13
Waaji cakitiiɗi
Tinnee jiɗontiree hakkune mon, gam on laati nun banniraaɓe. To on jeggitee weernugo hoɓɓe, gam woɓɓe weernii malaykaaɓe, ɓe annaa naa malaykaaɓe nun ɓe beerni. Ciwtoree maɓɓaaɓe der kasu, hande onon e maɓɓe nun maɓɓidaa. Ciwtoree bo tooreteeɓe, hande onon e maɓɓe nun tooridintee.
Moy mooɗon fu teddina teegal, gorko laatoo koolaaɗo dow debbo mum, debbo bo laatoo koolaaɗo dow gorko mum. Gam Alla hiitoto waɗooɓe nyidduɗum, e jeenooɓe.
To on accee yidde ceede arditanoo goonki mooɗon. Ceyoree ko gooduɗon, gam Alla e hoore mum wi'i: «Mi accataa maa, mi woppataa maa pay Tokkitaaki Tawreeta 31.6, 8Gam majjum, en baawan batugo e hoolaare bi'en:
«Joomiraawo woni paabotooɗo am,
mi hulataa.
Ume neɗɗo waawata ko waɗanimmi Jabuura 118.6
Ciwtoree ardiiɓe, baajiiɓe on haala Alla. Daaree no gonki maɓɓe heennyitiri, den, yemminon goonɗinki maɓɓe. Yeesu Almasiihu gooto on nun, diga keenya, hanne, e faa abada. To on accee ekkitinooje janane iri ɗey fu fooɗa on. Ko haani woni, moƴƴere Alla semmiɗa der ɓerɗe mooɗon, hinaa sariyaaji dow nyaamduuji. Tokkuɓe sariyaaji ɗii ɗon, ɗi nafay ɗum goɗɗum.
10 Een goodi hiisirde, amma Limaamiiɓe gollotooɓe der bukaaru ceniinu woodaa laawol nyaamugo sadaka jowiika dow mayre. 11 Hooreejo Limaamiiɓe e wadda ƴiiƴam bisaaji cakkaaɗi gam moytugo hakkeeji der nokkuure ceniine, amma, ɓalli majji e wuuɗee yaasi. 12 Gam majjum nun bo, Yeesu maayoy yaasi wanŋarde, gam o laaɓina himɓe e ƴiiƴam makko. 13 To non, en burtee taween mo yaasi wanŋarde, jaɓen senteene ne o sentinaa! 14 Gam der duuniyaaru ɗo, en goodaa wanŋarde tabitintoone, amma een darta garoore yeeso. 15 En cakkee wakkati fu Alla jettooje meeɗen diga e Yeesu, waato ceedoɗen inne makko wakkati fu. 16 Amma to on jeggitee waɗugo ko wooɗi. Ballontiree, gam iri kiiseteeɗi ɗii ɗon nun Alla yiɗi.
17 Ɗowtanee ardiiɓe on, leesinee ko'e mon yeeso maɓɓe. Gam kamɓe nun reeni yonkiiji mooɗon, ɓe jottinan bo Alla golle maɓɓe. Kokkee ɓe laawol ɓe gaɗa golle maɓɓe e seyo, hinaa e dumbitaaɗe, gam ɗum nafataa on.
18 Du'anee men, gam emen kooli, ɓerɗe amen e laaɓi, men tokkoto bo waɗugo ko wooɗi der becce fu. 19 Mii eela on puy, gaɗon ɗum, heɓa Alla maɓɓitanammi laawol mi warta to mooɗon law.
Du'aare e baynaaɗe
20 Alla kokkoowo jam fintinii Joomiraawo meeɗen Yeesu diga maayɓe. Yeesu on laatike duroowo baali mawɗo, o haɓɓii alkawal tabitiiŋal diga e ƴiiƴam makko. 21 Alla on hokka on baawɗe waɗugo booɗɗum feere feere fu, heɓa kebbinon ko o yiɗi. O waɗa der men ko fottani mo, diga e Yeesu Almasiihu mo tedduŋal laatanii faa e baade! Aami!
Heennyitoode e cannooje
22 Banniraaɓe, mii eela on jaɓee waaji ɗii e munyal, gam seɗɗa tan nun binnanmi on. 23 Mii maatina on no banniraawo meeɗen Timote yoofitaama. To o yottake law, mi waridan e makko yi'ugo on.
24 Cannee hooreeɓe mooɗon, e himɓe Alla fu. Banniraaɓe tawaaɓe leydi Itali sannii on.
25 Moƴƴere Alla wonoo e mooɗon, on fu!

13:5 Tokkitaaki Tawreeta 31.6, 8

13:6 Jabuura 118.6