ጳዉሎሲ
ሮሜ ኣሳው
ፃፌዳ ኪታ
ጌሉዋ
ዬሱሲ ኪቴዳ ጳዉሎሲ ሮሜ ኣሳው ፃፌዳ ኪታይ፥ ጳዉሎሲ ሮሜን ዴዒያ ዎሳ ጎሊያ ፆሞሳናው ቆፔዳ ዲራው፥ ኢ ባናሲ ኡንቱንቱ ጊጊዴ ናጋናዳን ኦꬃናሳ። ጳዉሎሳ ቆፋይ ሮሜን ዴዒያ ኣማኒያዋንቱና ጉꬃ ዎዲያ ኦꬄዳዋፔ ጉዪያን፥ ኡንቱንቱ ማዲና ኢሲፔኔ ባናሳ። ኪሪስቲና ኣማኑዋባ ባሬ ኤሬዳዋኔ ሄዋ ቃሲ ኣማኒያ ኣሳይ ኦሱዋን ፔሻና ሃኖታ ቆንጪሲዴ ፃፌዳ። ጳዉሎሳ ቆፋይ ኩሜንꬃ ሃኖታን ቤቲያዌ ሃ ኪታና።
ጳዉሎሲ ሮሜን ዴዒያ ኣማኒያዋንቱሲ ሳሮታ ኣꬆዋፔኔ ኡንቱንቶ ዎሳናዋካ ሂዶታ ኢሞዋፔ ጉዪያን፥ ኪታሲ ጊዶ ቆፋይ «ሚሺራቹዋ ቃላይ ፆሳይ ኣሳ ፂሊሲያዌ፥ ኮይሩዋፔ ዉርሴꬃ ጋካናው ኣማኑዋና ጊዲያዋ ኦዴ» (1፡17)
ሄዋፔ ጉዪያን ጳዉሎሲ ሃ ቆፋ ኣሲዴ ፃፌ። ኣዪሁዳቱዋ ጊዲናካ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ጊዲናካ ኡባይ ናጋራው ሞዴቲያዋንታ ጊዲያ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ፆሳና ሲጌታናው ኮሼ። ኣሳይ ፆሳና ሲጌታናው ዳንዳዪያዌ ዬሱሲ ኪሪስቶሳን ኣማኒያዋና። ፆሳና ሜꬊያ ኦራꬃ ኢቲፔቴꬃ ኣይፊ ኦራꬃ ዴዑዋ ጊዲያዋ ጳዉሎሲ ኣሲዴ ኦዴዳ። ኣማኒያ ኣሳይ ፆሳና ሳሮ ዴዔ። ቃሲ ፆሳ ኣያና ባጋና ናጋራኔ ሃይቁዋ ዎልቃፔ ቢሌቴ። ጳዉሎሲ ፆሳ ቆፋይኔ ኣማኒያ ኣሳ ዴዑዋ ጊዶን ኦꬂያ ፆሳ ኣያና ዎልቃ ቆፋይ ኣዬንቶ ኦዴ (5-8)። ሄዋፔ ካሊዴ ቃሲ ጳዉሎሲ፥ «ፆሳይ ኣሳ ናናሲ ቆፔዳ ቆፋ ጊዶን ኣዪሁዳቱኔ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳቱ ዋኒዴ ኢቲፔ ዋፄታናው ዳንዳያናዋንቴሻ?» ያጊያ ኦሻ ዛራናው ባፄቲዴ ዴዔ።
ቃሲካ ጳዉሎሲ፥ ኣዪሁዳቱ ዬሱሳ ኣኬናን ኣጌዳዌ ፆሳ ቆፋ ጊዲያዋ ኦዴ። ኣዪሲ ጎፔ፥ ሃዋ ማላ ሃኖታን ኣሳ ዜሬꬃይ ኡባይ ፆሳይ ዬሱሳ ባጋና ቆንጪሴዳ ኣꬎ ኬካቴꬃን ኢቲፔቴꬃ ኦꬃናሳ። ጊዶሺን፥ ኣዪሁዳቱ ዬሱሳ ኣካናው ዎዲ ያናዋ ጳዉሎሲ ኣማኔ። ዉርሴꬃን ጳዉሎሲ ኪሪስቲና ዴዑዋ ዋኒዴ ዴዓናው ቤሲንቶ ኦዴ። ፆሳሲ ኦꬃናባ፥ ኣማኒያ ኣሳቱ ባሬንቱ ጋዲያሲኔ ባሬንቱ ጊዶን ኢቱ ኢቱዋሲ ሲቁዋኒኔ ማታን ኦꬃናባኔ ቆፋ ጋሱዋን ዴንዲያ ኦሻቱዋባ ቆንጪሲዴ ኦዴ።
ሼምፓቱዋ ኡባቱዋሲ ኢሜቴዳ ቃንꬃ ቆፋቱዋ
ሮሜ ኪታ ሁጴ ቆፋ ጌሉዋ (1፡1-17)
ኣቶቴꬃይ ኣሳው ኮሺያዋ ጊዲያዋ (1፡18-3፡20)
ፆሳ ኣሹዋ ኦጊያ (3፡21-4፡25)
ዬሱሳን ቤቲያ ኦራꬃ ዴዑዋ (5፡1-8፡39)
ኢስራዔሊያ ኣሳው ዴዒያ ፆሳ ቆፋ (9፡1-11፡36)
ኪሪስቲናሲ ቤሲያ ኦሱዋ (12፡1-15፡13)
ዉርሴꬃ ቆፋኔ ሳሮታ (15፡14-16፡27)
1
ባሬ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዳናው ፆሳይ ዶሪዴ ፄሴዳ ኪሪስቶሳ ዬሱሳ ቆማይ፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሲ ኪቴዳ ጳዉሎሲ፥ ታኒ ሃ ዳቢዳቢያ ፃፋይ።
ፆሳይ ዳሮ ዎዴፔ ካሴ ባሬ ናባቱዋ ባጋና ሚሺራቹዋ ቃላ ኢማና ያጌዳዌ ፆሳ ጌሻ ማፃፋቱዋን ፃፌቴዳ፤ ሄ ሚሺራቹዋ ቃላይ ኣሳ ጊዲዴ ዳዊቴ ዛሪያፔ ዬሌቴዳ ፆሳ ናዓ፥ ኑ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳባ። ቃሲ ኢ ባሬ ጌሻ ኣያናን * ባሬ ጌሻ ኣያናን፡ ዎይ «ኣኒ ዴዒያ ጌሻ ኣያና» ሃይቁዋፔ ዴንዴዳዋን፥ ፆሳ ናዓ ጊዲያዋ ዎልቃማ ዎልቃን ቤሴዳ። ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳይ ኡባይ ኣማናናዳኒኔ ኣዛዜታናዳን፥ ኑኒ ኡንቱንታ ካሌꬃና ማላ፥ ፆሳይ ኪሪስቶሳ ሱንꬃ ዲራው፥ ኪሪስቶሳ ባጋና ኣꬎ ኬካቴꬃኔ ዬሱሲ ኪቴዳዋንታ ጊዲያ ማታ ኑሲ ኢሜዳ። ዬሱሲ ኪሪስቶሳዋ ጊዳናዳን፥ ፆሳይ ፄሴዳ ሂንቴንቱካ ሄዋንቱ ጊዶን ዴዒታ።
ፆሳይ ሲቂያዋንቶኔ ጌሻባ ኦꬃናው ፄሴዳ ሮሜ ጋዲያን ዴዒያ ኡባቶ ፆሳ ኑ ኣዉዋፔኔ ጎዳ ዬሱሲ ኪሪስቶሳፔ ኣꬎ ኬካቴꬃይኔ ሳሮቴꬃይ ሂንቴንቶ ጊዶ።
ጋላታ ዎሳ
ካሴታዴ ታኒ ሂንቴንቱ ኣማኑ ሳዓ ኡባን ሲሴቴዳ ዲራው፥ ዬሱሲ ኪሪስቶሳ ባጋና ሂንቴንቶ ታኒ ፆሳ ጋላታይ። 9-10 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ኡባ ዎዴ ታ ዎሳን ሂንቴንታ ሃሳዪሲያዎ፥ ፆሳይ፥ ታኒ ኣ ናዓ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዲያዋን ታ ኣያናን ኣው ኦꬂያዌ ማርካ። ፆሳይ፥ ባሬ ሼኒያን፥ ታኒ ሃዒ ሂንቴንቱኮ ባናው ታ ኦጊያ ሚኮያናዳን፥ ኡባ ዎዴ ዎሳይ። 11 ኣዪሲ ጎፔ፥ ታኒ ሂንቴንታ ሚኒሳናው፥ ሂንቴንቱና ኢቲፔ ኣያና ኢሞታ ሻካና ማላ፥ ሂንቴንታ ቤዓናው ላሞታይ። 12 ታኒ ጊያዌ፥ ሂንቴንቱካ ታካ ኢቲ ዎዴ ሚኔታና። ሂንቴንቱ ታ ኣማኑዋን፥ ቃሲ ታኒካ ሂንቴ ኣማኑዋን ሚኔታና።
13 ታናዳን ኣማኒያዋንቶ፥ ታኒ ኡባ ዎዴ ሂንቴንቱኮ ባናው ቆፓዲ። ሺን ታና ዲጊያባይ ዴዒያዋ ሂንቴ ኤራናው ቤሴ፤ ታኒ ሃራይ ኣቶ ኣዪሁዳ ጊዴና ሃራ ኣሳፔካ ኣይፊያ ዴሜዳዋዳን፥ ሂንቴንቱፔካ ኣይፊያ ዴማናው ኮያይ። 14 ታኒ ኣሳ ኡባው፥ ጊሪኬ ኣሳዉኔ ታማሪቤና ኣሳው ቃሲ ኣꬎ ኤራንቻቶኔ ኤያቶ ቃንፃና ኣጩ ዴዔ።
15 ሄዋ ዲራው፥ ታው ዳንዳዬቴዳ ኬናን ሮሜን ዴዒያ ሂንቴንቱሲካ ሚሺራቹዋ ቃላ ኦዳናው ኣሞታይ።
ሚሺራቹዋ ቃላይ ፆሳ ዎልቃ
16 ሚሺራቹዋ ቃላይ ታና ዬላዬና፤ ኢ ኣማኒያ ኡባ፥ ካሴቲዴ ኣዪሁዳ ኣሳ ቃሲ ኣዪሁዳ ጊዴና ኣሳ ኣሻናው ፆሳፔ ዪያ ዎልቃ። 17 ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳ ማፃፋይ፥ «ፂሉ ፆሳን ኣማኔቲዴ ዴዓና» ያጊያዋዳን፥ ፆሳይ ኣሳ ኮይሮፔ ዉርሴꬃ ጋካናው፥ ኣማኑዋን ፂሊሲያዋ ሚሺራቹዋ ቃላይ ቆንጪሴ። ኢምብ 2፡4
ኣሳ ኢታ ኦሱዋ
18 ቱማቴꬃይ ኤሬታናዋ ባሬንቱ ኢታ ሃኖታን ዲጊያ ናጋራ ኦሱዋ ኡባ ቦላኒኔ ኣሳ ኢታ ኦሱዋ ኡባ ቦላን፥ ፆሳ ሃንቁ ሳሉዋፔ ዎꬊዴ ቆንጫና። 19 ኡንቱንቱ ፆሳባ ኤራና ዳንዳዪያዌ ኡንቱንቶ ቆንጬ፤ ኣዪሲ ጎፔ፥ ፆሳይ ኡንቱንቶ ቆንጪሴዳ። 20 ቤቴና ኣ ሃኖታይ፥ ሄዌካ ኣ ሜꬊና ዎልቃይኔ ኣ ፆሳቴꬃይ ኢቲፔ ፆሳይ ሃ ኣላሚያ ሜꬌዳዋፔ ዶሚዴ፥ ኡንቱንቶ ቆንጪዴ ቤቴዳ፤ ኡንቱንቱ ሄዋ ፆሳይ ሜꬌዳባፔ ቤዓናው ዳንዳዪያ ዲራው፥ ኡንቱንቶ ጋሶዪያባይ ባዋ።
21 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ፆሳ ኤሮፔካ፥ ኣው ቤሲያ ቦንቹዋ ኢሚቤይኪኖ፤ ቃሲ ኣ ጋላቲኪኖ። ሺን ኡንቱንቱ ኣላሌ ኬሴናባ ቆፒኖ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ኣኬኬና ዎዛናይ ꬉሜዳ። 22 ኡንቱንቱ ባሬንታ ኣꬌዳ ኤራንቻ ጊኖ፤ ሺን ኡንቱንቱ ኤያ። 23 ኡንቱንቱ ሃይቄና ፆሳሲ ጎዪኒያዋ ኢፂዴ፥ ሃይቂያ ኣሳ ሜꬌታ፥ ካፋቱዋ ሜꬌታ፥ ዶዓቱዋ ሜꬌታኔ ቲራን ጎሼቲያዋንቱ ሜꬌታ ሜꬌቴዳዋንቱሲ ጎዪኔዲኖ። ዛር 4፡16-18
24 ሄዋ ዲራው፥ ኡንቱንቱ ኢቱ ኢቱዋና ፖኮባ ኦꬃና ማላ፥ ፆሳይ ኡንቱንቱ ዎዛናይ ኣሞቲያ ቱናባ ኦꬃናዳን ኡንቱንታ ኣጌዳ። 25 ኣዪሲ ጎፔ፥ ኡንቱንቱ ፆሳ ቱማቴꬃ ዎርዱዋን ላሜዲኖ፤ ቃሲ ሜꬌዳ ፆሳ ኣጊዴ፥ ኢ ሜꬌዳባው ጎዪኔዲኖኔ ኦꬄዲኖ። ፆሳይ ሜꬊናው ጋላቴቴዳዋ። ኣሜንዒ።
26 ሄዋ ዲራው፥ ፆሳይ ኡንቱንቱ ፖኮባ ኣሞታና ማላ፥ ኡንቱንታ ኣጌዳ፤ ሃራይ ኣቶ ኡንቱንቱ ማጫዋንቱ ባሬንቶ ቤሲያዋ ኣጊዴ፥ ቤሴናዋ ሃኔዲኖ። 27 ሃዋዳንካ፥ ኣቱማ ኣሳይ ቃሲ ባሬንቶ ቤሲያዋዳን ማጫዋንቱና ጋኬቲያዋ ኣጊዴ፥ ኢቱ ኢቱዋና ጋኬታናው ኮዬዲኖ፤ ኣቱማ ኣሳይ ኢቱ ኢቱዋና ፖኮባ ኦꬂዴ፥ ባሬንቱ ኦꬄዳ ባላን ባሬንቶ ቤሲያ ፒርዳ ኣኬዲኖ።
28 ኡንቱንቱ ፆሳ ኤራናው ዶሴናን ኢፄዳዋ ኬና ፆሳይ ኡንቱንቱ ቤሴናዋ ኦꬃና ማላ፥ ኡንቱንቶ ፓꬄና ቆፋ ኢሜዳ። 29 ኡንቱንቱን ቱናቴꬃይ፥ ኢታቴꬃይ፥ ዮራቴꬃይኔ ኢታ ሃኖታይ ኩሜዳ፤ ቃሲ ኡንቱንቱን ቃናቲ፥ ሼምፑዋ ዎꬊያ ቆፋይ፥ ፓሉማይ፥ ጪሙሳይኔ ኢታ ቆፋይ ኩሜዳ፤ ቃሲ ኡንቱንቱ ሶቂያዋንታ፥ 30 ዚጊሪያዋንታ፥ ፆሳ ኢፂያዋንታ፥ ቦሪያዋንታ፥ ኦቶሬቲያዋንታ፥ ጬቄቲያዋንታ፥ ኢታባ ኦꬃናው ኮዪያዋንታኔ ባሬንቱ ኣዎኔ ኣቲው ኣዛዜቴናዋንታ፥ 31 ቆፋይ ባይናዋንታ፥ ኣማኑ ባይናዋንታ፥ ሃራንቶ ቃሬቴናዋንታኔ ማሬናዋንታ። 32 ኡንቱንቱ ሃዋንቱ ማላ ኦꬂያዋንቱሲ ሃይቁ ቤሴ ጊያ ፆሳ ሂጊያ ኤሪዴ፥ ሃዋንታ ኦꬂኖ፤ ሄዋ ፃላላ ጊዴናን፥ ሃዋንታ ኦꬂያዋንታካ ኦꬂቴ ጊዴ ሚኒሲኖ።

*1:4 ባሬ ጌሻ ኣያናን፡ ዎይ «ኣኒ ዴዒያ ጌሻ ኣያና»

1:17 ኢምብ 2፡4

1:23 ዛር 4፡16-18