Ɗerewol Piyer Aranol
Haala Puɗɗirka
Piyer laati nun gooto der aahiiɓe Yeesu Almasiihu. O batii no o seedake tooraaji Almasiihu. O laati nun ɓii Yuhaana, mo Baytisayda, der leydi Galili. Yeesu noddii mo o laatoo aahiijo mum.
Kanko e Yuhaana e Yaakuuba nun takkii Yeesu ɓuri, kanko nun bo arti anniti no Yeesu laati nun Almasiihu, Ɓiɗɗo Alla. Amma e nun fu, no gite wojji, Piyer yeddii faa de tati wi'i annaa Yeesu. Amma o annitii boofol makko, Yeesu bo yaafanake mo. Piyer waɗii golle mawɗe der nyalaane juulɗe Pantekosta, Golle Lilaaɓe 2. Non bo kade o gollake no hawriine mawne waɗetee Urusaliima, Golle Lilaaɓe 15. Yeesu batii no Piyer maayirta, Yuhaana. 21.18.
Kanko nun winni ɗerewol noddiraaŋol inne makko diga e junŋo Silaasi. Goonɗinɓe Yeesu Almasiihu sankitiiɓe der leydi Asiya, to noddetee hanne Turkiya nun o winnani ɗerewol makko. O winnanii ɓe gam o semmiɗina ɓe, o tiiɗina ɓe der tooraaji ɗi ɓe keɓata gam goonɗinki maɓɓe. O wi'i ɓe kakkilana goonki maɓɓe, ɓe gonoo der laaɓal, der kawtal maɓɓe e Almasiihu.
Boliiɗe Piyer goɗɗe e hollita no himɓe ɓen tooraama, takkanaa haalaaji ɗi ɓe annanaa. Gam majjum o yiɗi wittinoygo hakkillooji himɓe ɓen dow Yeesu Almasiihu, mo hoolaare maɓɓe woni dow mum, ko ɓe tooree. Almasiihu e hoore mum tooraama, amma o yowanii hoore makko Alla kiitotooɗo e gooŋaaku.
De Piyer du'oto, e maanta Alla, o siwtorii himɓe ɓen no Alla hisiniri ɗum, e no o hokkiri ɓe tammuwe gooŋaare diga e maayde e pintol Ɓiɗɗo makko Yeesu Almasiihu. Piyer tabbitinanii ɓe no munyal maɓɓe e tinnaare maɓɓe dow Almasiihu waɗataa baanji.
Tokkontirki haalaaji
1. Cannooje 1.1-2
2. Tammuwe gooŋaare 1.3-12
3. Jogaago hoore mum der laaɓal 1.13-2.3
4. Hayre yonkinteere e himɓe seniiɓe 2.4-10
5. Goonki gollantooɓe Alla 2.11-25
6. Joonne der teegal 3.1-7
7. Tooraago gam gooŋaaku 3.8-4.19
8. Hiinnaago baali Alla 5.1-11
9. Cannooje 5.12-14
1
Sannoore
Min Piyer lilaaɗo Yeesu Almasiihu winnani on, onon ɓe Alla suɓi laatiiɓe hoɓɓe e sankitii der leyɗe ɗee ɗo: Pontus e Galaatiya e Kapadosiya e Asiya e Bitiniya. Alla Baaba suɓii on hande no o resirnoo, o seni on e Ruuhu makko, gam ɗowtanoɗon Yeesu Almasiihu, mo ƴiiƴam mum laaɓini on. Alla ɗuuɗinana on moƴƴere e jam!
Tammuwe gooŋaare
En jettee Alla, Baaba Joomiraawo men Yeesu Almasiihu, dimitoriiɗo en e enɗam mum mawɗam. E pintol Yeesu Almasiihu diga maayɓe, o hokkiri en tammuwe gooŋaare. Een goodi tammuwe heɓugo donŋu ŋu nyolataa, ŋu biisataako, ŋu ɗaylataa bo. Kanŋu Alla resani on dow kammu. O reenirii on e baawɗe makko gam on goonɗinii mo. O reenii on gam o hokka on kisidam ciriyiiɗam hollitaago der wakkati cakitiiki.
Oon ceyorii ɗum, baa no jooni doole tooraaji feere feere e tampina on der wakkati seɗɗa. Tooraaji ɗin nun foonnata goonɗinki mon. Hande no kanŋeeri ni tabitintaako lootirtee der yiite, hande non goonɗinki mon ɓuruki kanŋeeri saman faa to woɗɗi, foonnirtee, ki heɓan maanteego, e tedduŋal, e manŋu, nyaanne Yeesu Almasiihu suppitoytoo. Yeesu on, baa no on ji'ay mo, oon jiɗi mo, baa no on ji'ataa mo jooni, e nun oon goonɗini mo. Ɗum hebbinii ɓerɗe mooɗon seyo ŋo tedduŋal, ɓuruŋo bataneego. On keɓan riiba goonɗinki mon, kan woni kisidam yonkiiji mon.
10 Annabiiɓe waɗii annabaaku dow moƴƴere ne desanaɗon, ɓe dartii, ɓe biɗitii gam faamugo haala kisidam ɗam. 11 Ruuhu Almasiihu gonɗo der maɓɓe, hollii ɓe ɗum diga wakkati majjum waray, o sappake ɓe tooraaji Almasiihu, e tedduŋal ɗi ŋal waddata. Annabiiɓe ɓen dartii faamugo dey ɗum waɗata, e no ɗum waɗirta. 12 Alla hollii ɓe no habaruuji ɗi ɓe baajotoo, ko'e maɓɓe bane ɓe baajantoo, amma onon ɓe baajantoo. Jooni, waajotooɓe linjiila ɓen yottinii on habaru diga e baawɗe Ruuhu Ceniiɗo, ƴiwuɗo dow kammu. Malaykaaɓe e hoore mum bo dartii faamugo ɗum no wooɗi.
Jogaago hoore mum der laaɓal
13 Gam majjum accee hakkillo mon e fini, jogee ko'e mon, jowee tammuwe mooɗon fu dow moƴƴere ne Alla hokkata on nyaanne Yeesu Almasiihu suppitoytoo. 14 Laatee hande sukaaɓe ɗowtiiɓe, to on tokkee suunooji mon ɗi gonnoɗon der muuɗum wakkati on annaano Almasiihu. 15 Amma laatee seniiɓe der yaadu mon fu, hande no Alla nodduɗo on oo Ceniiɗo, 16 gam Alla wi'i der dewtere: «Laatee seniiɓe gam min mii Ceniiɗo Farillaaji Leewinkeeɓe 19.2.
17 Der du'aaje mon, oon nodda Alla «Baaba» mon, kanko woni kiitotooɗo moy fu deydey gaɗu muuɗum, o suttontirtaa himɓe, gam majjum nyaamee goonki mooɗon der duuniyaaru ɗo e kulol Alla. 18 Oon anni on cooditaama diga e goonki baanjahi ki donunoɗon diga e kaakiraaɓe mooɗon. On cooditiraaka e huune ko heennyata, hande cardi maa bo kanŋeeri. 19 On cooditiraama e ƴiiƴam Almasiihu tedduɗam, Almasiihu nanduɗo e jawgiiri ni walaa elande, ni walaa tuuni. 20 Alla suɓii mo diga duuniyaaru tagaaka, amma o hollitii mo der jaamanuuji cakitiiɗi gam mooɗon. 21 Diga e makko goonɗinɗon Alla, pintinɗo mo diga e maayde, hokki mo tedduŋal, gam goonɗinki mon e tammuwe mon fu daroo dow Alla.
22 Jooni no ɗowtaniɗon gooŋa, on cenii ko'e mooɗon, on jiɗii banniraaɓe e yidde ne walaa munaafitaare. Gam majjum, jiɗontiree e yidde gooŋaare, e ɓerɗe mon fu. 23 On dimitaaɓe de ɗiɗawre, hinaa e awdi nyoloori, amma e awdi ni nyolataa, e haala Alla yonkinteha, tabitiika. 24 E winnaa:
«Ɓii-Aadama e nandi hande fuɗo,
Tedduŋal maɓɓe nandi hande pinni fuɗo,
to fuɗo yoori pinni mum saaman,
25 amma haala Joomiraawo tabitinto faa abada Esaaya 40.68.
Kanka woni linjiila ka baajaɗon

1:16 Farillaaji Leewinkeeɓe 19.2.

1:25 Esaaya 40.68.