Ɗerewol ŋol Pol winnani ɓe
Koloosi
Haala Puɗɗirka
Der wakkati gooti nun Pol winni ɗerewol Koloosi, e ŋol Efesu. Wanŋarde Koloosi tawaaka maa der Turkiya ni jooni. Pol bane titi eklesiya kan, amma gollodintooɓe mo gooto mum nun. Epafaras nun waajii ɓe linjiila. Waɗoto Epafaras nun maatini Pol tooraaji ɗi goonɗinɓe Koloosi woodi, gam woɓɓe yahii ton e janŋina haalaaji ɗi yaaday e linjiila. Kanjum laatii ko woɓɓe daari annal lugguŋal. Ekkitinooje ɗen ƴiwii diga e Yunaninkeeɓe, go ɗum hawrontiri e tawaaŋal Yahuduuɓe, e gaɗu maɓɓe, hande jon saafugo malaykaaɓe, e haala juulnol. Boofi janŋinteeɗi ɗin e wittina himɓe der ɗowtanaago tawreeta Muusa. Ɓaawo no Pol sanni ɓe hande no o woowi waɗugo. O batanii Almasiihu e golle mum. Ɓaawo mum o batanii ɓe hawre ne o waɗata gam linjiila yaha yeeso der siire Koloosi e Lawdikiya. Den o wittoy oo batana golle Almasiihu.
Tokkontirki haalaaji
1. Haala puɗɗirka e cannooje, 1.1-11
2. Manŋu Almasiihu e golle mum, 1.12-2.19
3. Goonki goonɗinɗo laati nun goonki to neɗɗo jey hoore mum 2.20-3.5
4. No goonki kin hollitorto, 3.6-4.6
5. Cannooje, 4.7-23.
1
Sannoore
Min Pol, mii laatii lilaaɗo Yeesu Almasiihu e sago Alla. Min e banniraawo meeɗen Timote, men cannii on onon himɓe Alla wonuɓe Koloosi, banniraaɓe men hoolaaɓe der kawtal mum e Almasiihu. Alla Baaba meeɗen waɗana on moƴƴere, hokka on jam!
Pol e yetta Alla gam ɓe Koloosi
Wakkati fu, emen du'anoo on, emen jetta Alla, Baaba Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu. Men nanii habaru goonɗinki mooɗon dow Yeesu Almasiihu e batane, e yidde ne gooduɗon dow himɓe Alla fu. Oon goodi ɗum gam oon keɗii ko Alla resani on dow kammu. Oon keɗii ko Alla resani on gam on nanii haala gooŋakuwa, ƴiwuka e linjiila. Linjiila kan yottake on, e rima ɓikkon, e sankitoo, e laya der duuniyaaru fu. Hande non ɗum laatii to mooɗon onon bo, diga nyaanne nanuɗon, ko paamuɗon moƴƴere Alla e gooŋa. Epafaras banniraawo amen jiɗaaɗo, gollodintooɗo e amen, waajike on haala moƴƴere nen. Oo laatii koolaaɗo, gollantooɗo Almasiihu caka mooɗon. O batii men bo yidde ne Ruuhu Ceniiɗo watti der ɓerɗe mooɗon.
Gam majjum, menen bo, diga men nani ka, men accay du'anaago on. Emen eela Alla hokka on hakkillo fu e faamu ƴiwuŋu diga e Ruuhu mum. Den on kebban annal sago makko faa wooɗa. 10 Hande non, on buuran der goonki pottananki Joomiraawo der huune fu. On tabitinto waɗugo ko wooɗi feere feere, on ɓeydoto annugo Alla. 11 Emen eela Alla hokka on semme, e baawɗe mum tedduɗe, gam baawon tinnaago, e munyango huune fu. 12 Jettee Alla Baaba e seyo, gam o waɗii on fotuɓe heɓugo geɗu der moƴƴereeji ɗi o resani himɓe makko, gonuɗi der jayŋol. 13 Kanko teeti en e baawɗe niwre, naanni en der Laamaare Ɓiyiiko jiɗaaɗo. 14 O sooditake en, o yaafii hakkeeji meeɗen.
Tedduŋal Almasiihu
15 Ɓiɗɗo on nun laatii nandi Alla mo yi'ataake. Kanko woni afo, ɓuruɗo huune ko tagaa fu. 16 E makko Alla tagiri huune fu, ko woni dow kammu, e ko woni e leydi, ko yi'etee, e ko yi'ataake fu, laamuuji, e baawɗeeji, e semmeeji, e hoorejum fu, diga e makko ɗum fu ɗum tagaa, e gam makko bo. 17 Almasiihu na'on diga huune fu tagaaka, huune ko woni fu, diga e makko ɗum woni. 18 Kanko woni hooreejo Eklesiya laatiika ɓannu makko. Kanko woni fuɗɗoode, oo laatii arano dow fintooɓe diga maayde, gam o laatoo arano dow huune fu. 19 Gam ɗum fottanii Alla ko woni der mum fu wonoo der Almasiihu. 20 E Almasiihu nun o weldiniri huune fu e makko, ko woni dow kammu, e ko woni der leydi fu. O waddii jam, sabbu ƴiiƴam Almasiihu deƴƴitiiɗam dow leggal palaaŋal.
21 Naane, oon boɗɗodinoo e Alla, oon laatinoo wayɓe makko, gam miilooji mooɗon kalluɗi, e golle mooɗon bonɗe. 22 Amma jooni, Alla weldinii on e muuɗum diga e maayde Ɓiyiiko laatiiɗo neɗɗo, gam daroɗon yeeso makko oon laatii seniiɓe, laaɓuɓe, ɓe walaa gacce. 23 Amma, sey tiiɗon, daroɗon e semme der goonɗinki, laatoɗon ɓe dimmataako. To on boɗɗodee e linjiila, laatiika tammuwe meeɗen. Linjiila ka nanuɗon, waajaama der duuniyaaru ɗo. Min Pol, kanka nun laatiimi gollotooɗo mum.
Golle Pol caka goonɗinɓe Yeesu
24 Jooni, ɓerne am e weli gam tooraaji ɗi keɓammi gam mooɗon. Hande non, kebbiniranmi ko horii der tooraaji Almasiihu gam ɓannu mum, laatiiŋol eklesiya makko. 25 Eklesiya kan nun laatiimi gollotooɗo mum. Alla yowanii am golle waajaago on haala mum deydey no ka wa'i. 26 Kanjum woni asiiri cuuɗaninooɗo himɓe diga den, der jaamanuuji ɗuuɗɗi, amma jooni, Alla hollitii ɗum himɓe mum. 27 Gam Alla e yiɗi anningo himɓe ɓe lenyi janani manŋu asiiri mum tedduɗo. Asiiri on woni, Almasiihu na'on der mooɗon. Kanko hokki on tammuwe heɓugo geɗu der tedduŋal Alla. 28 Almasiihu on nun men piinata haala mum. Emen baajoo himɓe fu, emen janŋina ɓe e hakkillo fu, gam men jottina moy fu yeeso Alla e hebbi der kawtal mum e Almasiihu. 29 Kanjum acci mii golloo, mii haɓa diga e baawɗe Almasiihu gollotooɗe e semme der am.