Ɗerewol ɗiɗaɓol ŋol Pol winnani
Timote
Haala Puɗɗirka
Pol wittoy kade Roma, oo laatii nanŋaaɗo. Amma oo woodi toora jooni ɓuri de o nanŋanoo der siire nen. Himɓe woɓɓe accii mo, Luka tan nun wondi e makko. E nandi hande Pol winnii ɗerewol ŋol hakkune duuɓi 66 e 68.
Pol ƴamii Timote wara law go dabbune waɗa. To oo wara bo, o wadda gulunfaare Pol e ɗereeji guri mum. O hoolaaki naa ɓe jiidan, gam oo anni no wakkati dillugo makko yottake. Gam majjum ɗerewol ŋol ɗo laatii binnaaŋol ɗalaa, hakko o maayata. Der ɗerewol ŋol, Pol yeeƴitake ɓaawo dow ko waɗunoo, oo batana bo ko waɗotoo jooni de o winnata ŋol, waato kiita makko e ko waɗoytoo yeeso seɗɗa, waato maayde makko ne woɗɗaa kade.
Der ɗerewol ŋol, Pol hollii Timote ko haani waɗa o laatoroo koolaaɗo der ekkitinooje ɗe o heɓi. Wakkati mum goonɗinɓe e tooreno, faa ɗum waɗi Pol maɓɓaa der kasu, ekkitinooje leliiɗe bo e toora eklesiyaaji. Gam majjum o semmiɗinta Timote, o munyana tooraaji, o daroo ɓaawo gooŋa. O acca jeddi ɗi nafataa, o woɗɗodoo janŋinooɓe ko lelii, o takkoo ko o ekkitinaa, o waajoo haala Alla, «gam Binni Ceniini fu ƴiwii diga e kollitinki Alla, nii nafa gam janŋingo gooŋa, e foortugo neɗɗo, e hollugo boofi, e moƴƴingo ɗi, e ekkitingo wonaago no Alla yiɗiri».
Tokkontirki haalaaji
1. Haala puɗɗirka, 1.1-2
2. Yettoore e tiiɗinki, 1.3-2.13
3. Pol e bata Timote hakkilana hoore mum, 2.14-4.5
4. Heennyitoode goonki Pol, 4.6-18
5. Cannooje, 4.19-22.
1
Sannoore
Ɗerewol ŋol ƴiwii diga e am, min Pol, lilaaɗo Yeesu Almasiihu e sago Alla. Mi lilaama gam mi fiina haala dow yonki ki Alla haɓɓani en alkawal, sabbu kawtal men e Yeesu Almasiihu. Mi sannii maa, an Timote ɓiyam jiɗaaɗo. Alla Baaba meeɗen, e Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu enɗee, hokkee moƴƴere e jam!
Pol e semmiɗina Timote
Mii yetta Alla mo cujidananmi e cuuɗiiɗum ɓerne laaɓuɗum, hande no kaakiraaɓe am waɗunoo. Emi siwtoree jemma e nyalooma fu der du'aaje am. Mii siwtora gonɗi maa. Mii woodi kumpa yi'itaago maa puy, gam mi seyoo puy. Mii siwtora goonɗinki maa ki walaa munaafitaare. Maama maa Loyis e inna maa Enis e artu maa woodugo ki. Mii hoolii an bo aa woodi ki. Gam majjum mii hattinee, accu dokkal ŋal Alla hokku maa no jowumi juuɗe am dow maa ɓeydoo. Gam Ruuhu ŋu Alla hokki en, laatintaa en hulooɓe. Amma Ruuhu kokkoowo en semme, e yidde, e nantaare o hokki en.
Gam majjum taa sentu seedanaago Joomiraawo meeɗen. Taa sentu bo seedanaago am, min maɓɓaaɗo der kasu gam makko. Hawtu e am der tooraaji gam linjiila, jaka baawɗe ɗe Alla hokku maa. Kanko hisini en, noddi en gam laatanoɗen mo. Hinaa gam gaɗu meeɗen o hisiniri en, amma gam nun nun o yiɗiri ɗum e moƴƴere makko. Moƴƴere nen o waɗani en diga e Yeesu Almasiihu, diga hanne bane. 10 Jooni, moƴƴere nen hollitake e garki kisinoowo meeɗen Yeesu Almasiihu. Kanko halki baawɗe maayde. Diga e linjiila o holliti yonki tabitintooki.
11 Gam sabbu linjiila kan, Alla waɗimmi baajotooɗo, lilaaɗo e janŋinoowo. 12 Sabbu majjum tooreteemi tooraaji ɗii ɗo, amma mi sentiray ɗum. Gam mii anni mo goonɗinmi. Mii hoolii bo o waawan ko reeni ko o halfinimmi faa nyalaane darŋal yottoo. 13 Joga haala gooŋaha ka nanuɗaa diga e am. Gollir ka e goonɗinki, e yidde ne keɓuɗen gam een kawti e Yeesu Almasiihu, ka laatanee misaalu. 14 Joga geetum ɗum kalfinaɗaa e ballal Ruuhu Ceniiɗo gonuɗo der meeɗen.
15 Aa anni, himɓe leydi Asiya fu accii am, Figelus e Hermogenes na'on der maɓɓe. 16 Joomiraawo enɗoo himɓe saare Onesifor, gam o deƴƴitinii am. O sentiray bo nanŋoode am der kasu, 17 accu du no o wari Roma, o dartii am e tinnaare mawne faa o yiitimmi. 18 Alla Joomiraawo hokka mo enɗam nyaanne darŋal. An e hoore maa aa anni no wooɗi, golle ɗe o waɗanimmi der siire Efesu.