Ŋwɛ mbɛ ayi Pɔl ásamé mbaá
Timɔti
1
Me Pɔl ne nsame ŋwɛ yina. Me nlú ŋgbá Kras Jisɔs. Ɛsɔwɔ Menchyɛ́ geŋwá sé ne Kras Jisɔs muú ɛsé dénɛré metɔɔ́ ne ji nnó achyɛge ɛsé yɛ́ndégenó ne ájɔɔ́ nnó me mbɛ ŋgbá. Ntɔme ŋwɛ yina ɛta wyɛɛ́ Timɔti. Wɔ ɔlú ɛké maá wa wáwálé gétúgé ɛsé ne wɔ défyɛɛ́ metɔɔ́ né depɔré Jisɔs. Nnɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Kras Jisɔs alɛrege wɔ galɔ́gálɔ́, agɛne wɔ meshwɛ, ne apyɛ nesɔ ne bwɔ́ ne bɛ ne wɔ.
Sɛge gébé ne ánlɛre gebyɔ́
Nkane mbɔ nkpea nya wɔ gébégé njyɛɛ́ Masedonia, jwɔle né melɔ́ Ɛfɛsɔs, nnó ɔgbɛge bɔɔ́ bi alɛ́rege mbɔ unó bi úlú cha, ɛbi ula upɔ́ fɔ́ ndɛre ɛbi ɛnyú débɔɔ́ mbɛ déwuú ɛta Ɛsɔwɔ. Gare ɛbwɔ́ nnó áchɔge sé gébé mankúgé mabɔ ukwene antɛ, ájame ubi né bɔ abya abi átome ne ɛbwɔ́. Gefɔgé bɔ abya bina abi álá kwyagé, achwɔ́ ɛlé ne mbeé manyɛge ne álɛregé fɔ́ bɔɔ́ unó bi bɔɔ́ ákamé ne ubi, ɛbi Ɛsɔwɔ akɛlege. Menɔ genó ayi me ngarege wɔ né mechɔ ɛwéna alú nnó, wɔ ɔgare lé ɛbwɔ́ nnó abɔgé gejeé ne atɛ. Gejeé ɛyigé na getanege né metɔɔ́ ɛwe ɛlu pópó, ɛwé ɛkaá nnó ɛpyɛɛ́ muú fɔ gabo wɔ́, ne ɛkame wáwálé ne unó Ɛsɔwɔ. Bɔɔ́ abifɔ ályaá mampyɛge mbɔ, álá jɔɔ́ lé unó bi ula upɔ́ ne nsa. Ɛbwɔ́ akɛlege mambɛ ánlɛre mabɛ Ɛsɔwɔ yɛ́mbɔ ákage yɛ́ unó bi ɛbwɔ́ ambɔɔ́ álɛrege, ne yɛ́ ɛbɛlé unó bi ɛbwɔ́ áfɛré nnó ákaá dɔɔ́ ákágé yɛ́ ubi.
Ɛsé dekaá nnó ɛbɛ́ ɛlɔ yɛ́mbɔ ɛlé gébégé dégbaregé ɛwu cháŋéné ne ɛlɔmé. Kaá nnó mabɛ́ yina apɔ fɔ́ mbaá bɔɔ́ bi álá kwené mabɛ, alu lé mbaá bɔɔ́ bi ákwene áji, átoó mekpo, abi álá nógé fɔ́ Ɛsɔwɔ ne abi ápyɛɛ́ gabo, abi álá sɛlé depɔré Ɛsɔwɔ ɛké genó, ájɔ́gé gabo ne Ɛsɔwɔ, abi áwáné ama ne antɛ bwɔ́, abi utɔɔ́ bwɔ́ úlú lé manwáné bɔɔ́. 10 Abi ánane manané tametame, ande abi ánané atɛ. Abi ákɛne gesege mmyɛ bɔ, abi ábyɔge gebyɔ ne yɛ́ abi átɛnege ntɛsɛ gebyɔ ne abi apyɛ yɛ́ndégenó cha ɛyi gela gekɛne ne unó bi ɛsé dégaré ɛnyú. 11 Unó bina ne úlú unó bi úlú né mmu abya melɔ́mélɔ́ ayi Ɛsɔwɔ muú apwɔɔ́ amu áfyɛɛ́ me né amu nnó ngarege.
Pɔl atame Ɛsɔwɔ gétúgé ágɛne ji meshwɛ
12 Ntamege Ata sé Kras Jisɔs muú achyɛ me utó nnó mpyɛ utɔɔ́ bina. Gétúgé ji agɛné nnó akage nɛre metɔɔ́ ne me ne afyɛɛ́ me utɔɔ́ bina né amu nnó mpyɛ. 13 Yɛ ɛlé mbɛmbɛ njɔ́gé mejɔɔ́ mebomebo ne ji, nchyɛge bɔɔ́ bií ɛfwyale, mma nlu muú neŋa, yɛ́mbɔ ji agɛ wyɛ me meshwɛ gétúgé mpyɛ nya unó bina né mmu ukeŋkene. Né gébé ɛyigémbɔ nlá nlú daŋkame ne ji. 14 Yɛ́mbɔ Ata alɛre me ulɔɔ́ melu bi gejamégejamé, apyɛ me nfyɛ́ metɔɔ́ ne ji, ne mbɔ gejeé ne bɔɔ́ gétúgé nchome mmyɛ ne ji.
15 Kras Jisɔs áchwɔ́ fa mme nnó áwéné gemɛ́ge bɔɔ́ abi ápyɛɛ́ gabo. Mechɔ ɛwéna ɛlú wáwálé ne yɛ́ndémuú abɔ manɛre metɔɔ́ wyɛɛ́. Ne né geluage bɔɔ́ abi ápyɛ gabo, me mbɔ mpwɔ amu. 16 Yɛ́mbɔ getú yina ne Ɛsɔwɔ agɛne me meshwɛ, manlɛre me nkane Jisɔs Kras akoge metɔɔ́ wuú yɛ́ ɛbɛ ɛlé ne bɔɔ́ abi ápyɛɛ́ gabo ayi apwɔɔ́ amu. Nkɛlege manjɔɔ́ nnó né meti ɛwéna ne yɛ́ndémuú afyɛgé metɔɔ́ ne Jisɔs akage bɔ geŋwá ɛyi gélágé byɛ́. 17 Déchyɛ ŋgɔ ne matame mbaá Ɛsɔwɔ muú alu mfwa tɛ kwyakwya ne kwyakwya. Ji agboó fɔ́, ágɛne fɔ́ ji ne amɛ, ji mbií ne alu Ɛsɔwɔ, Amɛn.
Utɔɔ́ bi Timɔti abɔɔ́ mampyɛ
18 Maá wa Timɔti, genó ɛyigé me nkɛlege mangaré wɔ nnó ɔpyɛge, gekɛ meko ama ne mejɔɔ́ ɛwé nya bɔɔ́ ɛkpave Ɛsɔwɔ ajɔɔ́ atome ne wɔ. Sɛ mekomejɔɔ́ yina ɔmmyɛge ummyɛ ulɔ́úlɔ́ mangame depɔré Ɛsɔwɔ ɛtiré ɛsé défyɛ metɔɔ́ wyɛ. 19 Ne gbare metɔɔ́ wyɛ ɛwé ɔfyɛ ne Ɛsɔwɔ chancha, ɔpyɛge genó ɛyigé wɔ ɔkaá nnó gelú chó. Bɔɔ́ bifɔ alya mampyɛge genó ɛyigé ákaá nnó gelú chó, gétu ɛyigémbɔ depɔré Ɛsɔwɔ ɛtiré ɛbwɔ́ áfyɛɛ́ metɔɔ́ wyɛɛ́ déno nnyi. 20 Né geluage bɔɔ́ bimbɔ Aleksanda ɛbwɔ́ ne Hɛmɛnɔs álu bɔɔ́ abi me fyɛ ɛbwɔ́ né amu danchɔmeló nnó ɛbwɔ́ ákaá nnó ɛlɔme fɔ́ manchɔgé mabɔ Ɛsɔwɔ.