ROMA
OHO DZAIRA PEPA
Pauro Sauro Qeeteta
Senikhirea, Girisi
Tii 58
Dzuta Abi ma Raaba Abi
Roma, Itaria Haba
1
PAUROI NAANE QUBA QEETETA
Dzairamane Dzoobe:
Anai Pauro. Oi Dzesu Kiristui anake Ohongaho sinabidza quba qaheburoqi nikeho qaru abi naatare hiiremi oho sutasutata oorai. Sinabidza eraho naruke Ohongai agobanipamuke hiiremi noho too abi oke qaheuba geeta qeeteta.
Oi naru ape bahe noomaeho khata gottagottai Tabitiho ttarita biranate baateqi Qaheuba Sumasaho beedzaeta paha eehaha naatemi abi noke hee, Ohongaho khantanipamu ooniqi hiibarotaho naru. Oonita oi gama meenoma naatemi Dzesu Kiristui napaho Soopara mina naate oorai.
Qate noi baruna heenata qaru abi qesa ma nanake dzoobiremi nagapa maina painaho abi nike pobi hiiremi nike gamaqa susupu dzapa pobi nohoke nookaqi qusubaitare. Oi Dzesu Kiristui paha nikeho kira hiiremi nike oho ttaiqani.
Oonita Romaho neta apeneho dzake Ohongai eetemi noho pobi naate oorai, Ohonga mai ma Dzesu Kiristui nikeho dzoobe hiireqi hasu moote.
PAUROI ROMA ABI MOORARE QUPADZOMATA
Maqa, guhu ma nagapa samane nookami nooka hisi eeta nikehoi dzapa pobinoma naatemi ana oho quba Ohongake dzoobe hiirorai noo bosabosa oke ana nike pobi hiire. Oi anai sama ma gisima Khata nohoho sinabidza baura eeteqi qupi ma sau samane nikeho quba pupu hiirorai oke Ohongai nookami oorai.
10 Oi ana pupu hiireqi hee, Ohonga nii ohonga naate bodza ma tete apeke biiraitemi ana Roma abiho torota biranataqu oi poiqani mae? Oho isakita ana pupu hiirorai. 11 Anai nike sinabidza bagenoma teeke banaitemi nikeho tete pobirataquho dza minake eetorai. 12 Oke eetemi oi nikeho ai tataumake hoobidzakoi ma oi paha nahoke too teetaridzoni.
13 Dzairamane nookare. Bodza ma sau samaneke anai nikeho torota biranatare hiireqi bitta eete qaari. Oi ana nagapa abi qesaqesaho neta baura eetemi mee eetoraiho isakita nikeho torota meenoma naatare hiirorai. 14 Oi Giriki abi mae Raaba abi, nokanoka abi mae ruume abi anai gama nikeho torota baura eetaama naataquko kahosanoma naatakoi. 15 Oho qubake naho beedzae ooraiho isakita ana Roma nagapana oorai nikeke sinabidza pobi hiibareiqi qupadzomorai.
SINABIDZA OI BEEDZAENOMANI
16 Mooro! Kiristuho sinabidza oi Ohongaho beedzae oonita oho midzai anata baamunipamu! Apenei nooka hisi eetorai ao sinabidza nokoke qidzaitorai. Oi meeke Dzuta abi bosanihe paha Giriki abima gamaqa. Oi sinabidzai hee, 17 Abi ai tataumaqata oho pobinoma naatakoiqi qeetemi ooraita abi nooka hisi eete qaami Ohongaho pobi ooqata suu ma heenoma naatemi nookorai. Oiqi hiirorai.
ABI SAMANEI OHONGAKE TUME BIIREMI OORAI
18 Oi erake eete oorai. Apenei noo meeke qahitotoqi baura ngiingi ma baabanoma eetorai Ohonga oho goottae minake eetorai. 19 Oi Ohongai tete qesaqesa nokoho quba paanaitemi noko te oho ruumenidzara, bamu. Noko noho boto popo qesaqesa moorai.
20 Mooqi paha quba qesa dzukudzukuna ooraike qupadzomaridzonihe bamu, noko te noho beedzae ma Ohonga noomaeho isakike qupadzomoraidzarani. Oho qubake nokoke kanabetaquho tete bamu. 21 Nokoi Ohonga gesinaho isaki naatetanihe Ohonganipamuke te qupadzomaqi noho subesube hiibara, te noho dzoobe hiibara, bamu. Nokoho qiba burisi eetemi qupa nokohoi kiringa biireta.
22 Nokoi hee, Nania gesina abi ooniqi hiiretanihe paha rasakinipamu naateta. 23 Nokoi Ohonga qaraqara ma dzapa pobinomake sigire teeteqi oho habarake abi sepeni mae nee, kabirani mae dzotata quba oonoma baatanoma oke qaupuitorai.
24 Oionita nokoho qupai oho dzaodzao eetemi noko quba peranoma oke iihaqi sama nokome midzahubaitemi oho ipike Ohonga nokoke gaubireta. Oi eraho quba. 25 Nokoi Maikhatake subesube hiire qaararidzonihe noko noho noo obera hiireqi oho habarake motamota nohoke qaupuitorai.
26-27 Oho qubake Ohongai nokoho torota baura qaatemi noko rumuba midzanoma nokome iihaqi abi ma paimane nokoi tete dzongobete qesa qaateqi qupa bageta atapai atapake aimami ungapai ungapake oho qesa aimaqi tete oberanipamu oke biraiteqi oho ipike quba bamenomanipamu sotomuta saridzetai saridzorai.
28 Nokoi Ohonga qupanaitaquho goottaeke eetemi Ohongai nokoke kuibidzanipamuke eeteta. Oi nokoi qiba ruume nokomeho isakita ipibire qaaqi bamu naatetai bamu naatorai.
29 Nokohota heenoma oorai oi tete obera qanga, peetta ma qeraqera, teeta ma tanga, ibo ma kote, ikoiko ma too pokhi, 30 Ohongaho goottae ma gatteta, kosikosi ma sama qusuba, qanga eetaamake eetoraidzo.
31 Nokoi baruna heena ma dzasake ruume. Mai ma paiho basesa, qupa asuasu, hu dzongodzongo ma quba oonomai nokohota ttunomai oorai. 32 Oonihe nokoi teqaha Ohongaho hu ma koridza ruume naate eetoraidzaranihe, abi tete oonoma aimaqa baataridzoke qupadzomaqi sama nokomeke bagara biire oke eeteqi abike oho teteta dzeima qubake qakiqaki eetorai, idzii!