Ɗerewol ŋol Pol winnani ɓe
Efesu
Haala Puɗɗirka
Ɗerewol Pol ŋol ɗo, eklesiya Efesu tan bane o winnani ŋol, amma eklesiyaaji ɓaadeere leydi Asiya fu o winnani ŋol, ɗon nun wi'etee jooni Turkiya. Der binniiji arandeeji, inne Efesu walaano der ɗerewol ŋol. Pol e anni eklesiya Efesu, gam o waɗiino ton hande duuɓi tati. Golle Lilaaɓe 19 e 20. Ɗum nandi hande ɗerewol Efesu ŋol nun Koloosi 4.16 batani.
Roma nun Pol woni o winniri ɗerewol ŋol hakkune duuɓol 62, ko Tikikus yaari ŋol. Diga fuɗɗoode maggol, Pol hollii laawol ŋol Alla tokki o hisinira himɓe diga e Yeesu Almasiihu. Alla e hoore mum resiino ko yiɗuno waɗugo diga duuniyaaru tagaaka. Kanjum Pol noddi asiiri. O hollitii asiiri ko o resunoo waɗugo diga e Yeesu Almasiihu, den o suɓi Pol laatoo gollantooɗo asiiri on.
Ɓaawo haalaaji ɗi, Pol batanii goonki goonɗinɓe hebbuɓe Ruuhu Ceniiɗo. O luudontirii ki e goonki ɓe goonɗinay, ɓe annaa Alla.
Hande non, ɓe Pol winnanta heɓirta semme jaalaago ekkitinooɓe fewrekuuɓe, dartooɓe seekina eklesiyaaji gonuɗi ɓaadeere Koloosi.
Haala mawka der ɗerewol ŋol woni no himɓe fu laatorii gootum diga e Almasiihu baa no ɓee laatii lenyi e himɓe feere feere.
Tokkontirki haalaaji
1. Haala puɗɗirka, 1.1-2
2. Almasiihu e eklesiya mum, 1.3-1-23
3. Yahuduuɓe e ɓe lenyi janani laatake gootum baa no ɓee laatii lenyi feere feere (2.1-3.20)
4. Eklesiya e laatii goota, amma moy fu e dokkal mum der eklesiya ka wuro (4.1-16).
5. Himɓe fu e laatii gootum baa no joonne maɓɓe e suttontirii (5.21-6.9)
6. Kaɓirɗum goonɗinɗo e cannooje, 6.10-24.
1
Sannoore
Ɗerewol ŋol ɗo ƴiwii e am min Pol, lilaaɗo Yeesu Almasiihu e yidde Alla. Mii winnana himɓe Alla wonɓe Efesu, goonɗinɓe Yeesu Almasiihu. Alla Baaba meeɗen, e Yeesu Almasiihu Joomiraawo, waɗana on moƴƴere, hokka on jam.
Barke Alla waɗanta himɓe diga Almasiihu
Yettoore laatano Alla, laatiiɗo Baaba Yeesu Almasiihu Joomiraawo meeɗen. Gam kawtal meeɗen e Almasiihu, o barkiɗinii en e hokkugo en barke ruuhunkeeje feere feereeje, ƴiwuɗe dow kammu. Diga duuniyaaru tagaaka, Alla suɓii en sabbu Almasiihu, gam laatoɗen seniiɓe, ɓe walaa gacce yeeso makko. O suɓii en diga aran, gam laatoɗen ɓiɓɓe makko diga e Yeesu Almasiihu. Non non o yiɗiri ɗum sabbu geetaaku makko. Non ɗum fottirani mo bo. Gam majjum, en maantee, teddinen Alla gam moƴƴere makko ne o waɗani en, diga hokkugo en Ɓiyiiko jiɗaaɗo.
Moƴƴere Alla e mawni: Diga e kawtal men e Almasiihu, en pirtaama, jaafaɗen, sabbu ƴiiƴam makko deƴƴitiiɗam. O ɗuuɗinanii en moƴƴere makko, o hokki en hakkillo e faamu kebbuŋu. Geetaaku makko acci o annini en asiiri sago makko, ko o resuno waɗugo diga fuɗɗoode diga e Almasiihu. 10 To wakkati warii, Alla hebbinan ko resuno waɗugo, o hawritan ko woni dow kammu e dow leydi fu, o waɗa Almasiihu laatoo hooreejo majjum.
11 Der kawtal men e Almasiihu, Alla hokkii en geɗu ŋu o haɓɓannoo en alkawal mum, e suɓugo en diga law, hande no o resirno. O waɗii ɗum, gam non o suɓirno e sago makko, 12 gam maanten Alla, teddinen mo, enen artaaɓe suɓaa, watti hoolaare mum dow Almasiihu.
13 Onon bo, no kawtuɗon e Almasiihu, on nanii haala gooŋa, kanka woni linjiila kaa ɗo hisinta on. No goonɗinɗon, Alla maanake on. Maane nen woni Ruuhu Ceniiɗo mo o haɓɓuno alkawal mum o hokkan. 14 Ruuhu Ceniiɗo on nun laatii hande torma barke ɗe desanaɗen. En keɓan ɗe to nyalaane kisidam men hebbidii. To non en maantee Alla, teddinen mo.
Pol e du'anoo goonɗinɓe Efesu
15 Gam majjum, min bo, no nanumi habaru no goonɗinirɗon Yeesu Joomiraawo, e no jiɗirɗon banniraaɓe goonɗinɓe, 16 mi accay yettugo Alla gam mooɗon. De du'otoomi fu, emi siwtora on. 17 Mii eela Alla Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu, Baaba mo tedduŋal, hokka on Ruuhu mum kokkoowo hakkillo. Ruuhu on hollita on Alla hande no o laati. 18 Mii eela Alla yaynina ɓerɗe mooɗon, heɓa paamon ko heɗii on der noddoore ne o noddi on, paamon bo no barke ɗe desanaɗon onon e himɓe makko teddiri. 19 On paaman bo baawɗe mawɗe, semmenteeje, ɗe o holliti dow meeɗen, enen goonɗinɓe. E baawɗe ɗen, e semme makko, 20 o fintiniri Almasiihu diga e maayde. O jooɗini mo wecco junŋo makko nyaamo, dow kammu. 21 Hande non Almasiihu laatorii ɓuruɗo laamuuji e baawɗeeji e semmeeji e mawɓe fu. Kanko nun laatii hooreejo dow ko woodi inne fu, hinaa der duuniyaaru nuu ɗo tan, amma e der duuniyaaru nu yeeso bo. 22 Alla wattii huune fu ley koyɗe Almasiihu. O waɗii mo Joomiraawo dow huune fu, o laatini mo hooreejo Eklesiya. 23 Eklesiya kan woni ɓannu Almasiihu. E makka Almasiihu hebbi, kanko mo Alla hebbi der mum.