2
Gam majjum boppee ko boni fu, hande jamma, fewre, munaafitaare, nawniraagu, e nyoore, hande no sukahon keccon yiɗiri kosam ɗam jillontiraaka, nun haani onon bo jiɗiron haala Alla, gam mawnon der makka, kison. Hande no Binni Ceniini wi'i: «On mettii no Joomiraawo weliri Jabuura 34.9.».
Hayre yonkinteere e himɓe seniiɓe
Ɓattee Joomiraawo, laatiiɗo hayre yonkinteere, ne himɓe woppi, goodune saman, ne Alla suɓi. Onon bo, on laati nun hande kaaƴe ɗe yonki, garee mahireɗon suudu ruuhunkewol, gam laatoɗon waalde limaamiiɓe seniiɓe, yaaranooɓe Alla sadakaaji ruuhunkeeji ɗi o jaɓata diga e Yeesu Almasiihu. Gam e winnaa der dewtere:
«Mi yowan dow Siyoona hayre gooraare, suɓaane, ne saman.
Goonɗinɗo ne fu sentintaake.»
Onon goonɗinɓe, hayre nee e woodi tedduŋal dow mooɗon, amma dow ɓee ɗo goonɗinay, Dewtere wi'i dow maɓɓe:
«Hayre ne mahooɓe woppi
Kayre laatii ɓurune fottugo der gooraare suudu,
Kayre ferginta himɓe, kayre bo doƴƴata ɓe»
Saliiɓe goonɗingo haala kan, fergoto dow mayre, kanjum Alla resani ɓe.
Amma onon, on laati nun lenyol cuɓaaŋol, on limaamiiɓe gollantooɓe Laamiiɗo, on himɓe lenyol ceniiŋol, on himɓe ɓe o suɓani hoore makko, gam baajoɗon haala golle makko geete. Kanko woni nodduɗo on, wurtini on der niwre, yaari on der jaygol mum kayniiŋol. 10 Aran, on laataakino himɓe Alla, amma jooni on laatake himɓe makko, on keɓayno enɗam makko, amma jooni on keɓii ɗam.
Goonki gollantooɓe Alla
11 Banniraaɓe am yiɗaaɓe, on laati nun hoɓɓe e jananɓe. Gam majjum mii eela on, boɗɗodee jiɗaali ɓannu dartooji halka yonkiiji mooɗon. 12 Accee joonne mooɗon e wooɗi yeeso himɓe ɓe goonɗinay, gam baa to ɓe gaccake on, e wi'ugo on, on halluɓe, ɓe ji'a golle mooɗon booɗuɗe, ɓe teddina Alla nyaanne o hollitanii ɓe.
13 Gam sabbu Joomiraawo, ɗowtanee mawɓe fu, ɗowtanee laamiiɗo leydi bo, gam kanko ɓuri ɓe. 14 Ɗowtanee mawɓe genni bo, gam kamɓe laatii lilaaɓe makko, gam ɓe pooɗa noppi waɗooɓe ko halli, ɓe jetta waɗooɓe ko wooɗi. 15 Gam ko Alla yiɗi woni, gaɗon ko wooɗi, muɓɓiron kunnuɗe himɓe batooɓe ko ɓe annaa. 16 Laatee rinɗinaaɓe, to on coomee ko halli der dimaaku mooɗon, gonee hande maccuɓe Alla. 17 Teddinee himɓe fu, jiɗee banniraaɓe goonɗinɓe, kulee Alla, teddinee laamiiɗo.
Yemmingo Almasiihu
18 Onon jaggiiɓe, ɗowtanee joomiraaɓe mooɗon, hinaa yeeɗɗuɓe e ɗigguɓe tan, amma e saɗuɓe fu. 19 To on munyanii tooraaji ɗi kaandaa heɓugo on, gam daliila Alla, on gaɗii ko wooɗi. 20 To on munyanii piiɗe ɗe piyeteɗon gam on gaɗii ko wooɗaa, toy tedduŋal mon woni? Amma to on munyanii tooraaji ɗi keɓoton gam sabbu gaɗu mon geetu, eɗum fottani Alla, 21 gam kanjum Alla noddani on, Almasiihu e hoore mum toorake, gam mooɗon bo o toorii. O hollii on laawol gam tokkon koyɗe makko. 22 Daɗey o waɗay hakke, goɗɗo meeɗay ko nani fewre der hunnuko makko. 23 No ɓe jennata mo, o yennitaaki ɓe, de ɓe kollata mo bone, o wattaaki ɓe. Amma o yowanii hoore makko Alla, kiitotooɗo e gooŋaaku 24 Almasiihu roonake hakkeeji meeɗen dow ɓannu mum dow leggal palaaŋal, gam laatoɗen maayuɓe wecco hakke, amma laatoɗen foofooɓe der ko foonniti. On joofake sabbu looci ɗi o fiyaa. 25 Gam on laatino nun hande baali majjuɗi, amma jooni on bittoy to duroowo, deenoowo yonkiiji mooɗon.

2:3 Jabuura 34.9.