Ɗerewol Yahuuda
Haala Puɗɗirka
Binnuɗo ɗerewol ŋol ɗo innii hoore mum Yahuuda, maccuɗo Yeesu Almasiihu, miiraawo Yaakuuba. Yahuuda e Yaakuuba fu laati nun miiraaɓe Yeesu, amma ɓe kollitay haala lenyaaku maɓɓe e makko. Ko ɓe kolliti nun, ɓee laatii maccuɓe Yeesu. Haala tawaaka, e miilooji tawaaɗi der Yahuuda e nandi puy e ko tawaa der 2 Piyer 2.
Ko ɗerewol Yahuuda tiitii woni, seedingo goonɗinɓe Yeesu, ɓe kakkilana lelooɓe haala moƴƴere Alla, go ɓee jedda no Yeesu e laatii Almasiihu. O hollii ɓe o winnanta, kiita tawuka himɓe waɗuɓe iri majjum, hande jon Sodoma, e Gomora, e haala Koora. Misaaluuji ɗii, goɗɗi mum tawaaka der Dewtere, amma der dewte Yahuduuɓe goɗɗe.
No o batani haala kiita jawtuka e garoowa, den o tiiɗini ɓe o wi'i: «Yiɗaaɓe, ciwtoree haalaaji ɗi lilaaɓe Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu batunoo on». Den o heennyitiri ɗerewol makko e du'aare teddinoore Alla.
Tokkontirki haalaaji
1. Cannooje, 1-2
2. Halkere ekkitinooɓe fewrekuuɓe, 3-16
3. Tinnaare der goonɗinki, 17-23
4. Maantugo Alla, 24-25
1
Sannoore
Ɗerewol ŋol ƴiwi e am min Yahuuda, maccuɗo Yeesu Almasiihu, miiraawo Yaakuuba. Mi sannii on, onon ɓe Alla Baaba meeɗen yiɗi, go noddi on, onon reenaaɓe gam Yeesu Almasiihu. Alla ɗuuɗinana on enɗam e jam, e yidde!
Janŋinooɓe fewooɓe hiitete
Banniraaɓe am yiɗaaɓe, mi yiɗiino puy winnango on dow haala kisidam kawtuɗam en en fu. Jooni mi tawii doole nun mi winnana on gam tiiɗingo on dow hawre goonɗinki ki Alla hokki himɓe mum de woore, go ki heƴi faa baadey. Gam himɓe halluɓe naati caka mooɗon e ƴoyre. Ɓee darta lelugo haala moƴƴere Alla men, gam ɓe nyaama goonki maɓɓe no ɓe pakkiri fu. Ɓee jedda Yeesu Almasiihu laatiiɗo hooreejo meeɗen gooto, e Joomiraawo meeɗen. Dewte ceniiɗe bataniino halkere maɓɓe.
Jooni, mii yiɗi siwtorgo on ko annuɗon, ko wooɗi. Wakkati Joomiraawo wurtini himɓe Isira'iila diga Misira, ɓaawo mum o halkii ɗuuɓɓe maɓɓe gam ɓe goonɗinay. Ciwtoree bo malaykaaɓe, saliiɓe ko darii to Alla resani ɗum, ɓe acci darande maɓɓe. Gam majjum Alla maɓɓi ɓe der kasu tabitiiŋu, e der niwre, faa nyalaane darŋal, ko ɓe kiitee. Kade bo, ciwtoree himɓe Sodoma e Gomora, e himɓe genniije takkiiɗe ton fu. Kamɓe bo, ɓe gaɗiino hande non, ɓe gaɗii jeenu e ko luudii fu. Ɓe kalkiraama e yiite tabitiiŋe, gam ɗum laatanoo himɓe fu misaalu.
Hande non, naatuɓe caka mooɗon ɓen miilirta miilooji jaaranɗi ɓe soɓingo ɓalli maɓɓe. Ɓee jawoo baawɗe Joomiraawo, ɓee bata kalluka dow tedduɓe wonuɓe dow kammu. Baa Mika'iilu, hooreejo malaykaaɓe batay kalluka dow Seyɗan wakkati ɓe jeddontirtano dow ɓannu Muusa. Ka o bati tan woni, o wi'i: «Joomiraawo hiitee.» 10 Amma himɓe ɓee e bata kalluka dow ko ɓe annaa. Ko ɓe anni dow ko finaa tawa bo, ɓee laatii hande bisaaji ɗi galaa faamu, kanjum majjinta ɓe. 11 Bone laatanii ɓe! Gam ɓe tokkii laawol Kayiinu. Ɓe gattii ko'e maɓɓe der majjere, hande ne Balaama 2 Piyer 2.15, gam ɓe keɓa jawdi. Ɓe turtii hande no gorko bi'eteeɗo Koora turtiri, go ɓe kalki. 12 Kamɓe woni e soɓina nyaamdu kawtal mooɗon. Ɓe galaa senteene, ɓee nyaama hande bisaaji. Ko'e maɓɓe tan ɓe paalaa. Ɓee nandi hande duule ɗe hennu ɓottata, ɗe galaa diyam. Ɓee nandi hande leɗɗe ceeɗu, ɗe galaa ɓikkol, e hande leɗɗe ɗoofaaɗe, yoori. 13 Ɓee cankita gaɗu maɓɓe kalluŋu, hande no galmaaji diyam maayo wurtinirta guufo. Ɓee nandi hande koode boosotooɗe, niwre ɓurune niɓɓugo fu Alla resani ɓe faa abada.
14 Anuhu taaniraawo Aadamu jeeɗiɗaɓo, bataniino habaru maɓɓe diga ko ɓooyi, wi'i: «Daaree, Joomiraawo e warida e malaykaaɓe mum seniiɓe uju ujuneeje. 15 Oo wara gam o hiito himɓe fu, o halka halluɓe fu, waɗooɓe ko halli. O hiitoto ɓe, gam haalaaji kalluɗi ɗi ɓe bati dow makko fu.» 16 Himɓe ɓen laati nun dumbitintooɓe, ɓee bullikinoo wakkati fu, suunooji maɓɓe nun ɓe tokki. Ɓee mawnito dow majjum, ɓee mana woɓɓe gam ɓe keɓa ko ɓe jiɗi.
Yowugo yonki mum dow goonɗinki
17 Amma onon yiɗaaɓe am, ciwtoree haalaaji ɗi lilaaɓe Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu batunoo on diga law. 18 Ɓe batiino on, ɓe bi'i: «Der jaamanuuji cakitiiɗi, himɓe jaancooɓe, tokkuɓe jiɗaaɗi yonki mum kalluɗi waraan.» 19 Kamɓe nun ɗon, ɓee ceenna himɓe, miilooji duuniyaaru ɓe goodi, ɓe goodaa Ruuhu Alla. 20 Amma onon yiɗaaɓe, cemmiɗinee ko'e mon dow goonɗinki mon ceniiki sanne, du'ee e baawɗe Ruuhu Ceniiɗo. 21 Gonee der yidde Alla, keɗee enɗam Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu jaaranɗam on to yonki tabitiiki.
22 Jurmee himɓe waɗooɓe seko der goonɗinki mum. 23 Paabee woɓɓe, gam to naatu der yiite. Jurmee woɓɓe bo, amma kakkilee, to ɓe raaɓoo on jikku maɓɓe. Banyee faa e toggooje ɗe ɓalli maɓɓe soɓini.
Yettoore
24 Alla waawan reenugo on e perge, faa o darna on yeeso tedduŋal makko e seyo, on galaa gacce. 25 Kanko woni Alla gooto, kisinoowo en diga e Yeesu Almasiihu, Joomiraawo meeɗen. Tedduŋal, e manŋu, e baawɗe, e laamaare, laatanii mo, diga huune fu tagaaka, non bo faa e jooni, e faa abada abadin. Aami!

1:11 2 Piyer 2.15