2
TOO ABI OBERAOBERAHO QOGO NOO
Meeke agobake abiho bisata paha too abi oberaobera qesai qaatanita tete oonomata banaita oberaobera qesai seike nikeho bisata qeemaqa ikoiko noo attinoma samaneke hiibakoi. Ohonga Kiristu noomae gisi nokohoho ttuma biiretahe nokoi oho bai hiireqa sama nokomeho kakati eete ao rubenga naatakoi.
Oonihe qesa samanei ruume baura eeteqi pasena nese nokohoho tete iihaqa Kiristuho mee qesaho pengata midzahubaitakoi. Oi teeho quba bahe nokoi quba nikehoho peettake eete noo samanema qoqopa eetemi nike nokoho kabira naatakoihe nokoi ao oho mokosu koko moohirare.
Tete erake eete oorai. Agobake Ohongaho angero qesai tete dzongobetemi noi nokoke te ingonaitaranihe Iibadzaho koseta kha qupita qahitotomi noko ota qaamake kebanoke nokoke maripa eetakoi.
Oho qesa ttokaho abi soropuru samanenipamu nokoi pasena oho ttaiqa naatemi Ohongai Noake qaru dzoobiremi tete qidza ma qangaho qogo noo hiiremi nookaama naateta. Oke eete qaami Ohongai te nokoho kahosa qaataranihe hiiremi oba sooro peite nokoke gama nukurota. Oonihe Ohongai abi 8, oi Noa ma khameto noho, nokoqake ingonaiteta.
Oho qesa Ohongai abi basesanoma minarake qupanomaitareiqi nagapa eseri Sotomu ma Gomorake teetemi oho qauso ma ngaura oi mumure naate oorai. Oi nokoi Rottike moomi abi rike ma pobiho isaki naate qaatanihe oi nokohota qanganatemi nokoi noho qibata qooromi Ohongai noke ingonaiteta.
Oi Rotti noi nagapa oho bisaqata ooqi moomi oora ma qaara qanga nagapa abi sani eete qaata oi noho qupata biribirinoma naate qaami rubenga oonomai biranateta.
Oonita Ohongaho poma erake mooro. Abi rike ma pobi nokoi qangahasita oomi Ohongai nokoke oho neta ingonaitakoihe, abi qanga basesanomake noi qupadzomaqi bodza mootoqa oho beebe eete qaaraqutoke oho ipi nokoke moitakoi oioni. 10 Oi qesai dza ma rumuba nokome qaupuitareiqi sama qusubata angero baisa minanoma nokoho attiamake Dzesu Sooparake basesa eete qanga hiirorai abi oonomake Ohongai meenipamuke batabiremi ngausa naatakoi.
11 Oonihe nike qupadzomare, angeroho beedzae oi abi oonomaho tatangake riitanipamuke eetoraihe angero nokoi Sooparaho pengata te soropuruho isakita noo tatangama nokoke paruta aimoraidzara oi bamu. 12 Qate abi qesai ruume mutu nokometa tete qanga iihaqi ngaaho kabira qaanomaho isakita gasugasuiqi tuumorai oonita paha kabiraho isakita nokoho dzobike eete teetakoi.
13 Oi nokoi gaamami too pasere eete nokoke gaamakoi. Nokoi qupiho kiringama ooraihe ikoiko nokomeho too inateqi hee, Ete dzadzaho sinabidza tuputa qeemaqu oi paha sapurunomaniqi hiireqi garuba nikehota qeemaqi abike paha kiringanomaitorai, oi attinoma. 14 Nokoi piitu khametoho isakita pasena nesema qeemaqi qeraqera eeteqi abi ruumeke ikobete gisita dzeimaqi tete qanga nokome qaataamanipamu. 15 Nokoi tete pobipobi qaateqi sigita tuumaqi Beoroho khata Baraqamuho tete qangake iihorai.
Oi Baraqamu noi googa abi ooqi ttuma saridzarotaho dzaodzao minake eeteqi Ohongaho abi tupuke baru hiibare beedzae eeteta. 16 Oho beedzae minake eetemi noho qiba burisi eetemi noi toogiho heeta ooqi pure quba noke teetomi toogi noi abiho totoho aimaqi mai nomeke qamuni hiire pobiteta.
17 Oonita banaita ikoikonoma nokoi sama nokomehoke nookami oba neseho isaki oonihe nokoho oba ao bamu naateta. Bari bodzata perettabi peitemi uta huitemi quu moitaamake sepeke tuumoraiho isakita nokoi abike uumaama. Oonita Ohongai nokoke khaa qupiho qausuta suutomi oorakoi.
18 Qesai ao ttokaho dzupu qanga oho dzore naasuhimi banaita qanga eranomai nokoke ikobeteqi sama kanoke hiireqi nokoke pasenaho tetenipamuta dzeimami noko paha oho kabira naataqu oio bamenoma. 19 Oi banaita oberaobera nokomae pasenaho ekata ooqi ikaqi hiireqi qesake qangata saqobakoiqi hiirorai. Hiiremi qesai ao dzupuho dzore naasuhita nokoi oho noo nookaqi paha nokoho dzuputa dzuubaquko oi tti ma ttakaho pobi naatakoi. Oi abi teei dzupu apeta dzuubaqu ooqaho khii ma khaake hiibakoi.
20 Oi qesai ttokaho dzuputa ooqi Dzesu Kiristu Soopara ma ingona mai napahoho pobi nookaqi dzupu nokome qaasuhiqa ao hairiamake paha dzupu mainaho kabira naataquko bame nokohoho suhe minanipamu naate bosabosahoke suqobidzakoi. 21 Oonita abi oonomai bosata rike ma pobiho tete nookaama naatapuko gattiqa isanatarori. Oonihe ao nookaqi qaheuba sinabidzaho pai qusubaitare boohiqi mainata qeemami bamenoma naatakoi.
22 Nookare. Totoho teei eraiqi hiirorai. Haa noio pera sooroqa paha pera nomeke muunakoi. Ma hooi seru qaate sasari naasuhiqake paha burisi eete seru teena oke teetakoi. Ooiqi hiiroraita abi oonomake eetaqu nokoi oho pobi naatakoi, oonihe eto nikemae oho pobi naataino.