Ɗerewol ŋol Pol winnani
Titus
Haala Puɗɗirka
Wakkati Pol yoofitaa de o maɓɓanoo der Roma, den nun o waajii haala linjiila der Kereta, siire ɓurune manŋu der dunɗe girekiiɓe. Wakkati o yaareteno Roma to laamiiɗo mawɗo, laana diyam maɓɓe yaaliniino ɓe Kereta.
Wakkati o yawtata diga ɗon, o accii ɗon mo o gollodintoo, tokkiiɗo mo, mo laataaki Yahuduujo, Galaatiya. 2.3. De ɗuuɗɗum Pol yowannoo mo o waɗa golle caɗuɗe, der Korintu du. O yowanii mo gollal moƴƴingo joonne eklesiya ka kanko Pol o titunoo.
Pol batii Titus ɓe potta Nikopolis. E nandi hande diga Maseduwaan nun o winnoy ɗerewol ŋol ɗo, e ŋol Timote aranol. Haala majji e nandi.
Ɓaawo Pol holli no haani ardiiɓe e wa'i, o batanii bo boofi Yahuduuɓe salotooɓe ekkitinol gooŋawol. O hollii bo ko haani geɓe himɓe feere feere wonɓe der eklesiya waɗa. No o heennyitiri ɗerewol makko nani, o batanii moƴƴere Alla accoore neɗɗo jooɗoo joonne teddinoore linjiila.
Tokkontirki haalaaji
1. Haala puɗɗirka, 1.1-4
2. Dottiiɓe eklesiya, 1.5-16
3. Golleeji geɓe himɓe feere feere der eklesiya, 2.1-15
4. Joonne goonɗinɓe der duuniyaaru, 3.1-11
5. Haalaaji cakitiiɗi e cannooje, 3.12-15.
1
Sannoore
Ɗerewol ŋol ɗo ƴiwii e am, min Pol, maccuɗo Alla e lilaaɗo Yeesu Almasiihu. Alla yowanii am mi waɗa suɓaaɓe makko goonɗina mo. O yowanii am anningo ɓe gooŋa jaadooha e goonɗinki men. Hande non ɓe goodirta hoolaare heɓugo yonki tabitiiki. Alla mo fewataa haɓɓaniino en alkawal yonki kin diga huune fu tagaaka. No wakkati waɗi, o anninii haala makko diga e waaji ɗi o yowanimmi hande no Alla Kisinoowo en umuri ɗum.
Titus, mi sannii maa, an, laatiiɗo ɓiyam e gooŋa diga e goonɗinki men gooti. Alla Baaba, e Yeesu Almasiihu Kisinoowo en waɗanee moƴƴere, hokkee bo jam!
Golle Titus der Kereta
Mi accii maa Kereta gam moƴƴinaa ko horii moƴƴineego. Cuɓanaa genni fu dottiiɓe Eklesiya hande no bi'uno maa mi. Sey dottiijo cuɓaaɗo fu laatoo mo walaa gacce. O laatoo gorko mo debbo gooto, mo ɓiɓɓe mum laatii goonɗinɓe. Ɓiɓɓe ɓen laatoo ɓe nyo'irtaake baadi baanjaari, ɗum bo dullere ɗowtaare. Doole ardiiɗo Eklesiya fu laatoo mo walaa gacce, gam o laati nun gollantooɗo Alla. Haanay o laatoo mawnitiiɗo, ɗum bo mo mone, maa bo jaroowo bagi, ɗum bo kaɓaaɗo, maa bo cuunaaɗo riiba kalluka. Amma sey joomum e laatii bernoowo hoɓɓe, jiɗuɗo ko wooɗi, mo hakkillo, poonnitiiɗo, laaɓuɗo, nantiiɗo. Sey joomum e jogii haala kooliniika hande no ka janŋiniraa. Den o waawan ko semmiɗini woɓɓe e ekkitinol laaɓuŋol, o waawan bo ko jaalii yeddooɓe.
10 E gooŋa, ɗuuɓɓe e laatii nanaruuɓe, accu du caka Yahuduuɓe goonɗinɓe. Ɓee laatii batooɓe haalaaji ɗi walaa hoore, ɓee ƴoyra himɓe. 11 Sukku kunnuɗe maɓɓe, gam ɓee biisa saareeji ɗuuɗɗi. Ɓee ekkitina ko haanay, gam ɓe keɓa riiba kalluka. 12 Neɗɗo maɓɓe, mo himɓe daari hande annabiijo, batii du, wi'i: «Keretaaɓe laati nun fewooɓe wakkati fu, ɓee laatii bisaaji bonɗi, ciiwankeeɓe, e deereruuɓe.» 13 O batii gooŋa. Gam majjum, felu ɓe e semme, gam ɓe keɓa goonɗinki geeti. 14 Ɓe acca tokkugo taalaaji Yahuduuɓe, e oodaaji himɓe yoofuɓe gooŋa. 15 Huune fu e laaɓi to laaɓuɓe. Amma walaa ko laaɓi, to soɓuɓe e ɓe goonɗinay, gam hakkillo maɓɓe e cuuɗiiɗum ɓerne maɓɓe fu soɓii. 16 Ɓee bi'a ɓee anni Alla, amma golle maɓɓe e yedda no ɓee anni mo. Ɓee laatii nyidduɓe, e nanaruuɓe. Ɓe baawataa ko waɗi geetum baa gootum.