2
Fii Aaden Bonɗo on
Fii ardu Iisaa Almasiihu Joomi on, e mottondiral men ngal e makko, men torike on, yo musiɓɓe, wota on jaɓu ɓerɗe mon yaawee jiiɓeede, maa aaninireɗon wi'ugol ɲalaande Joomi on hewtii. Hay si goɗɗo wi'ii on ko Alla longini men maa ko nelal maa ko ɓatakuru ko iwri e amen, wota on hulu. Wota hay gooto faljinir on noone woo, ko fii nden ɲalaande arataa ado murtaldu ndun waɗude, e feeɲugol aaden bonɗo on, on muuyanaaɗo hayrugol, ɗun ko on dartotooɗo immoo daroo e hoore kala ko neɗɗanke inni ko alla e hoore kala ko rewetee, o yaha haa o jooɗoyoo ka juulirde Alla mawnde, o wi'itoo kanko tigi Alla.
On anditaali miɗo wowlanaynoo on ɗun, wa fewndo ko mi wondi e mon? Jooni non hiɗon andi tigi ko tongi mo, fii yo o feeɲu e saa'i makko on, ko fii fewndo ɗoo, doole bonɗe suuɗiiɗe ɗen no gollude, ko woni tun fewndo ɗoo goɗɗo no haɗi ɗe taho haa o dira. Ko onsay non aaden bonɗo on feeɲata. Iisaa Joomi on muliray mo wuttugol, o muncira mo jalbeendi ardu makko ndun kanko Iisaa. On aaden bonɗo ardoyay e kuuɗe Ibuliisa, o waɗa noone kaawakeeji e maandeeji e kuuɗe fenaandeeje, 10 o huutoray kala noone bone fii faayingol wonɓe mulude ɓen, ɓay ɓe jaɓaali yiɗude goonga on fii no ɓe dandiree. 11 Ko ɗun waɗi si Alla kadi accidi ɓe e doole ɗaynooje fii no ɓe gomɗinira fenaande nden, 12 fii no yiɗuɓe angal peewal ngal, gomɗinaali goonga on ɓen ɲaawiree.
Fii Tabital ɓe Tesalonii ɓen
13 Telen-ma amen menen, yo musiɓɓe ɓe Joomiraaɗo on yiɗi, meɗen haani duumaade e jarnugol Alla fii mon, ko fii Allaahu on suɓino on gila ka fuɗɗoode fii kisiyee ona 2.13 Maa: ko fii Allaahu on suɓorno on wa dikkuruuɓe fii kisiyee on., e hoore *laɓɓinirgol on Ruuhu Allaahu on e gomɗingol goonga on. 14 Ko ɗun o noddiri on Kibaaru Moƴƴo mo men feɲɲinani on on, fii no heɓiron geɓal ka mangu Iisaa Almasiihu Joomi on. 15 Ko ɗun waɗi, yo musiɓɓe, wonee tabituɓe, jogitoɗon janndeeji ɗi men janni on ɗin, woni non ko e konguɗi, woni e ɓataake. 16 Yo Iisaa Almasiihu Joomi men on tigi, e Alla Baaba men, on Yiɗuɗo en, yeɗi en wakkilaare poomayankeere e tama'u moƴƴo immorde e sulfu makko on, 17 wakkilin ɓerɗe mon ɗen, tabintina on e kala kuugal e kala kongol moƴƴol.

a2:13 2.13 Maa: ko fii Allaahu on suɓorno on wa dikkuruuɓe fii kisiyee on.