2
Kiita Alla poortiika
To non, an kiitotooɗo woɓɓe, baa to moy laatiɗaa, a woodaa laawol accitaneego hakku. To aa hiitoo woɓɓe, hoore maa nun kiitotoɗaa, gam ko kiitantoɗaa ɓe, kanjum gaɗataa. Een anni Alla hiitoto waɗooɓe huune ɗum e gooŋaaku. An kiitotooɗo woɓɓe ko aa waɗa hande ko ɓe gaɗata, aa miili a daɗan kiita Alla na? Naa a wonu nun aa yawoo manŋu neɗɗaaku Alla e sawraare mum e munyal mum? A annitay no Alla hollii maa neɗɗaaku mum gam tuubaa na? A yoorinii ɓerne maa, a yiɗaa tuubugo. Gam majjum, a fooɗanan hoore maa mone Alla mawne, nyaanne o hollitinta mone makko. Nyaanne mum, o hiitoto e tawreeta makko poonnitiika. O yoɓan moy fu jaka gaɗu muuɗum. Tinniiɓe e waɗa ko wooɗi e daartira tedduŋal e manŋu e ko tabotoo, Alla hokkan ɓe yonki tabitiiki. Amma yiɗuɓe jeddi, e saliiɓe gooŋa, e tokki ko halli, mone e tikkere Alla yanan dow maɓɓe. Ɓillaare e jiɓayeere ɗuuɗanan gaɗoowo ko halli fu, aran, Yahuduuɓe, den ɓe lenyi janani. 10 Manŋu e tedduŋal e jam laatanto waɗooɓe ko wooɗi fu, aran, Yahuduuɓe, den ɓe lenyi janani. 11 Gam Alla suttontirtaa himɓe.
12 Waɗuɓe hakke dow dullere annal tawreeta fu, halkan hinaa e tawreeta. Amma waɗuɓe hakke e anniri tawreeta, hiitorte e tawreeta. 13 Hettintooɓe tawreeta bane laatii foonnitiiɓe yeeso Alla. Gollirooɓe ko tawreeta bati tan, laatintee foonnitiiɓe. 14 Ɓe lenyi janani, woodaa tawreeta, amma ɓee gaɗa ko tawreeta wi'i e sago maɓɓe. Ɓe goodaa tawreeta, amma ɓee laatanii ko'e maɓɓe tawreeta. 15 Ɓe kollitii golle ɗe tawreeta ƴami e winnii e ɓerɗe maɓɓe. Cuuɗiiɗum ɓerɗe maɓɓe e seedanoo ɓe ɗum. Tife miilooji ɓerɗe maɓɓe e gaccoo ɓe, tife bo, ɗii caloroo ɓe. 16 Ɗum hollitinto nyaanne Alla hiitoto miilooji himɓe cuuɗiiɗi. O waɗan ɗum diga e Yeesu Almasiihu, hande no linjiila ka baajotoomi bati.
Yahuduuɓe e tawreeta
17 Aa nodda hoore maa Yahuduujo, aa darii dow tawreeta, aa juroro Alla. 18 Aa anni ko Alla yiɗi, aa anni suttontirgo ko wooɗi gam a janŋinaama tawreeta. 19 Aa miili a fotii ardanaago wumuɓe, kollaa wonuɓe der niwre jayŋol. 20 Aa ekkitina ɓe galaa annal, aa janŋina sukaaɓe. Aa woodi annal e gooŋa diga e tawreeta. 21 An janŋinoowo woɓɓe, a janŋintaa hoore maa na? Aa waajoo woɓɓe to ɓe bujju, go an aa wujja! 22 Aa wi'a: «to on jeenee», go an aa jeena? Aa wanyi tooruuje, go aa wujja ko woni der cuuɗi majje! 23 Aa mawnitoroo tawreeta, go aa yawna Alla e ƴaartaago ka. 24 Dewtere wi'ii: «Gam daliila mooɗon acci ɓe lenyi janani e yenna inne Alla.»
25 E gooŋa juulnol e nafa to a ɗowtanike tawreeta, amma to a ƴaartake tawreeta, a laatake hande a juulnaaki. 26 To mo juulnaaki waɗii ko sariya ƴamata, mo juulnaaki on fotay daareego hande juulniiɗo na? 27 Mo juulnaaki, go e ɗowtanii ko tawreeta bati, o hiitete an gooduɗo tawreeta e juulnol, go a ɗowtanaaki ka. 28 Hinaa ko yi'etee yaasi ɓannu laatinta neɗɗo Yahuduujo, hinaa bo ko waɗetee dow ɓannu laatii juulnol. 29 Yahuduujo e gooŋa, woni laatiiɗo ɗum diga der. Juulnol gooŋakuwol bo woni ŋol Ruuhu waɗata der ɓerne, hinaa ŋol tawreeta waɗata. Iri Yahuduujo on, Alla nun manata ɗum, himɓe bane.