Abya melɔ́mélɔ́ Jisɔs Kras ndɛre
MAKƆS
ásamé
1
Mekomejɔɔ́ ayi Jɔn menwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ ágarége
(Mat 3:1-12; Luk 3:1-18; Jɔn 1:19-28)
Gɛ́ náne abya melɔ́mélɔ́ ayi Jisɔs Kras, Maá Ɛsɔwɔ ákɛ́né. Abya yina alɔ wyɛ nkane Asaya muú ɛkpávé Ɛsɔwɔ abɔ ásámé nnó,
“Ɛsɔwɔ aké, ‘Wuúgé, ntɔme nyɛ́ muú dentɔɔ́ wa
ayi abɔɔ́ mbɛ ne wɔ
manchwɔ kwyɛ́ meti wyɛ.’
Asaya ama asá ntó nnó, muú fɔ abɛne mbɔ né mashwɔne aké,
‘Kwyɛge meti Ata dakɛné.
Nyaáge ɛ́wú ɛ́bɛ́ cho!’ ”
Bií fɔ Jɔn achwɔ́ né mashwɔne agarege yɛ́ndémuú nnó ákwɔré metɔɔ́ wuú álya gabo ne áwyaá ji manaá Ɛsɔwɔ nnó, Ɛsɔwɔ ajinte gabo wuú. Yɛ́ndégébé gejamégé bɔɔ́ átanege né gebagé mewaá Judiya ne bɔɔ́ Jɛrosalɛ áko ájyɛ́ wu mekomejɔɔ́ Jɔn, áshuú ɛkúu né gabo ayi ɛbwɔ́ ápyɛɛ́, Jɔn awyaágé ɛbwɔ́ manaá Ɛsɔwɔ né Ɛbɛɛ́ Jodan.
Jɔn afyɛ́ mandeé ayi átɔ́ɔ ne bya mpɔ mashwɔne. Awɛ́lé ɛkandá mekɔ́ menya né gebwɛ jií,
ne menyɛɛ́ wuú alu nyá lé ɛ́gomé ne nwyɔɔ́.
Jɔn agarege bɔɔ́ aké, “Muú fɔ achwɔ́ mbɔ me meso ayi áŋeá gemɛ apwɔ́ me, nkwané yɛ́ muú ayi nkage mbyɛ́le mme nkaá manyií unó uka bií wɔ́.” Ama jɔɔ́ aké, “Me nwyage ɛnyú ne manaá Ɛsɔwɔ mamímamí ne ji ayi áchwɔ awyage nyɛ ɛnyú ne Mendoó Ukpea.”
Áwyaá Jisɔs manaá Ɛsɔwɔ
(Mat 3:13-17; Luk 4:1-13)
Né gébé ɛyimbɔ, Jisɔs atané né melɔ Nasarɛt né gebagé mewaá Galilií achwɔ́ nnó Jɔn awyaá ji manaá Ɛsɔwɔ * Ɛlú wáwálé nnó: Manwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ ɛle manlɛre nnó bɔɔ́ áfyɛ matɔɔ́ bwɔ́ ne Jisɔs ne ákwɔ́lége ji. né Ɛbɛɛ́ Jodan. 10 Gébégé awyaá ji manaá Ɛsɔwɔ átánege né mmu nnyi, agɛ́ mfaanebuú anené Mendoó Ukpea ɛtané mfaá ɛ́shúlege ji mmyɛ nkane gepwine. 11 Ne meko atané mfaánebuú aké, “Wɔ ɔlu maá metɔɔ́ wa, metɔɔ́ ɛgɔɔ́ me ne wɔ dɔɔ́.”
Danchɔmeló ammua Jisɔs
(Mat 4:1-11; Luk 4:1-13)
12 Tɛ́nétɛ́né yimbɔ Mendoó Ukpea ɛ́pyɛ ji afɛ́ né mashwɔne. 13 Jisɔs abɛlé ɛwu usaá ndɔ upea, ne danchɔmeló achwɔ kpelé ji. Mbaá ayi ji alu, menya mebomebo ntó ɛlu wyɛ ne makiɛ́nné Ɛsɔwɔ áchwɔ́ poó Jisɔs.
Jisɔs alɔ utɔɔ́ bií né Galilií
(Mat 4:12-17; Luk 4:14, 15)
14 Ɛwyagé Hɛrɔd apyɛɛ́ Jɔn áfyɛ denɔ. Jisɔs atáné né gebagé mewaá Judiya afɛ́ né Galilií agarege abya melɔ́mélɔ́ ayi atané mbaá Ɛsɔwɔ. Ɛlú wáwálé nnó: Ɔkuúge né uba ŋwɛ 6:14-29 ɔkage ula bi áfyɛɛ́ Jɔn denɔ. 15 Ajɔɔ́ge aké, “Lyage gabo nyú dékámé ne abya Ɛsɔwɔ melɔ́mélɔ́ ɛlé gébé ɛyigé Ɛsɔwɔ ágbarege gefwa jií gelá kwɔ́kwɔ́lé.”
Jisɔs akú baá utɔɔ́ bií ani abi mbɛ
(Mat 4:12-17; Luk 5:1-11)
16 Bií fɔ Jisɔs abɔ́ akoóge né mbále ɛbɛɛ́ mega ɛwé ɛlu né Galilií, agɛ́ Simun ne meŋmó wuú Andru, áŋmée utófó bwɔ́, ɛlé álu áwáné meshuú. 17 Jisɔs ajɔɔ́ ne ɛbwɔ́ aké, “Kwɔ́lege me, nlɛrege nyɛ ɛnyú ndɛre ákpálege bɔɔ́ ɛké meshuú.” 18 Tɛ́nétɛ́né yimbɔ, ɛbwɔ́ álya utófó ɛbwɔ́, ne ákwɔlé ji.
19 Ndɛre Jisɔs ályá ɛfɛɛ́ ajyɛɛ́ mbɛ gachyɛ, agɛ́ Jɛmsi ne Jɔn meŋmo wuú, ɛbwɔ́ álú baá Sɛbɛdee. Ábɔ́ álú mmu ɛ́kpée átome upaá utófó bwɔ́. 20 Akuú ɛbwɔ́, ne yɛ́ gébé áchɔ wɔ́ álya ntɛ ɛbwɔ́ Sɛbɛdee né mmu ɛ́kpée ne bɔɔ́ utɔɔ́ abi ɛbwɔ́ ásɛlé, ne ákwɔlé ji.
Jisɔs afere mende fɔ meló nchyɛ mmyɛ
21 Jisɔs ne baá utɔɔ́ bií áfɛ́ né Kapanɔm, bií uwyaá bɔɔ́ Jus ukwɔ́négé afɛ́ né ɛcha mmyɛmenɛne alɔ mánlɛ́régé. 22 Bɔɔ́ áwu nkane ji alɛ́rege ála mano mekpo fuú né gefɔɔ́ ɛyígé ji álɛ́rege néndé álɛ́rege ne ncha ayi atane mbaá Ɛsɔwɔ ɛ́pɔ́fɔ́ ɛke ánlɛré mabɛ́ Ɛsɔwɔ.
23 Mende fɔ ayi awya meló nchyɛ abɔ alu ntó mmu ɛcha mmyɛmenɛne, aké agɛ́ne Jisɔs alɔ mánkalégé aké, 24 “Jisɔs ayi Nasarɛt, ɔkɛlege mampyɛ ɛsé ndé? Ɔchwɔ́ manií ɛsé mbwɛ? Nkage wɔ, ɔlu Muú Ukpea ayi atané mbaá Ɛsɔwɔ.” 25 Jisɔs anyá meló nchyɛ yimbɔ aké, “Kwéné mejɔɔ́, táné ji mmyɛ.”
26 Meló nchyɛ yimbɔ apyɛ ji akalé akwé mme achu gbokgbok ne atané ji mmyɛ. 27 Bɔɔ́ ako ágɛ́gé gefɔɔ́ yina ala mano mekpo fuú ne ágige atɛ áké, “Ɛwé ɛtané ɛfɔ́? Ndɔfɔ ɛlé gefɔgé geno ɛyi gekɛ ne utoó? Mende yina awya uto mányá áló nchyɛ ne áwúu ji.”
28 Ɛwya wɔ́, ngɔ́ Jisɔs akwɔ́ akwɔné gebagé mewaá Galilií geko.
Jisɔs apyɛ gejamégé bɔɔ́ mameé atoó
(Mat 8:14-17; Luk 4:38-41)
29 Jisɔs, Jɛmsi ne Jɔn ályágé ɛcha mmyɛmenɛne, ɛbwɔ́ ako áfɛ́ cho né gepúgé Simun ne Andru. 30 Ne mmá mendée Simun ameé njaja gefwine abɛlé mfaá ukwɔ́, ágare Jisɔs nnó mendée yimbɔ ameé. 31 Awuúge mbɔ atɛne ji nekune mmyɛ agbaré ji ɛbwɔ abwɛ ji akwilé ajwɔle ka. Tɛ́nétɛ́né yimbɔ gefwine gebyɛ́ ji mmyɛ ne mendée yimbɔ achyɛ́ ɛbwɔ́ menyɛɛ́.
32 Ne nkwale akwɔnege, gébégé mŋmɛɛ́ ɛpwyaá, bɔɔ́ áchwɔ́ ne bɔɔ́ mameé ako ne yɛ abi aló nchyɛ áchyɛ́ge ɛbwɔ́ ɛfwyale mbaá Jisɔs. 33 Ne gemɛge melɔ geko gechwɔ́ chóme né menombi gepú ɛyige Jisɔs álu. 34 Ɛfɛɛ́ ne Jisɔs apyɛ́ gejamégé bɔɔ́ bi ámeé ufɔɔ́ mameé atoó ne ama féré abifɔ gejamégé aló nchyɛ mmyɛ. Akámé fɔ́ aló nchyɛ abifɔ ájɔɔ́ mejɔɔ́ wɔ́ néndé ákaá gefɔ́gé muú yi ji álu.
Jisɔs agaré mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ né gebage mewaá Galilií
35 Dondo gemuá mme Jisɔs akwile afɛ́ né melu ɛ́wé bɔɔ́ álá pɔ́ wyɛɛ́, anɛnemmyɛ. 36 Simun ne abifɔ álɔ ji mánkɛlé. 37 Ágɛ́gé ji áké, “Yɛ́ndémuú akɛlege wɔ.”
38 Jisɔs aké ne ɛbwɔ́, “Ɛsé debɔ manjyɛ ntó mata malɔ ayifɔ nnó ngaré ntó ɛbwɔ́ mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ nende gɛ́ genó ɛyi gepyɛ́ me nchwɔ́ mbɔ.”
39 Ne Jisɔs akɛ né gebagé mewaá Galilií geko agarege mekomejɔɔ́ Ɛsɔwɔ né mmu macha mmyɛmenɛne bwɔ́ ne aférégé bɔɔ́ aló nchyɛ mmyɛ.
Jisɔs apyɛ muú ubá atoó
(Mat 8:1-4; Luk 5:12-16)
40 Bií uma, muú ubá fɔ achwɔ́ tó mánó mbɛ ushu Jisɔs, anɛ ji mmyɛ aké, “Mbɔgé ɔkɛlege, pyɛ me nkpea.”
41 Jisɔs áwuúgembɔ meshwɛ akwɔ́ ji metɔɔ́, anyaá ɛbwɔ wuú ata ji aké, “Nkɛlege, kpea.” 42 Ájɔ́gémbɔ ubá mende yimbɔ ubyɛ, akpea. 43 Jisɔs anerege, aké alyaáge mende yimbɔ nnó ajyɛ, aji ji ɛtu, 44 ajɔɔ́ ne ji aké, “Ɛ́kagé ɔ́pyɛ muú fɔ́ akaá genó ɛyi gépyɛ ne wɔ. Chó lɛ́ré lé mmyɛ jyɛ́ mbaá mémpyɛ́ upɛ Ɛsɔwɔ áchɛ́ré agɛ́ nnó ɔtoó. Ne chyɛɛ́ genó ɛyígé ɛbɛ́ Mosis ɛ́jɔɔ́, mampyɛ bɔɔ́ ákaá nnó ɔtoó.”
45 Yɛ́mbɔ mende yina ajyɛge akɛ agaré abya yina mbaá meko, ne gegare ɛyi gepyɛ Jisɔs kpɛné sé melɔ gbɔ́gɔ́nɔ́ ajwɔle shushu, ne yɛ́mbɔ bɔɔ́ átánege yɛ́ndé mbaá áchwɔ́ wyɛ ɛta wuú.

*1:9 Ɛlú wáwálé nnó: Manwyaá bɔɔ́ manaá Ɛsɔwɔ ɛle manlɛre nnó bɔɔ́ áfyɛ matɔɔ́ bwɔ́ ne Jisɔs ne ákwɔ́lége ji.

1:14 Ɛlú wáwálé nnó: Ɔkuúge né uba ŋwɛ 6:14-29 ɔkage ula bi áfyɛɛ́ Jɔn denɔ.