DZUTE
NOHO DZAIRA PEPA
Dzute Dzosepe qeeteta
Dzakopoho nomani
Dzerusaremu, Dzutea
Tii 69
Ohongaho Abi Tupu
Nagapa Ika ma Ika nena
Haba Samane
1
DZASAHO NOO
Nookare:
Ohongai nikeho quba dzasa eete kira hiiremi Dzesu Kiristuho repa tatangata biranate oorai nikeho quba ana noorake qeete. Oonita dzasa ma baruna heena, keba ma dzapa oi gama nikeho neta meupu naatare.
SINABIDZAHO IBO OHO QOGO NOO
Dzairamane name, agobake ai tataumaho tete oke Ohongaho abi tupu nikeho quba biraite soubireta tete oi minara ma napake qidzaitoraihe sinabidzaho qogo ma saga qesaqesa nikeho quba paha hiibaridzoho isakita ana qeete. Oi abi qesai mee bahe sinabidzaho sasaqake sooroqi seike nikeho bisata biranate Ohongaho noo ma baruna heenaho teteke ngiingirobe eete Dzesu Kiristu Soopara napame bai hiireqi dza ma rumuba nokome qusubaitorai.
Oonihe nokoi oonomake eete batabidza bamenoma saridzakoiqi agobake qeetemi oorai. Oonita qupadzomare, agobake Ohonga Sooparai Isirae abike gama Aigitta habata dzeimami biranateta oonihe ipita qesai noho torota atimaama naate bai hiiremi noi nokoke teetemi goono naateta oke ana nike pobi hiire.
Qate paha angeroke qupadzomare. Nokohota qesai isaki nokome riite dzongobetemi Ohongai nokoke kha qupita ngibira tatangama suutomi nokoi maripa bodza nohoho beebe eetorai.
Qate paha Sotomu ma Gomora nagapa qesa hohoma oota nokoke qupadzomare. Nokoi oho qesa, apuata keke bahe nai ma sai ma tete bamenoma qesake iihaqi eepa tatanga saridzemi abi minarai moomi Ohongaho too pasereho mumure naatorai.
Oonita nikeho bisata abi qesai totaqita dza ma rumubaho baku geemorai. Ma paha totaqita nokoi bise ma baise beedzaenoma, oi mooqorai ma mooraama, nokoke qepuqepu hiiremi attinoma naatorai. Oi Angero bosabosa Mikhaere noi agobake Moseho keba aima qurabidzare hiireqi Iibadzama qesa kurebeteqi te noke qepuqepu hiibara te noke noo tatanga hiibara, baamu. Noi hee, Maqa Ohonga Soopara noomae niike qamuni hiire. Ooqake angero mina Mikhaerei Iibadza pobi hiiretanita ota qupadzomare.
10 Qate nikeho bisata oorai abi qesai hoo ma haaho qesa khooba ruume naateqi ao qeemaqi rubenga saridzoraiho isaki oni.
11 Nokoi Kainiho tete iihorai, ma nokoi Koreho hu ma koridzata abi baatetaho pobi naatorai ma nokoi Baraqamu googa abi basesanomaho isaki naatorai, oi Baraqamui ttumaho dzaodzao eetota.
12 Ma nike sinabidzaho qaki ma nakiho quba hoo ma pattake biraitemi nokoi ikake eete ota dzuubaqi nikeke maka moitorai? Nokoi pati nokomeke qohateqi ota saqubema ttaike patta muunorai. Iaqa, nokoi gidzoroba, oi dzorobi okoho isakita abike uumaama. Ma nokoi hooba meeama poqenomaho qesanita ao ngorubate eepaho pobi naasubi. 13 Besaho patisiqita poumaho horesa peitoraiho isakita nokoho midza biranatorai. Ma pomatti uuboraiho isakita nokoho bodza hoteqa naatoraihe koina nokohoi ao bamu naasumi khaa qupiho pobi naate qaarakoi.
NOKOHO IPI MA ARI OI BAMENOMA
14-16 Banaita oonomai dza ma rumuba nokome qusubaiteqi abi hu ma koridzanomaitorai. Nokoi hee, Abi samane nanaho hasa hiibakoiqi hiireqi noo maina painama nokoke ttenitteniitorai.
Oonihe, Aatamuho eema ma khata Enokha noi abi oonomake qupadzomaqi sau kharaqata eraiqi hiireta, Nookare, Ohonga Sooparai qaheuba abi tteni ttauseni nomema baaqanoke nokoke teetakoi. Oi abi sinabidza oberama eetorai ma nookorai ma kahosa abi ngiinginomai Ohonga qanga hiirorai nokoke gama suhe hiireqa batabidzakoi.
SINABIDZA MA TETE MEE OTA ATIMARE
17 Qate dzairamane name, Dzesu Kiristu Soopara napameho Qaru abi bosata nike pobi hiireta noo oke qupadzomare. 18 Oi nokoi hee, Ipita abi qesai pasenaho nesema tuumaqa dza ma rumuba nokome qusubaiteqa sinabidza mee ngiingi ma baaba eetakoiqi hiireta. 19 Oonita hu ma koridza biirorai abi oonomaho qupa khata baamunipamu, eto nokoke qaupuitaino.
20-21 Qate dzairamane, nikei sinabidza meeta atimaqi pupu hiiremi Qaheuba Sumasai nike bakena geema qaami Ohongai dzasaho tete biraitemi ooraike nike iihaqa oho meupu saridze qaarakoi. Oke saridze qaami Dzesu Kiristu Soopara napahoi qaraqara tatangaho gigi ma goha samaneke roibetorai oke baruna heena nometa kebanoke nikeke moite soubidzakoi.
22-23 Qate nikehota qesai qupa soranga eeteqi eepa oho pobi naatare boohimi nike ao nokoho dzasa eete nokoke ota qaanatare. Qate qanga oho makai ao qesaho sasata soororaihe, nikei pairuru eeteqa nokoho dzasa quba paidzasuiqa nokoke eepa ota takomami qidzanatare.
24 Ohonga teena noi napaho ingona mai oonita nike eto haratetaino hiireqi noi nikeke aima dzapa pobi nomeho dzagata mootomi nike midzaamake qakiqaki naataridzoho isaki oorai. 25 Dzesu Kiristu Soopara napahoi oho isaki oonita Ohongaho beedzae ma tatanga ma koina ma dzapa pobi oi agoba qaraqara qaarakoi.
Ana Dzute