PIREMO
OHO DZAIRA PEPA
Pauro Sauro qeeteta
Roma, Itaria
Tii 62
Piremo Abi Mina
Korose nagapa
Asia Gattiqa Haba
1
NOO BOSABOSA
O Dzoobe Piremo:
1-2 Nii dzaira qidza ma bauraho ttaiqanita Timotteo ma nakai noorake niiho quba qeete. Ma sinabidzaho oko ma botoi naga niihota ttutturatorai, ma ata niiho Apia, noi dzaba qidzani. Qate nakai nookami niiho khata Akhipu noio sinabidzaho qaa abi ttaiqa naate oorai, dzoobe.
Maqa, ana Pauroi Dzesu Kiristuho quba sutasutata ooraihe napaho Ohonga mai ma Soopara Dzesu Kiristui hiiremi baruna heena ma hasu nikeho irita biranatareiqi ana hiire.
PAUROI PIREMOHO KOKORA NOOKAMI BAGENOMA
4-7 Qate ana nookami nii Soopara Dzesu Kiristuho dzake eete ai tataumaqi teena oke paha Ohongaho oko ma boto minaraho quba eetoraimi ana Ohonga dzoobe hiirorai. Oi noma name, nii Ohongaho oko ma botoho quba dzasa eete qidzaitemi naho qupa ma sama qidzanatorai.
Oonihe nii ai tataumaqi Kiristuhoke eeteqa paha ttaike nanaho baura qesaqesa too teetare gesina naataquho quba ana pupu hiirorai.
PIREMOI ETO ONESIMOHO BAI HIIBAINO
Oonita nii nakake too teetaquho qubake ana Kiristuho pengata tototo hiibaquho isaki oorai. Oonihe, nii ma naka qesa dzaira eetorai, ma ana Pauroi sinabidzaho abi mina naate ooraita nii ao tete qupadzomorai kaqa.
10 Oi oho quba keke bahe, poiqa ana paha Dzesu Kiristuho quba sutasutata ooraiho qubake ana niike Onesimo sinabidza khata nameho quba qasa hiire. Oi ana sutasutata oomi niiho kokora abi Onesimo noi paha naho khata naate oorai.
11 Meeke noi bosata niiho neta meeama naate niike qaatetanihe, poiqa bodzarata noi nii ma nakaho quba meenoma naasubita mooro. 12 Oonita naho dza minai abi khata noho toro ooraimi ana noke niiho toro dzoobiremi tuusubi.
13 Oi ana sinabidzaho quba sutasutata ooraiqi noke name quba qaanatemi noi niiho habara eete naho kokora baura eetarori. 14 Oonihe, ana eto beedzae eete niike riitemi niiho qupa oho tete hiibaama naataino.
15 Oi nii noke kokora abiho isakita paha aima qubake ana te hiibidzara. Oonihe sinabidzahota nii noke noma qidzaniqi hiireqa aimaridzoni. Oi Onesimoi niima bodza mina qaarareiqa Ohonga hiiremi noi bodza hoteqa teeke niike qaate papateta kaqa.
16 Oi ana moohimi noi noma qidzani. Qate nii oho qesa abihoke keke bahe, Kiristu Sooparahoke qupadzomaqa moomi noi niiho noma gotta bagenomanipamu naatakoi. 17 Oonita nii ma nakai bauraho ttaiqa naate ooraiho qubake nii nahoke qupadzomaqi Onesimoke aima kokora eetare.
18 Qate noi niike oberama eetetani, mae noho ttuma kahosa niiho pengata ooraimake, oke nii naho qereta goosobare. 19 Oke ana naamae oho ttuma niike moitakoiqi hiireqi dzapa name PAURO oke qeete.
Oonihe nii oho qesa sama niimeho ttuma ana moitaamake oorai. 20 Piremo noma name, meenipamuke nii Kiristu qupadzomaqa ohonga naate anake hoobidzare. 21 Onesimohoke keke qusubaitareiqi ana teqaha hiibidzaranihe nii minanipamuke ana hoobidzareiqi ana qupadzomaqi oho isakita hiire.
22 Qate paha noo teei oorai. Oi nii naho quba pupu hiiremi noko anake saqoromake ana nikeho toro biranataquho isakita nii ao naho quba teka roibetare.
DZOOBE MA AIPOHO NOO QESA
23 Qate Epapara noi Dzesu Kiristuho quba noma naka erata sutasutata ooraiqi noi niiho quba qaki eete. 24 Oho qesa Mareko ma Arittako ma Teema ma Ttotta Ruka nokoi erata anama nana baura eetorai nokoi niiho qaki eete.
25 Oioni Kiristu Soopara napahoho baruna heena nikeho qupata biranate qaarare.
Anai Pauro