3
KIRISTUI BAAQA ABI MARIPA EETARIDZO OIO MEE
Oionita dzairamane, bosata ana nikeho quba gee dzoobireta paha dzaira pepa erake qeesubi oi nikeho qupa tukutomi meenipamuke tete saridzorareiqi ana oho baura eetorai. Oho quba qaheuba too abi noo hiire qeete qaata ma ipita Soopara Dzesu ingona mai napahoi hiireta ma paha noho qaru abi qesa ma nanai ipibire hiire baaorai noo oke gama korabete qupadzomare.
Oonita tete erake bosata hesate hiiremi nookare. Kebanoke sube ma pasenaho abi qesai biranateqa dza nokome qusubaite eraiqi hiibakoi. Hee, Oo, Kiristui biranate paana naatakoiqi hiireta naru oho mee kaqani? Naru oke uimane neimane pobi hiiretanihe nokoi gama baate bamu naatemi bosata ttokaho quba samane minarai biranateta oi nome gama oorai baaoraita naru hiireta oi baamu, ooiqi noko hiibakoi.
5-6 Oonihe bosata ttokaio hau ma obaho isakita oomi dzorobi oke gama sengibete qaata. Qate ipita ttoka oi papatemi oba ma dzorobi oi papateta. Kebanoke dzorobi paha minanatemi battingi geqobaqi ttokake teetemi oba sooroqi abike nukurota. Oonita naru Ohongai hiiremi oota oi suheqata meenoma naateta, tete oke abi eto ruume naate noo sepesapeke hiibaino.
Oi obaho noo oi ao bamu naatetahe eepaho noo oi urai oorai. Oi ipita Ohongai abi basesanomake maripa eeteqa eepama ttoka ma haba ma quba oke gama teetemi ngaura naataqu ooqai oorai.
Oonita dzairamane, Ohongaho bodza qesai kharanipamu, tii ttauseniho isakini qate qesai hoteqa, qupi teenaho isaki, tete oke eto ruume naataino. Mae nike qupadzomami Ohongai abiho pomata bodza ruume naateqi naru oke paanaitaama naatorai? Bamuhe abi samanenipamu noko eto ao baate bamu naatainohe qupa burisi eeteqa ingona saridzareiqi Ohongai naru oho mee paanaitaamake beebe eetorai.
QUSU MA HABA DZAETARIDZONI
10 Oonita Soopara napahoi paana naataquho tete ikanoma bahe guume abi seike qeemoraiho qesa naatakoi, ttoka ma haba quba oi gama husu minama okasaba bamu naatemi eepa tatangai ttokaho tete ma poma, kuku ma khooba gama paanaite soubidzakoi. 11 Quba oi gama rubengaho pobi naatakoita nike qupadzomaqa oora ma qaara nikeme akobetemi sasari naatemi nike ai tataumata tatanga naate qaarare.
12 Nike oho pomata beebe eeteqi Ohongake dzeima qaama noho bodza biranatemi qusu ma haba gama qaite gabi eete dzeubaqa maina naatakoi. 13 Oonihe naruho kokoi hee, Qusu ma ttoka paha usaqe naatemi ota tete rike ma pobi oi keke oorakoiqi hiirorai.
OHONGAHO QUPA TOOBAKE EETE QAARARE
14 Oonita dzairamane, nike quba oonomaho beebe eesuqi nahusaamake buu ma dzake eete qupa kebata baura nikeme eete qaamake oi gama biranatare. 15 Oonita abi samanei sinabidzata qeema qidzanatareiqi Soopara napahoi qoqoke baaorai oke qupadzomare.
Paha teen a oke Pauro dzaira nanahoi nokanoka nometa nikeho quba gee qesa qeetemi nike isaitorai. 16 Gee samaneta noi sinasina eranomaho qesa noo bamenoma samaneke paanaitorai. Oonihe abi khepidzenoma qesai quseripo naateqi noo bamenoma noho ma qetaqeta qesaqesa oke oberama hiireqi sama nokome bagara biirorai, oi attinomani.
17 Dzairamane name, nike oke gama qupadzomaqi eto abiho obera noo teeke nooka toqomaqi haratete mainata tuumainohe tete nikeme korabete bakena geema qaarare. 18 Oonita nike Dzesu Kiristu Soopara ma ingona mai napameho baruna heena ma nokanokata adzahaha naate oho meupu saridzorare.
Oionita Dzesu Sooparaho dzapa pobi oke napai poiqa qusubaiteqa hasa ma gegema hiire qaraqara qaarakoi.
Anaio Peetoro