Ɗerewol Kollitinki
ki Yeesu Almasiihu holliti Yuhaana
Haala Puɗɗirka
Ɗerewol kollitinki e laatanii goonɗinɓe hande ko haaynii, gam sabbu kaayniiɗum e kunniiɗum ko ŋol batanta. Binnuɗo ŋol innii inne mum de naayi, wi'i, kan woni Yuhaana. O hollii no oo laatii maccuɗo Yeesu Almasiihu. Oo laatii banniraawo goonɗinɓe, jottinoowo ka Alla bati. Yuhaana naywii puy go o winna ɗerewol ŋol diga dunne Patimos to o yaaraa. Ɓe o arti o winnani woni, eklesiyaaji jeeɗiɗi tawaaɗi der Asiya pettel, to wi'etee Turkiya hanne. Haala annabiiɓe woɓɓe ɓe Alkawal kiinŋal e tawaa der ɗerewol ŋol. Lambaaji ɗuuɗɗi, kollitooji maana huune ko saɗi faamugo e tawaa der ɗerewol ŋol. To en daarii, hande jon, lamba jeeɗiɗi, kollitoowa kebbuki Alla e laatii ko mawni der ɗerewol ŋol.
Ko ɗerewol ŋol tiitii hollitaama der aayaare arandeere e laaɓuɗum, ɗum wi'i: «Dewtere nee e batana haalaaji asiiri ko Yeesu Almasiihu holliti. Alla hollitii mo ɗum gam o holla jaggiiɓe mum huune ko waroyta, ɓooyataa».
Ɗerewol ŋol, winnanaama goonɗinɓe toorotooɓe. Ɓee bukanoo annugo no kiita e wara yeeso, kalluɗum bo jaalataako e baadey, pintol Almasiihu maɓɓitii wakkati kesi. Ɓaawo to wakkati kin hebbii, den nun ko darŋal waɗa.
Tokkontirki haalaaji
1. Ɗereeji ɗi eklesiyaaji jeeɗiɗi winnanaa, 2-3.
2. Maaneeji jeeɗiɗi takkaaɗi, 4.1-8.6
3. Galalɗi jeeɗiɗi puureteeɗi, 8.7-11.19
4. Maaneeji jeeɗiɗi, 12-15.8
5. Jarirkon kon mone Alla jeeɗiɗon, 16.1-20
6. Haalaaji jeeɗiɗi bataaɗi dow Babiila, 17.1-19.10
7. Kollitinki jeeɗiɗi dow no habaruuji ɗin hebbirta, 19.11-21.8
8. Urusaliima kesol laatiiŋol debbo jawgiyel, 21.9-22.5.
1
Haala puɗɗirka
Dewtere nee ɗo, e batana haalaaji asiiri ko Yeesu Almasiihu holliti. Alla hollii mo ɗum, gam o holla gollotooɓe makko ko waroyta, ɓooyataa. Yeesu Almasiihu lilii malaykaajo mum gam o annina ɗum Yuhaana, maccuɗo makko. Yuhaana seedake ko o yi'i fu, o batii haala Alla, o seedii ko Yeesu Almasiihu holliti. Barke laatanii janŋoowo dewtere ne, e nanooɓe haala annabaaku ŋu, go e jogii ko winnaa der mayre! Gam wakkati ɓadike.
Yuhaana e sanna eklesiyaaji
Min Yuhaana nun winnani eklesiyaaji jeeɗiɗi tawaaɗi der leydi Asiya.
Moƴƴere, e jam laatanoo on diga e Alla gonuɗo, e goonnooɗo, e garoowo. Ɗum laatanoo on diga e ruuhuuji jeeɗiɗi, gonuɗi yeeso kittaal Laamaare makko. Ɗum laatanoo on bo diga e Yeesu Almasiihu, ceedotooɗo koolaaɗo, artuɗo finti diga e maayɓe, laamiiɗo laamiiɓe duuniyaaru.
Kanko yiɗi en, go o hisini en diga e hakkeeji men, e ƴiiƴam makko. O laatinii en laamiiɓe, e Limaamiiɓe Alla baabiiko. Tedduŋal e Laamaare laatanoo mo, duuɓi duuɓaali. Aami.
Daaree, oo warida e duulere. Himɓe fu yi'an mo, baa yuwunooɓe mo, lenyi duuniyaaru fu simoto gam makko. Ɗum laatoo hande non! Aami Jekariya 12.10; Yuhaana 19.37.
Joomiraawo Alla, gonuɗo, e gonnooɗo, e garoowo, mo baawɗe wi'i: «Min woni arano, min woni sakitiineejo.»
Almasiihu hollitii hoore mum Yuhaana
Min woni Yuhaana banniraawo mooɗon. Mi hawtii e mooɗon der toora, e der Laamaare Yeesu Almasiihu, e der tinnaare makko. Mi yaaraama e semme dow duunne wi'eteene Patimos gam mi waajike haala Alla, ceedaniimi Yeesu. 10 Nyaanne nyalaane Joomiraawo* Nyalaane Joomiraawo nen nyaanne alal nun., kebbumi Ruuhu, den nanumi ɓaawo am daane towne hande galalɗi puureteeɗi. 11 Daane nen e wi'a: «Ko ji'ataa, winnu ɗum der ɗerewol, lildaa eklesiyaaji jeeɗiɗi ɗii ɗo: Efesu e Samirna e Pergamu e Tiyatira, e Sardis, e Filadelfiya e Lawdikiya.»
12 Den jeeƴitiimi gam mi daara baddanɗo am, ko ji'umi fitillaaji jeeɗiɗi, gaɗiraaɗi kanŋeeri. 13 Goɗɗo nanduɗo e Ɓii neɗɗo e darii hakkune majji, oo ɓornii jabbaare, oo haɓɓi ɓelɓelol kanŋeeri to gabaare makko. 14 Hoore makko e gaasa makko e rawni tar hande hottollo e kosam, gite makko e wa'i hande ɗenŋal yiite. 15 Koyɗe makko e jalba hande janni boɗeeri buuɗaani faa wojji coy, daane makko e nandi hande rimmo diyam ɗuuɗɗam. 16 Oo jogii koode jeeɗiɗi e junŋo makko nyaamo. Kaafahi belki becce ɗiɗi e wurtoo diga e hunnuko makko. Yeeso makko e nandi hande naaŋe jalboowe caka nyalooma. 17 No ji'u moo mi, janumi yeeso makko, laatiimi hande maayɗo. Den o yowi junŋo makko nyaamo dow am, o wi'i: Taa hulu! Min woni arano, min woni cakitiiɗo, 18 min woni buuruɗo. Mi maayiino, amma jooni mii wuuri faa abada. Mii woodi baawɗe dow maayde e dow joonne maayɓe. 19 Gam majjum, winnu ko ji'ataa, ko waɗotoo, e ko waɗoytoo yeeso. 20 Nani ɗo asiiri koode jeeɗiɗi ɗe ji'uɗaa der junŋo am nyaamo, e fitillaaji kanŋeeri jeeɗiɗi. Koode jeeɗiɗi, laatii malaykaaɓe eklesiyaaji jeeɗiɗi. Fitillaaji kanŋeeri jeeɗiɗi bo, laatii eklesiyaaji jeeɗiɗi.»

1:7 Jekariya 12.10; Yuhaana 19.37

*1:10 Nyalaane Joomiraawo nen nyaanne alal nun.