንቶ ኡባው ናሼቻን ፆሳ ዎሳይ። ቃሲ ሂንቴንቱ ጊዶን ሎዖ ኦሱዋ ዶሜዳ ፆሳይ፥ ኪሪስቶሲ ዬሱሲ ሲሚያ ጋላሳይ ጋካናው ፖላናዋ ኤራይ።
ታኒ ሂንቴንቶ ኡባው ሄዋዳን ቆፓናው ቤሴ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴና ኡባ ዎዴ ሃሳያይ። ሃዒ ታኒ ቃሹዋን ዴዒያዋኒኔ ዎንጋላው ሞቴቲያዋን፥ ቃሲ ዎንጋላ ሚኒሳ ኤሲያዋኒኔ፥ ፆሳይ ታው ቃዴዳ ቃዳ ሂንቴካ ታናና ጊሺ ኣኬዲታ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴና ኡባቱዋ ኪሪስቶሲ ዬሱሳፔ ዪያ ሲቁዋን ኣይ ኬና ሲቂንቶ፥ ፆሳይ ታው ማርካ።
9-10 ቃሲ ታኒ ሂንቴንቶ ፆሳ ዎሲያዌ ሃዋ፤ ሎዖባ ኣያኔካ ዶራናው ሂንቴንቱ ዳንዳያናዳኒኔ፥ ቃሲ ሂንቴንቱ ሲቁ ቱሙ ኤራቴꬃናኔ ኣኬካ ኡባና ኢቲፔ ጉጂ ጉጂ ዲጫናዳን፥ ፆሳ ዎሳይ፤ ያቲዴ ኪሪስቶሲ ሲሚያ ጋላሳን ሂንቴንቱ ሱሬኔ ፖኩ ባይናዋንታ ጊዳና። 11 ቃሲ ሂንቴንቱ ሼምፑካ ፆሳ ቦንቾኔ ጋላታው ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ቤቲያ ፂሎቴꬃ ኣይፊያ ኣዪፋና።
ጳዉሎሳ ቃሹ ዎንጋላይ ኣካናዋ ዲጊቤና
12 ታናዳን ፆሳ ካሊያዋንቶ፥ ሃ ታና ጋኬዳዌ ሚሺራቹዋ ቃላይ ኣካናዳን ቱሙ ማዴዳዋ ሂንቴንቱ ኤራና ማላ ኮያይ። 13 ታኒ ኪሪስቶሳ ዲራው ቃሼቴዳዋ፥ ካቲያ ጎሊያ ናጊያ ኡባቱኔ ሃዋን ዴዒያ ሃራቱ ኡባቱ ኤሪኖ። 14 ቃሲ ታኒ ቃሼቴዳዌ ኑ ኢሻቱዋፔ ዳሪያዋንቱ ጎዳን ሎይꬂ ኣማኔቲዴ፥ ፆሳ ቃላ ያሺ ባይናን ካሴዋፔ ፃሊዴ ኦዳናዳን ማዴዳ።
15 ቱሙፔ ኢቱ ኢቱ ቃናቲያ ዲራዉኔ ፓሉሚያ ዲራው፥ ኪሪስቶሳዋ ኦዲኖ፤ ሺን ሃራንቱ ሎዖ ኣሙዋን ኦዲኖ። 16 ሃዋንቱ ፆሳይ ታው ዎንጋላ ናጊያ ኦሱዋ ኢሜዳ ዲራው፥ ሲቂዴ ቃላ ኦዲኖ። 17 ሺን ዮኮንቱ ታኒ ቃሹዋን ዴዒሺን፥ ታ ቦላ ዋዪያ ኣሃናዋ ኡንቱንቶ ማላቲና፥ ባሬና ሲቂያ ዎልቃማ ኣሙዋን ኪሪስቶሳዋ ኦዲኖፔ ኣቲን፥ ዎዛናፔ ኦዲኪኖ።
18 ኣይኔ ባዋ፤ ማላቲሲያ ኦዶኔ ጊዶ ዎይ ቱሙ ኦዶኔ ጊዶ፥ ኣይ ኦጊያኒኔ ኪሪስቶሳዋ ኦዶፔ፥ ታኒ ሄዋን ናሼታይ። ሲንꬃናዉካ ቃሲ ታኒ ናሼታና። 19 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንቱ ዎሳኒኔ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ኣያናፔ ዪያ ማዱዋን ኣታናዋ ኤራይ። 20 ታ ዎልቃማ ኣሙኔ ፆሳፔ ኣካና ጋዴ ታኒ ናሼቻን ናጊያ ናጉ ኣዬ ጎፔ፥ ታኒ ፓፃ ዴዒናካ ዎይ ሃዪቂናካ ያዬናን፥ ካሴዋዳን ሃዒካ ታ ኩሜንꬃ ኣሳቴꬃን ኪሪስቶሲ ቦንቼታናዋፔ ኣቲን፥ ታኒ ሃራይ ኣቶ ኢቲባንካ ዬላቴናን ኣታናሳ። 21 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታው ዴዑ ኪሪስቶሳ፤ ቃሲ ሃዪቁካ ታው ጎዓ። 22 ሺን ታኒ ፓፃ ዴዒያዋን ዳሮ ጎዒያዋ ኦꬃናዋ ጊዶፔ፥ ሃቃዋ ዶራኔንቶ ታው ኤሬቴና። 23 ታኒ ሃ ላዑ ዬዋቱዋን ሜቶታይ፤ ሃ ዴዑዋፔ ሻኬታናዉኔ ቃሲ ኪሪስቶሳና ኢቲፔ ዴዓናው ኣሞታይ፤ ኪሪስቶሳና ኢቲፔ ዴዒያዌ ኡባፔ ኣꬌዳ ዳሮ ሎዖባ። 24 ሺን ታኒ ሃዪቂያዋፔ ሂንቴንቱ ዲራው ፓፃ ዴዒያዌ ሂንቴና ዳሮ ኮሺያዋ።
25 ሃዌ ቱማ ጊዲያዋ ታኒ ጌሻዴ ኤራይ፤ ቃሲ ኣማኑዋን ሂንቴንቱ ዲጫናዳኒኔ ናሼታናዳን፥ ታኒ ሂንቴናና ኡባና ፓፃ ዴዓና። 26 ሄዋ ዲራው፥ ታኒ ሂንቴናና ላዔꬁዋ ዪያ ዎዴ፥ ኪሪስቶሳ ዬሱሳና ሂንቴ ዴዒያ ዴዑዋን፥ ታባን ጬቄቲያባይ ሂንቴንቶ ዳራና።
27 ጊዶፔካ፥ ሂንቴንቱ ሂንቴንቱ ሁጴው ኪሪስቶሳ ዎንጋላው ቤሲያ ዴዑዋ ዴዒቴ፤ ታኒ ሂንቴና ባዴ ዎይ ቤዓና ꬋዪና፥ ሂንቴንቱ ኢቲ ቆፋን ሚኒዴ ኤቄዳዋኔ፥ ቃሲ ዎንጋላ ኣማኖ ኢቲ ዎዛና ጊዲዴ ኢቲፔ ባፄቲያዋ ሲሳና። 28 ሂንቴ ሞርኬቱዋሲ ኣያንካ ያዮፒቴ፤ ሄዌ ኡንቱንቶ ኡንቱንቱ ባሻ ꬊሺሴ፤ ሺን ፆሳይ ሂንቴና ፆኒሲያ ዲራው፥ ሂንቴንቶ ኣቶቴꬃ ꬊሺሴ። 29 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኪሪስቶሳው ኦꬂያ ቃዳይ ሂንቴና ጋኬዳዌ ሂንቴንቱ ኣኒ ኣማናና ፃላላሳ ጊዴናን ኣ ዲራው ዋዪያካ ኣካናሳ። 30 ታኒ ካሴ ባፄቲሺን ሂንቴንቱ ቤዔዳዋ ማላ ባፂኔ ቃሲ ሃዒካ ታኒ ባፄቲያዋ ሂንቴንቱ ሲሲያዋ ማላይ ሂንቴና ጋኬዳ።