Ɗerewol ŋol Pol winnani ɓe
Galaatiya
Haala Puɗɗirka
Ɗerewol Galaatiya laati nun ŋol Pol winnani eklesiyaaji ɗi o titi wakkati o waɗi jahaale makko ɗe Golle Lilaaɓe batani. Woɓɓe e miili, eklesiyaaji ɗin tawa nun weccoore Asiya pettel, waato to wi'etee Turkiya jooni. No Pol yawti, Yahuduuɓe waajotooɓe woɓɓe yahii ton e bata kalluka dow golle waaji ɗe o waɗata. Ɓee bi'a: haanu nun himɓe ɗowtanoo tawreeta Muusa e juulɗeeji Yahuduuɓe, e juulnol. Ɓaawo mum, woɓɓe der goonɗinɓe wi'i e woodi hoore mum, go ɓe etti dimaaku maɓɓe ɓee gaɗira ko haanay. Pol fuɗɗi toontaago dow ka ɓe gaccortoo ɗum dow golle waaji ɗe o waɗata. Ɓee bata ka gam ɓe gatta seko der tedduŋal linjiila ka o waajoto. Yeesu Almasiihu pintuɗo e hoore mum nun hollitanii Pol, kanko nun bo hokki Pol linjiila ka waajoto. Lilaaɓe Yeesu woɓɓe bo e darii ɓaawo Pol. Pol wooltanii Piyer der siire Antakiya gam munaafitaare makko. O haɓidii bo yiɗuɓe e jogii tawaaŋal Yahuduuɓe. Pol hollii ɓe no goonɗinɗo fu laatinaama poonnitiiɗo diga e goonɗinki mum, hande no Iburahiima haɓɓiranaa alkawal mum. Ɓaawo mum, Pol hollii ko laatii golle tawreeta. Goonɗingo Yeesu Almasiihu e waylita gonki men, laatina en rimɓe, hinaa maccuɓe. Wittitaago der ɗowtanaago golle tawreeta, kanjum laatinta neɗɗo maccuɗo. Ɓaawo mum, Pol heennyitiri e hollugo goonki mo Ruuhu Alla ardanii.
Tokkontirki haalaaji
1. Haala puɗɗirka, 1.1-10
2. Alla e hoore mum nun laatini Pol lilaaɗo, 1.11-2.21
3. Haala moƴƴere Alla, 3.1-4-31
4. Dimaaku goonɗinɓe e ko ɓe jowanaa, 5.1-6.10
5. Haalaaji cakitiiɗi e cannooje, 6.11-18.
1
Sannoore
Ɗerewol ŋol ɗo ƴiwii e am, min Pol, lilaaɗo. Himɓe bane lilimmi. Lilal am ƴiway diga e neɗɗo. Amma Yeesu Almasiihu e Alla Baaba pintinɗo mo diga maayde nun lilimmi. Min e banniraaɓe wonduɓe e am fu, emen binnana on ɗerewol ŋol, onon himɓe eklesiyaaji leydi Galaatiya. Baaba meeɗen Alla, e Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu, waɗana on moƴƴere, hokka on jam. Almasiihu hokkii hoore mum gam hakkeeji meeɗen. O wurtinii en diga e jamaanuuru hallunu nu. Hande non Alla Baaba meeɗen yiɗiri. Tedduŋal laatanoo mo faa abada. Aami.
Linjiila feereha gom walaa
Ɗum haaynake am no baylitoriɗon law, tokkuɗon linjiila gokka, accuɗon Alla, nodduɗo on e moƴƴere Almasiihu. Linjiila gokka walaa. Amma himɓe nun laawata on e yiɗi waylitingo linjiila Almasiihu. To goɗɗo waajike on linjiila feereha ka yaaday e ka men baajii on, baa to menen nun, ɗum bo malaykaajo ƴiwuɗo dow kammu nun, naaloore Alla wonoo dow joomum. Men batiino on ka, jooni bo mii batitoo on ka: To goɗɗo waajike on linjiila feereha, cuttontirka e ka men baajii on, naaloore Alla wonoo dow joomum.
10 Den kan, fottango himɓe nun daartanmi, naa fottango Alla? Mi daartan nun mi fottana himɓe na? To mii daartanno fottango himɓe, mi laatataakono maccuɗo Almasiihu.
No Pol laatorii lilaaɗo
11 Banniraaɓe, mii yiɗi paamon no linjiila ka baajotoomi ƴiway e neɗɗo. 12 Neɗɗo bane hokkimmi ka, neɗɗo bane janŋinimmi ka bo, amma Yeesu Almasiihu hollitanii am, hokkimmi ka.
13 On nanii no laatinoomi arande, der diina Yahuduuɓe. Mi toorii eklesiya Alla e cattal, mi tinnakeno halkugo ka. 14 Mii ɓurunoo igooɓe am ɗuuɓɓe der laawol diina Yahuduuɓe. Mii wooduno tinnaare mawne dow saloraago tawaaŋal kaakiraaɓe am.
15 Amma Alla suɓii am diga mii woni der reedu inna am, noddimmi sabbu moƴƴere mum. 16 O hollitii am Ɓiyiiko gam mi waajoo heeferɓe habaru makko. Wakkati mum, mi seedinay goɗɗo. 17 Mi yahay Urusaliima to artuɓe am laataago lilaaɓe, amma mi yahii leydi Arabiya, bittoymi Damas. 18 Duuɓi tati ɓaawo mum jahumi Urusaliima, gam mi annita Piyer, gondumi e makko balɗe sappo e joy. 19 Mi yi'ay lilaaɗo baa gooto, to hinaa Yaakuuba, miiraawo Joomiraawo.
20 Ko binnananmi on ɗo, Alla woni seedeejo am, mi fewataa.
21 Ɓaawo majjum, jahumi leydi Siriya, e leydi Silisiya. 22 Wakkati majjum, goonɗinɓe ɓe eklesiyaaji leydi Yahudiya meeɗay yi'ugo am e gite mum. 23 Ɓe nananno nun tan e wi'ee, neɗɗo toorannooɗo en, jooni na'on waajoo haala goonɗinki ki yiɗuno halkugo. 24 Den ɓe teddinii Alla sabbu am.