Ŋwɛ mbɛ ayi
Jɔn
ásamé
1
Mekomejɔɔ́ ayi achyɛge geŋwá
Ŋwɛ yina átome ne genó fɔ ɛyi gebɔ gelú mɛ tɛ nyá gemɛge nnó Ɛsɔwɔ akwyɛɛ́ mme yina. Ɛsé déwú geji, dégɛ geji ne amɛ, déchɛre geji, ne déta geji ne amu sé. Genó ɛyigémbɔ ɛlé mekomejɔɔ́ ayi achyɛgé geŋwá. Ji ne ɛsé désame ɛta nyú. Ɛsɔwɔ apyɛ ji ayi alu geŋwá abwɔlé mekwaá, ɛsé dégɛ ji ne amɛ. Ne dégarege abya ayi atome ne ji ayi achyɛge geŋwá ɛyi gélágé byɛ́. Ji abɔ alu ne Ntɛ ne nana délé dégɛ ji. Ji ayi ɛsé dégɛne ne déwuú ntó unó bi ji ajɔɔ ne dégarege ɛnyú nnó ɛnyú ntó décho mbwa ne ɛsé dépyɛge unó chóncho. Deké dépyɛmbɔ déchome mbwa ne Ntɛ ne Maá wuú Jisɔs Kras. Ɛsé désame ɛnyú unó bina nnó ɛsé ako debɛ ne gejamégé nechɔ́chɔ́ ɛninéjame nepwɔɔ́ amu.
Ɛsɔwɔ alu geŋgbɔ
Gɛ abya ayi ɛsé dewuú ɛta wuú ne dégarege ɛnyú, nnó Ɛsɔwɔ alú geŋgbɔ, gemua gepɔ ne ji cháchá. Mbɔgé ɛsé déjɔ́gé nnó décho mbwa ne ji, ne déké dépyɛ wyɛ depɔ ɛké bɔɔ́ abi álu né mmu gemua ɛbyɛnnó debyɔge gebyɔ. Ne dekwɔlege fɔ́ genó ɛyi gelú wáwálé. Yɛ́mbɔ mbɔgé ɛsé déké dépyɛ depɔ ɛké bɔɔ abi álú né geŋgbɔ, wyɛ ndɛre Ɛsɔwɔ alú, ɛbyɛnnó ɛsé décho mbwa ne atɛ ne manoó Maá wuú Jisɔs mashwɔnege ɛsé né yɛ́ndé gabo ayi dépyɛɛ́.
Mbɔgé ɛsé déjɔgé nnó gabo ápɔ́ ɛsé mmyɛ, débwɔlége ɛlé gemɛge sé, ne wáwálé Ɛsɔwɔ apɔ́ ɛsé ne metɔɔ́. Yɛ́mbɔ mbɔgé ɛsé deshuge ɛku mbaá Ɛsɔwɔ, né gabo ayi depyɛɛ́ ji apyɛ genó ɛyi gelú chó ne dekage lií mmyɛ ne ji nnó ji ajigé nyɛ ntɛ gabo ayi ɛsé dépyɛɛ́, ashwɔne ɛsé né yɛ́ndégenó ɛyi dépyɛɛ́ ɛyi gela gepɔ́ cho né mbɛ ushu wuú. 10 Ne mbɔgé ɛsé déjɔge nnó dépyɛ fɔ gabo wɔ́, ɛbyɛnnó déké Ɛsɔwɔ alu muú gebyɔ. Ne mekomejɔɔ́ wuú ápɔ́ ɛsé né matɔɔ́.