Ŋwɛ mbɛ ayi Pɔl ásamé mbaá ɛchomele bɔɔ́ Kras né
Tɛssalonika
1
Matame
Me Pɔl ne nsame ŋwɛ yina. Silvanos ɛbwɔ́ ne Timɔti choncho ne me délɔɔ́ ɛnyú matame. Me ntɔme ŋwɛ yina ɛta nyú bɔɔ́ ɛchomele Jisɔs né melɔ Tɛssalonika, ɛnyú abi délu bɔɔ́ Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras. Nnɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras álɛ́régé ɛnyú galɔ́gálɔ́, apyɛ ɛnyú débɛ né nesɔ.
Gefɔɔ́ ɛyigé bɔɔ́ Tɛssalonika abi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras ábele geŋwá gebwɔ́
Yɛ́ndégébé ɛsé deké dénɛnemmyɛ, détamegé Ɛsɔwɔ gétúgé ɛnyú ako, ne défyɛɛ́ ɛnyú né mmyɛmenɛne sé. Ndɛre dénɛnemmyɛ mbaá Ɛsɔwɔ Ntɛ se ɛsé ako, détée unó ulɔ́úlɔ́ ɛbi ɛnyú dépyɛ gétúgé défyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji. Détée utɔɔ́ ɛbi ɛnyú dépyɛ́ ne ɛshyɛ gétúgé débɔɔ́ gejeé ne ji. Détée ntó ndɛre ɛnyú dékoge metɔɔ́ gétúgé dénɛré metɔɔ́ ne Ata sé Jisɔs Kras. Aŋmɛ sé, ɛsé dékaá nnó Ɛsɔwɔ abɔ gejeé ne ɛnyú, ne ajya ɛnyú nnó débɛ bɔɔ́ bií. Néndé gébégé ɛsé déchwɔɔ́ ne abya melɔ́mélɔ́ ɛta nyú, déchwɔɔ́ fɔ́ ne mekomejɔɔ́ jiji wɔ́, déchwɔ ntó ne ɛshyɛ ɛwé Mendoó Ukpea ɛchyɛge. Ne ɛsé dékaá chaŋéné nnó abya melɔ́mélɔ́ yimbɔ alu wáwálé. Ɛnyú dékaá ntó gefɔ́gé gepɔ ɛyigé ɛsé déwyaá gébégé délú ne ɛnyú, ne délu nya mbɔ né galɔ́gálɔ́ nyú. Ɛnyú ntó dékwɔle wyɛ gekagé nekɛ ne sé ne ɛyigé Ata. Yɛ́ ɛlé bɔɔ́ achyɛɛ́ ɛnyú ɛfwyale gétúgé abya melɔ́mélɔ́, ɛnyú dékame wyɛ ne ji ne nechɔ́chɔ́. Ne ɛlé Mendoó Ukpea ne ɛchyɛgé ɛnyú nechɔ́chɔ́ ɛniné na. Ndɛre ɛnyú dépyɛɛ́ mbɔ, délá bɔɔ́ abi áŋmɛ́ ako abi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne Kras né gebage mewaá Masedonia ne Akaya abɔɔ́ mankwɔle gekage nekɛne bwɔ́. Ɛnyú dépyɛ́ fɔ́ mekomejɔɔ́ Ata asane wyɛ ɛlé né gebage mewaá Masedonia ne Akaya gejigeji wɔ́, yɛ́ndé mbaá bɔɔ́ akaá gefɔgé metɔɔ́ ɛwé ɛnyú défyɛɛ́ ne Ɛsɔwɔ. Getu ɛyigémbɔ ɛsé debɔɔ́ sé mangaré ɛbwɔ́ genó wɔ́, néndé ɛbwɔ́ ambɔɔ́ ágárege gefɔɔ́ ɛyigé ɛnyú désɛle ɛsé gébégé déchwɔɔ́ lɔ mangaré abya melɔ́mélɔ́ ɛta nyú. Ágárege ntó ndɛre ɛnyú délyaá aló uka, dénógé lé Ɛsɔwɔ. Nana ɛnyú dénógé Ɛsɔwɔ ayi mbɔɔ́, muú alú mebɛ. 10 Ágárege ntó ndɛre ɛnyú dégílé Maá wuú nnó atanege nyɛ mfaánebuú achwɔ́ fa mme. Maá wuú yimbɔ ɛlé Jisɔs, muú ji apyɛ akwilé né negboó. Ɛlé Jisɔs ne aferege ɛsé né metɔɔ́ usɔɔ́ ɛwé Ɛsɔwɔ alɛrege nyɛ gébégé aké asɔɔ́ mpa.