2 PEETORO
NOHO DZAIRA PEPA IPINA
Siimo Peetoro Dzona qeeteta
Sutasuta Naga
Roma, Itaria
Tii 68
Ai Tataumaho Ttaiqa Minara
Ttoka ma Haba Samane
1
NOO GATTIQA BOSABOSA
Dzoobe Qesamane Name:
Anai Dzesu Kiristuho qaru abi ooqi ao noho quba sutasutata ooraita nookare. Oonita Ohonga mai ma Dzesu Kiristuho baruna henata iso keke ai tatauma bagenoma saridze oorai, noorake ana nikeho quba qeesubi. Oi nike Ohonga mai ma Dzesu Kiristu Soopara napameho gesinanipamu naatemake hasu ma kebaho meupu nikeho torota biranatorakoi.
OHONGAHO DZAPAI NAPAHO IRITA OORAI
Oi teeho quba bahe Ohongai gesinaho maikhatanita noomaeho ttuma isanatemi noi adzahaha naate boto tatanga nome dzoobiremi sinabidza ma oora ma qaara minaraho qubatu napaho pobi naate oorai. Oonihe noi oke mumure mooto oomi napai ttokaho rubenga arabidzareiqi oho dza ma rumuba qaate naru mina tobe sumanoma dzakapanoma oke ao mai eetaridzoho isaki oni.
Oho qubako nike beedzae eete ai tataumake eeteqa oora ma qaara qidza saridze noho gesina aimare. Gesina aimaqa battigara naate sama nikeme bageke eete soopara eete qaaraqutoke sinabidzaho kotanga naatare.
Oho kotanga naateqa qesaho dzasake eete nokoho quba kokora baura qere biirorare. Oonomake eete qaaqa bamu pare ma meeama naataquhe Dzesu Kiristuho neta meupu saridze noke gesinanipamu naatakoi.
Oonita teei bosata kahosa dzamudzamu saridze oomi ikaqi hiireqi noho nese qumini qamini naatemi noi akoako oho tete ruume naataqu? 10 Dzairamane name, eto nikei oho kabira naataino hiireqi paidzasuiqa kira nikeho torota biranateta oke kaitomaqi baura oke qaupuite qaamake angi oi bamu nikeho naataqu. Bamunipamu!
11 Nike batigara naatemi Dzesu Kiristu Soopara napahoi pobi qidza tatanga nomeho tete kuraumami nike ota dzuubami dzapanomanipamu naatakoi. 12 Nike aoqake oho isakita qeemaqi gesina naatetahe ana nike qogo noo oke hiireqi qupanomaitorai. 13 Oi nokoi ana ao sururu eetemi ana ttoka sasaho naga name kuibidzaridzoho qubake ana qogo noo oke nike qoredza eetemi bamu isanataqu.
14 Oi Dzesu Kiristu Soopara napahoi anaho quba tete paanaitemi anai ao dzamonoke hiibudzake boobiqi qupadzomorai. 15 Oonita ana papatemake eto nike mumure erake ruume naatainohe qupadzoma qaarare.
KIRISTUHO DZADZA MA DZAPA POBI
16 Nookare. Nanai teqaha abike ikobeteqi gotta ma pai qesaqesa ttuttuiteqi nike pobi hiibaranihe, Dzesu Kiristu Soopara napameho dzagata qaaqi nese nanamema noho beedzae moo qaami noi oho poro gotta naatemi oho isere meeke nike pobi hiireta.
17-18 Oi qesa ma nanai qaheuba torata peite ooqi moomi Ohonga mai dzadzaho maikhatanipamu noi dzapa pobi ma koina nomema Khatake sengibeteqi eraiqi hiireta, Eraio qeseba khata naamaehonita ana noho nookami bagenomanipamu. Oiqi hiiremi nana nookata.
19 Oonita nana tapari quba oke moo nookata oi teeho quba bahe agobake too abi Kiristuhoke hiire baaorai noo oke Ohongai gama nanaho pengata qaupuitareiqi paanaiteta. Oonita noo oi dzongi teei qupi sobasobata baiburoraiho isaki naatemi nike oho koina qusubaite tuuma qaamake iihai taamai qupa nikehota peitemi Kiristuho khoobai ete dzadzaho isakita nikeke baiburomi paana naatakoi, buububuu!
20-21 Oonihe noo qiba erake qupadzomare. Quba ipita biranatarotaho nooke too abi te toibaki eete hiibara, baamu. Qaheuba Sumasa noo oke nokoho qupata dzoomami nokoi Ohongaho too naateqi hiire qaatanita qetaqeta nokohoho kuku ma khoobake abi bamu qupa nome ma nomeho isakita hiiremi isanataqu, oke korabete nookare.