Ŋwɛ ayi agbeé ŋwɛ ɛpea, ɛyi Pɔl ásamé mbaá ɛchomele bɔɔ́ Kras né
Tɛssalonika
1
Matame
Me Pɔl ne nsamé ŋwɛ yina. Silvanos ɛbwɔ́ ne Timɔti choncho ne me delɔɔ́ ɛnyú matame. Me ntɔme ŋwɛ yina ɛta nyú ɛchomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ né melɔ Tɛssalonika, ɛnyú abi délu bɔɔ́ Ntɛ sé Ɛsɔwɔ né Ata Jisɔs Kras.
Ɛsé dénɛnemmyɛ nnó Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ɛbwɔ́ ne Ata Jisɔs Kras álɛrege ɛnyú galɔ́gálɔ́ ne apyɛ ɛnyú débɛ ne nesɔ.
Gefɔɔ́ ɛyigé Kras asɔɔ́ nyɛ mpa gébégé akerege fa mme
Aŋmɛ sé, ɛsé débɔ mantamege Ɛsɔwɔ yɛ́ndégébé gétúgé ɛnyú. Ɛlú cho mampyɛge mbɔ, néndé ɛnyú défyɛɛ́ wyɛ metɔɔ́ ne Kras déjyɛ mbɛmbɛ ne débɔɔ́ wyɛ ntó gejeé ne atɛ déjyɛ mbɛmbɛ. Getú ɛyigémbɔ, ɛsé déjɔ́gé né gempɔgé, dégarege machomele bɔɔ́ Ɛsɔwɔ ndɛre ɛnyú dékogé metɔɔ́, né ɛfwyale ɛwé bɔɔ́ áchyɛgé ɛnyú ápyɛɛ́ ɛnyú déwuú ubale ne défyɛɛ́ wyɛ metɔɔ́ ne Kras.
Ndɛre ɛnyú défyɛɛ́ wyɛ metɔɔ́ ne Kras mbɔ, ɛlɛrege gbɔgɔnɔ nnó Ɛsɔwɔ asɔɔ́ nyɛ mpa yɛ́ndémuú cháŋéné. Ji apyɛ nyɛ ɛnyú dékwane mambɛ bɔɔ́ abi dékpɛne né gefwa jií. Ɛlé gétúgé gefwa ɛyina ne ɛnyú dégɛne ɛfwyale. Ɛsɔwɔ asɔɔ́ mpa wuú chaŋéné. Ndɛre ɛlúmbɔ, ji ashuge nyɛ amu achyɛ ɛfwyale mbaá bɔɔ́ abi áchyɛgé ɛnyú ɛfwyale. Ji apyɛ nyɛ mmyɛ ɛkwene ɛnyú abi bɔɔ́ áchyɛge mbɔ ɛnyú ɛfwyale ne apyɛ ntó mmyɛ ɛkwene ɛsé. Ji apyɛ nyɛ unó bina gébégé Ata Jisɔs atanege mfaánebuú achwɔge ne ukpɛkpɛ makiɛ́nné jií né mmu manɔme mewɛ ɛwé ɛlúle, manchyɛɛ́ ɛfwyale mbaá bɔɔ́ abi álá kage Ɛsɔwɔ. Ɛbwɔ́ ne ashyaá manwú ne abya melɔ́mélɔ́ Ata se Jisɔs. Ɛbwɔ́ ágɛne nyɛ ɛfwyale ɛwé áchɔɔ́ geŋwáge bwɔ tɛ kwyakwya, ábɛɛ́ fɔ́ né melu ɛwé ɛbwɔ́ ágɛne ŋgɔ wuú ayi uto bií ulɛrege. 10 Unó bina upyɛ nyɛ né bií bi Ata Jisɔs achwɔgé mansɛ ŋgɔ mbaá bɔɔ́ ukpea bií. Ne bɔɔ́ abi áfyɛɛ́ metɔɔ́ ne ji mano álaá ɛbwɔ mekpo fuú. Ɛnyú ntó débɛɛ́ nyɛ né geluage bɔɔ́ bina néndé ɛnyú dékamé ne mekomejɔɔ́ ayi ɛsé dégare ɛnyú.
11 Gɛge ula bi yɛ́ndégébé ɛsé dénɛnemmyɛ gétúgé nyú mbɔ. Dénɛnemmyɛ nnó Ɛsɔwɔ sé apyɛ ɛnyú débele geŋwáge nyú cháŋéné ndɛre bɔɔ́ abi áwyaá gefɔgé geŋwá ɛyigé ji akuú ɛnyú nnó débɛ ne geji. Dénɛne ntó mmyɛ nnó, ji apoó ɛnyú né uto bií dépyɛ unó ulɔ́ulɔ́ ɛbi ɛnyú dékɛlege mampyɛ uko, ne nnó dénéré utɔɔ́ bi débɔɔ́ mampyɛ gétúgé défyɛɛ́ metɔɔ́ ne Jisɔs. 12 Ndɛre ɛlúmbɔ, bɔɔ́ áfɛge Ata Jisɔs gétúgé gefɔɔ́ genó ɛyigé ɛnyú débele geŋwáge nyú ne ɛyigé ji apyɛɛ́ ɛta nyú. Ne afɛge nyɛ ɛnyú gétúgé déchome mmyɛ ne ji né galɔ́gálɔ́ ayi Ntɛ sé Ɛsɔwɔ ne Ata Jisɔs Kras alɛrege.