1 TIMOTTEO
NOHO DZAIRA PEPA BOSABOSA
Pauro Sauro qeeteta
Maketonia Nagapa
Tii 64 (?)
Timotteo (Pai Eunikeho khata)
Epeso Nagapa,
Asia Gattiqaho Haba
1
1-2 O dzoobe Khata name:
Ai tataumata ana niike dzoomami naho khata naate oorai. Qate Ohonga ingona Mai ma Khata nopoi hiiremi anai Dzesu Kiristu sumu napahoho Qaru abi naate oorai. Oonita Ohonga mai ma Dzesu Kiristu Soopara napahoi hasu ma keba niiho quba dzoobiremi ana nii pobi hiire.
ABIHO RASAKI NOOKE TEETARIDZONI
Nookare. Anai Maketonia habata tuumare boohiqi noorake niike pobi hiireta, Nii Epeso nagapa eraqata ooqake abi qesai oberama banaitorai nokoke sinasina hiibare. Oi teeho bahe nokoho gotta ma pai ma bidzanuku samaneke nokoi sinabidzama rasakiitemi oi Ohongaho pengata abiho ai tataumake hoobidzaamanihe oke bisi naatorai.
Oi ana nokoho suu ma pai mootota oke noko qusubaiteqi ai tatauma mee saridzemi nokoho gisi qidzanatemi qupa khatai oho qesa sasari naatemi nokoi dzasaho teteta tuumarori. Oonihe qesai suu ma pai oke arabireqi tterettare hiirorai.
Nokoi hu noo ma poma qesaho gesina abi naatare hiireqi beedzabeedza eete oho tototo hiiroraihe oho khoobake noko ruume naate sepeke hiirorai. Meeke hu nooke maikhatai pobite hiiremi napa nookami bamu obera naataqu.
Oonihe teena erake qupadzomare. Hu noo oke te abi rike ma pobiho quba mootomi ooraidzarani. Oke abi qanga rasakinoma kahosanoma, nokoho quba mootomi oorai. Ma koiri kairinoma, ma taanga abi ma mai ma pai teetorainoma, 10 ma pasenanoma, ma nai ma sainoma, abi paha abike guume aimorainoma, ma abike dzukuro aima tuumorainoma, ma ikoikonoma, ma naru obera abi, ma dzakidzaki baura abi, hu nooi nokoke pobitaridzoni.
Hu nooi abi oonomaqake batabidzareiqi ooraihe quba eranoma hiirori oi gama bapotopotopo noo qidzake sesero eetorai. 11 Oke teeho quba hiidzaranihe Ohonga dzakapanomaho sinabidza naho torota mootomi oorai noo oi ooiqi hiiroraita hu noo baurake qaato.
PAUROI OHONGAHO BARUNA HEENAHO HASA HIIRETA
12 Oonita Dzesu Kiristu Soopara napahoi anake moohimi baura oho isaki naatetaho quba noi anake uhutomi ooraita oho dzoobeke ana hiire. 13 Oi meeke anai agobake soropuru ma dzakidzakinomai qaaqi noo rasakinoma hiire qaata oonihe anai ruume nameho quba nooka hiisi eetaama naatomi Ohongai naho quba dzasa eeteta.
14 Eetemi noho baruna heme minanipamu eetemi Dzesu Kiristu Soopara napahoi dzasa nomeho quba eeteqi hoobiremi ana ai tatauma mee saridzeta. 15 Oonita moomi anai kahosaho nane gottanipamu oonihe Dzesu Kiristui kahosa abi minara napake ingonaitareiqi ttokata baata. Oonita noo meenipamu oke teei bai hiibaquho tete bamu.
16 Oi abi samanenipamui ipita oonomaho tete suimaqa ai tatauma ma qaraqara tatanga saridzarotaho mumure mootoqi Dzesu Kiristui te hairiamake anake teetara. Noi qupa kokora nometa anake pookeba samakebama dzeimaqi ingonaitemi oorai. 17 Ohonga Abi Qiba napahoi Qaraqara Tatanganoma, noi Idzoidzo, ma Qidzanoma, Gutu Boto Kharanoma noi noqenipamu Ohonganita subesube ma dzapa pobi nohoke napai ao qusubaite qaraqara qaarakoi. Oore.
TIMOTTEOI SINABIDZAHO QAA ABI NAATARIDZO
18 O Timotteo khata name, agobake baura niihoho qamodzamodza nooi biranateta oohoke ana niike qupanomaitemi nii oke bageke eete qusubaiteqa baura qidza oho qaake eete kurebeta minake eete qaarare. 19 Qupa khata niimeta tete saridzeqa ai tataumata qaarare.
Qesai oke paha eetarotahe ikake eete ai tataumaho tete oke potti biireqi oho rubenga naatorai? 20 Apene bahe abiho dzapa Humaneo ma Arekhattareo nopoi Ohongaho pengata noo qanga qesa hiiremi anai nopoke pobiteqi Saataho botota mootomi qupa burisi eetaqu kaqani.