1 TTESARONIKE
OHO DZAIRA PEPA BOSABOSA
Pauro ma Siira ma Timotteo
Koritti, Girisi
Tii 52
Ttesaronikaho Oko ma Boto
Ttesaronika, Maketonia
1
Dzoobe ma Kanakana:
Maqa, Qaru abi tapari nanai Ohonga Mai ma Dzesu Kiristu Sooparaho oko ma boto Tupu Ttesaronika nagapana oorai nikeho quba noorake qeeteta nookare.
PAUROI TTESARONIKA ABIHO AI TATAUMAHO HASA HIIRETA
Bodza ma sau samaneke nanai nikeho quba Ohonga dzoobe hiireqi nikeho dzapake puputa mootorai. Oi nike Ohonga maiho pengata Dzesu Kiristu Soopara napameho qupa toobake eete tatanga naatorai. Tatanga naate dzasa ma ai tatauma nikemeko quba eeteqi baura samaneke dzoomoraiho pobi nookaqi nanai oho hasa hiirorai.
Dzairamane, nana moohimi Ohongai nikeho dzake eete asatemi qeemoraiho isaki oni. Oi nanai nikeho bisata Kiristuho isere qidza hiiremi nike moomi nanaho beedzae ma oora ma qaara ma Sumasaho qaupuqaupu oi gama nikehota meenoma naateta.
Meenoma naatemi qesai nike qangahasi moitemi nike peperataamanihe pekhure teeteqi Qaheuba Sumasaho qaki ma naki qupadzomaqi nanaho noo qusubaiteqi Ohonga Soopara ma nanaho teteke suimorai, dzoobe. Tete oke nike gesina naate tuumami Maketonia haba ma Girisi habaho abi qesa samanei nooka hiisi eeteqi paha nikeho pomata ipibirorai oni.
Oi nana nookami nikeho totohoi nanaho isere qidzake qaupuiteqi Maketonia ma Girisi haba ma haba qesa gama igabiremi oho abi nokoi ai tatauma ma Ohongaho sinabidza aoke nooka soubirorai keba oke nanai paha hiirorai. Oonita nanai nikeho torota baura eetemi nike ohonga oberaoberake qaateqi Ohonga meenoma qaraqaranomake raraku biireta oke nike qesa samaneke banaitemi nokomae oho qesa oora ma qaara nokometa tete saridzeqi oke nanaho quba paanaitorai.
10 Oi Ohongaho purabai napaho irita taatarotahe noi napake ingonaitareiqi Khata pobi hiiremi napaho habara naate baateta. Oonihe Mai noi Khatake baata neta tukutomi noi qusuta peitetahe ota qaaraqutoke burisi eete baabaridzoke nokoi nikema napa gama qupadzomaqi oho qupa toobake eetorai, dzoobe mina!