Linjiila Yeesu hande no
Matiye
winniri
Haala puɗɗirka
Binnuɗo linjiila arandeha kaa ɗo laati nun Yahuduujo janŋuɗo. Diga fuɗɗoode, himɓe e miili Matiye jaɓoowo ceede faada nun winni linjiila kan. O laati nun bo gooto der aahiiɓe Yeesu sappo e ɗiɗo. Yahuduuɓe nun o winnani. O hollitii ɗum e limtango ɓe aayaaje Alkawal Kiinŋal ɗuuɗɗe, kollitooje no Yeesu nun laatii kebbinɗo annabaakuuji ɗuuɗɗi. Linjiila makko e jogii haalaaji mawɗi feere feere.
Haala Laamaare Alla nun laatii ɗaɗol manŋol der ekkitinol Yeesu. Laamaare Alla nen Matiye bo noddata Laamaare kammu. Maytitaago noddugo mo «Ɓii Dawda», kan nun hollitinta ɗum. Yeesu laati nun laamiiɗo mo annabiiɓe batani waran, kan laatii waaji Matiye. Wooduɓe annal waddanii «laamiiɗo Yahuduuɓe», dokke. Yeesu fiinii no Laamaare Alla faanake, tuubuɓe, ko wayliti goonki mum, faami no e haajaa Alla walla ɗum, kamɓe nun laamaare nen laatanii.
Baa no laamiiɗo on hollitii maaneeji Laamaare Alla e waɗugo kaayeefiiji, o nyawti nyawɓe, o nyaanni rafaaɓe, e non fu, himɓe woppii mo hande no o batunoo de ɗuuɗɗum kanko e hoore makko. Yahuduuɓe daartannooɓe laamiiɗo, faamay no e haani laamiiɗo on tooroo.
No Yeesu finti, o hollii no o laataaki laamiiɗo Yahuduuɓe tan. O wi'i: «Mi hokkaama baawɗe dow kammu e dow leydi fu».
Tokkontirki haalaaji
1. Kaakiraaɓe Yeesu e dingol mum, 1.1-2
2. Waaju e golle Yuhaana gaɗoowo batisi, 3.1-12
3. Waɗugo Yeesu batisi e jarbeeki mum, 3.13-4.11
4. Golle Yeesu der Galili, 4.12-18.35
5. Ummaago Yeesu diga Galili, yahi Urusaliima, 19.1-20.34
6. Asaweere Yeesu sakitiineere, 21.1-27.66
7. Fintuki e hollitaaki Yeesu Joomiraawo, 28.1-20.
1
Inɗe kaakiraaɓe Yeesu
(Luka 3.23-38)
Nani ɗo inɗe kaakiraaɓe Yeesu Almasiihu, taaniraawo Dawda, taaniraawo Iburahiima:
Iburahiima rimi Isiyaaku, Isiyaaku rimi Yaakuubu, Yaakuubu rimi Yahuuda e miiraaɓe mum. Yahuuda rimi Fares e Jara, kamɓe woni ɓe o rindi e Tamar, Fares rimi Hisuruuna, Hisuruuna rimi Aram. Aram rimi Aminadab, Aminadab rimi Nasuuna, Nasuuna rimi Salmuuna. Salmuuna rimi Bo'es, mo o rindi e Rahab, Bo'es rimi Obed, mo o rindi e Ruutu, Obed rimi Yesa. Yesa rimi Dawda, laamiiɗo.
Dawda rimi Suleymaanu, inniiko woni debbo mo Uriya acci. Suleymaanu rimi Robo'am, Robo'am rimi Abiya, Abiya rimi Asa. Asa rimi Yusafat, Yusafat rimi Yoram, Yoram rimi Ujiya. Ujiya rimi Yotam, Yotam rimi Akas, Akas rimi Hejekiya. 10 Hejekiya rimi Manaasa, Manaasa rimi Amon, Amon rimi Yusiya. 11 Yusiya rimi Yekuniya e miiraaɓe mum. Wakkati mum nun Yahuduuɓe egginaa, yaaraa leydi Babiila.
12 Ɓaawo no ɓe jaara Babiila, Yekuniya rimi Salaatiyel, Salaatiyel rimi Jorobabel. 13 Jorobabel rimi Abihuda, Abihuda rimi Eliyakim, Eliyakim rimi Ajora. 14 Ajora rimi Sadok, Sadok rimi Akim, Akim rimi Eliyuda. 15 Eliyuda rimi Eliyaajaru, Eliyaajaru rimi Mattan, Mattan rimi Yaakuubu. 16 Yaakuubu rimi Yusufu, gorko Mariyama, inna Yeesu, bi'eteeɗo Almasiihu.
17 Jaamanuuji sappo e naay nun waɗi diga Iburahiima faa yottii Dawda. Diga Dawda faa yottii wakkati Yahuduuɓe egginaa, yaaraa Babiila, waɗii jaamanuuji sappo e naay. Diga Yahuduuɓe egginaa yaara Babiila, faa yottii Almasiihu, waɗii jaamanuuji sappo e naay.
Dingol Yeesu Almasiihu
(Luka 2.1-7)
18 Nani ɗo no Yeesu Almasiihu rimiraa. Mariyama inniiko, e laatii mo Yusufu ɗaɓɓi. Amma ko ɓe kawta, Mariyama heɓii reedu e baawɗe Ruuhu Ceniiɗo. 19 Yusufu ɗaɓɓuɗo Mariyama e laatii neɗɗo poonnitiiɗo. O yiɗay sentingo mo, den o resi salaago mo e cuuɗiiɗum. 20 Wakkati o woni oo miijoo ka, malaykaajo Joomiraawo wari e makko, der koyɗool. Malaykaajo on wi'i mo: «Yusufu, taaniraawo Dawda, taa hulu ettugo Mariyama, debbo maa. Gam ɓinŋel ŋel o saawi, e Ruuhu Ceniiɗo ƴiwi. 21 O riman ɓiɗɗo gorko, kokkaa mo inne Yeesu, gam o hisinan himɓe makko diga hakkeeji maɓɓe.»
22 Ɗum fu, ɗum waɗii gam hebbingo haala ka Joomiraawo batuno diga e hunnuko annabiijo, o wi'i:
23 «Gatol ŋol annaa gorko saawan, rima ɓiɗɗo gorko,
o wi'ete Emmanuwel.»
Maana inne nen woni: «Alla e wondi e meeɗen.»
24 No Yusufu fini, waɗi ko malaykaajo Joomiraawo bati ɗum, o ɓaŋi Mariyama. 25 Amma o hawtay e makko, faa nyaanne o rimi ɓiɗɗo gorko. Yusufu hokki mo inne Yeesu.