5
BOSA QOBAQOBAHO SINASINA
Qate abi mimi nikeho bisata oorai anai nike noorake pobi hiire. Ana oho qesa abi minai Kiristuho heme moo qaata ma paha Ohongai dzapa pobike baataho qee neta paanaitaridzoho ttaiqa naatake boobita nookare.
Ohongaho abi kitu minake nikeho botota mootomi ooraike nike Ohongaho sogo moite qaarare. Oonihe Ohongai dza eetemi nike eto ttumaqaho quba eetaino mae naho too quba eetainohe adzahaha naate dzaodzao nikemeho quba baura oke qere biire qaarare.
Oonihe nokoi Ohongaho boto pobi oonita eto noko eema dzeimaino. Oi kebanoke Soopara mina napahoi baaqanoke oho barei nikeho matubata dzeebiremi bamu kebarataquta qupadzomare.
MINARAHO SINASINA
Qate abi khameto nikei mimi nikemeho pesuta subate qaarare. Oi napai gama qesaho dzapa qusubaite qaarare. Ohongai qupa gaibanomake aimakoihe soropurunomake qirutomakoita nike ma napai gama Ohongaho boto pesuta subatemake noi oho bodzata napake ai qusubaitakoi.
Qate qupa qangaqanga nikeme gama Soopara Dzesuho qereta gosoromi oke noomae qere bidzakoi.
Oonihe nikeho ibo Saata noi hoo toonomaho isakita gohugohuiqi torouma tuumaqi abike muunareiqi qiri eetoraita oho roqoroqo ma sahasahama qaarare. Erake qupadzomare: ttoka ma haba samaneta nikeho qesamanei oho qesa heme ma bame samane saridzaridzoraita nikei ai tatauma nikemeta batigara naate Saatake basesa eete suqobidzare.
10 Oonita nike ma napai gama isakiqata heme saridze oomake Ohonga baruna heena noi oke pobiteqa nikeke roro tete tatangaitemi nikeho qopa isanatakoi. Oi noi hiiremi Kiristui nike dzapaqui aima Ohongaho dzapa pobi tatangata nike ma napake mootomi oorai, Dzoobe! 11 Oonita napai noho hasama gegema hiire paanaite qaraqara qaarakoi. Oore.
NOO SUHE
12 Maa, ana noo hiiremi noma meenoma Siribano (Siira) noi naho boto naate gee erake qeetenita nakai hee, Noo eraio Ohongaho baruna heena meenipamu. Nike oho nakuta qooro tatanga naatare!
13 Qate Ohongaho oko ma botoi agobake Babironiata bame saridze qaatahe poiqa nokoi Roma erata oho isakita oorai. Oonihe nokoi naho khata Marekoma gama nikeho quba dzoobe hiire. 14 Oi Ohongai nike asatetaho qesa noi nokoke asateta. Oonita nike noorake saridzeqake Ohongaho qaki naate qesa kanabetare.
Nookare, nike Dzesu Kiristuho pobi oonita keba ma dzapata qaarare. Oioni.
Anaio Peetoro