Ɗerewol ŋol Pol winnani ɓe
Filippi
Haala Puɗɗirka
Filippi tawaaka maa der leydi Eropa, weccoore Maseduwaan to Romankeeɓe laamanii. Der jahaaŋal ɗiɗaɓal ŋal Pol waɗi kanko e Silaasi gam waajaago linjiila, der maggal nun o waaji himɓe Filippi, go eklesiya fuɗɗi, Golle Lilaaɓe 16.12-40. Eklesiya arandeya nun ɗon ŋa Pol tiggi der leydi Eropa. Sabbu tooraaji ummiiɗi nun Pol nanŋaa maɓɓaa der kasu. Diga kasu ɗon nun o winnani himɓe Filippi ɗerewol ŋol ɗo.
Woɓɓe e miila Efesu nun Pol woni der kasu go o winniri ɗerewol ŋol. Woɓɓe bo e miila Kaysariya nun, amma to nandi gooŋa ɓuri woni Roma. Amma e nun fu Pol e miili yoofitinte, o yaha to himɓe Filippi gam o walla ɓe, goonɗinki maɓɓe ɓeydoo, ɓerɗe maɓɓe wela.
Pol yettii himɓe filippi gam ballal ŋal ɓe balliti mo dow dokkal ŋal ɓe lildani mo diga e junŋo Epaforoditus. Ɓaawo mum, o batii ɓe no o wonorii, e ko waɗata to o woni. O semmiɗinii ɓe ɓe daroo der gooŋa linjiila no haaniri, o tiiɗinii ɓe ɓe gonoo der joonne seese hakkune maɓɓe, ko ɗum laatoo bo, sey moy maɓɓe fu ɓuyta hoore mum.
Woɓɓe innii ɗerewol ŋol, «ɗerewol seyo» gam boliiɗe ceyee, belbeltee kebbuɗe der maggol.
Tokkontirki haalaaji
1. Haala puɗɗirka e cannooje 1.1-12
2. Habaruuji dow Pol 1.13-26
3. Wonaago der nannantiral e ɓuytugo hoore mum 1.27-2.18
4. Habaruuji dow Timote e Epaforoditus 2.19-30
5. Hakkilango waajotooɓe fewooɓe, e kujje kalluɗe 3.1-4.9
6. Jettooje e cannooje 4.10-23
1
Sannoore
Min Pol e Timote, maccuɓe Yeesu Almasiihu, winnani seniiɓe hawtuɓe e Yeesu Almasiihu wonɓe Filippi ɗerewol ŋol, e onon ardiiɓe e gollotooɓe der eklesiya.
Alla Baaba e Joomiraawo meeɗen Yeesu Almasiihu hokka on moƴƴere e jam!
Pol e du'anoo ɓe Filippi
Mii yetta Alla am de ciwtormi on fu. Wakkati du'antoomi on on fu, e ɓerne welne du'ortoomi, diga nyalaane arandeere faa jooni, on darorake am, on ballii am waajaago linjiila. Mii tabbitini, Alla puɗɗuɗo golle muuɗum booɗuɗe der mooɗon hebbinan ɗe, der nyalaane Yeesu Almasiihu. E fotti, mii woodi miilooji ɗii dow mon on fu, gam mii watti on der ɓerne am. Gam baa no kaɓɓaami callalluuji gam mi seedanake linjiila tabbitinmi ka, on darorake am, on kawtii e am der moƴƴere ne. Alla woni seedeejo am, mii yiɗi on on fu e yidde Yeesu Almasiihu.
Ko eelananmi on Alla woni, ɓeydoɗon yeeso yeeso, dow yidde, e dow annal, e suttontirgo gooŋa e fewre, 10 gam baawon annitingo ko ɓuri nafugo, laatoɗon laaɓuɓe, ɓe galaa gacce der nyalaane Almasiihu wittoyta. 11 On kebbinaama ɓiɓɓe foonnitaare ƴiwuɗe diga e Yeesu Almasiihu, gam inne Alla teddinee, yettee.
Almasiihu woni yonki
12 Banniraaɓe, mii yiɗi, annon ɗum ɗo: ko heɓimmi walli linjiila yahugo yeeso. 13 Himɓe hiitorde wuro laamiiɗo, e woɓɓe, e nokku fu e anni no gam Almasiihu nun maɓɓaami der kasu. 14 Maɓɓol am accii banniraaɓe ɗuuɓɓe ɓeydii hoolaago Joomiraawo, ɓe accii hulugo, ɓe ɓeydi cuusal dow waajaago haala Alla.
15 E gooŋa, woodi waajotooɓe habaru Almasiihu gam nawniraagu e jeddi, amma e woodi waajortooɓe e miilooji booɗuɗi. 16 Ɓee ɗo e waɗa ɗum gam ɓee jiɗi Almasiihu, ɓee anni mi yowanaama haɓango linjiila. 17 Amma ɓee to, e waajo habaru Almasiihu gam nawniraagu, miilooji maɓɓe bo laaɓaa, kade bo, ɓee daarta ɓeydugo toora callalluuji am der kasu.
18 No ɓe baajori fu, ɗum ɓillataa am! to yiɗi anniyaaji maɓɓe laatoo bonɗi maa bo booɗuɗi, anni inne Almasiihu waajee tan, mii seyii, mi seyoto bo kade. 19 Gam mii anni heennyitirde toora kan laatoto kisidam am, gam sabbu du'aaje mooɗon, e ballal Ruuhu Yeesu Almasiihu. 20 Mii heɗii sanne, mii woodi bo tammuwe, mi heɓataa senteene goɗɗum. Amma hande no baadey, nun jooni bo, mii anni mi teddinan Almasiihu e tinnaare, der gurnam am, baa to mii wuuri, baa to mi maayi. 21 Min kan, Almasiihu woni gurnam am, maayde laatani am nun riiba, 22 amma, to wonaago am e duuniyaaru waddanan am waɗugo golle nafooje, den mi annaa du ume nun cuɓanmi. 23 Mii waɗa ɓerɗe ɗiɗi: ko jiɗumi woni, mi yaha mi wonda e Almasiihu, kanjum ɓuranimmi wooɗugo. 24 Amma gonki am e duuniyaaru ɓuran nafugo on. 25 Mii hoolii, mii anni mi wonoto e duuniyaaru taw, mi wonda e mooɗon on fu, gam ɓeydoɗon yeeso, ɓerɗe mooɗon wela gam goonɗinki, 26 hande nun, to mi wittoy to mooɗon, daliila juroraago kawtal mon e Yeesu Almasiihu ɓeydoto.
27 Amma, sey no gonirɗon fotta e linjiila Almasiihu, gam to mi warii daarugo on, naa bo to mi waray, mi nana oon tabitii der hakkillo wooto, oon kaɓa gam goonɗinki linjiila e ɓerɗe goote, 28 to on accee wayɓe huunna on baa seɗɗa, kanjum hollitinta seedaaku halkere maɓɓe, amma onon, kisidam mooɗon, ɗum fu diga to Alla ɗum ƴiwi. 29 On kokkaama moƴƴere goonɗingo Almasiihu, kanjum tan bane, on kokkaama bo moƴƴere tooranaago mo, 30 e daranaago hawre woore ne ji'uɗon mii haɓa, e ne nanoton kade mii haɓa faa jooni.