Paulas ke pahiela tjietthie Korente ke iesaai log khaatien
Pahiela baat
Korente sahar Griek des me hai. Paulas hoewa djaaike khoes khabar Prabhoe Jiesoe Kriest ke biese me partjaar karat raha. Tab ek iesaai ke samaadj oetpan hoi gail. (Dekh „‘Pathaawal waalan ke kaam” ’ 18:1-8). Bakie hoewa ke bieswaasie log aapan djiewan na safa se bietaawat raha. Oelog baatal raha, djhagara karat raha, aur djab ek bhaai tjhatjhoendaraipan karat raha, tab ekwan oke karan dewat raha. Ohie se Paulas ek doesara tjietthie liekhies, bakie oe laas hoi gail hai.
Oe Korente ke iesaai log ke daaties aur samdjhaais kie samaadj Kriest ke dehie hai aur na baatal hai, aur kaise bieswaasie log ke aapan djiewan bietaawe ke tjaahie. Oe Korente ke iesaai log ke bahoet tjaahat raha. Aur djab oe soenies kie oelog naklie siekhaawe waalan ke baat maane hai, tab oe bahoet oedaas hoi gail.
Ekare baad oe soenies kie oesab aapan paap pastaaike aapan djiewan badal deis raha. Tab oe khoesie bhail. Aapan tiesara tjietthie me (djaun hamlog doesara waala bolaaila), oe liekhies oesabke tjaahat raha kaun doesar tjiedj bhie badale ke.
Koetjh manai Korente ke iesaai log se bolies raha kie Paulas ek sattja pathaawal waala na hai. Ie tjietthie me oe samdjhaais kie ie djhoeth baat hai aur Parmeswar oke hoekoem deis hai oesabke daate aur siekhaawe ke.
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur Parmeswar hamke bolaais hai Kriest Jiesoe ke ek pathaawal waala howe khaatien. Ham bhaai Sostenes ke sanghe ie tjietthie liekhiela.
Ie tjietthie Korente sahar ke Parmeswar ke samaadj khaatien hai. Kriest Jiesoe toelogke sab doesar iesaai log ke sanghe alag karies hai okar pawietr djaatie howe khaatien. Oesab doenia bhar me rahe hai aur Prabhoe Jiesoe ke naam bolaawe hai. Oe hamlogke aur oelogke Prabhoe hai.
Hamlogke Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest toelogke bhalaai kare aur okar sjaantie toelogke oeppar rahe.
Paulas ke dhanbaad
Ham Parmeswar ke hardam dhanbaad deila toelogke khaatien. Oe toelogke Kriest Jiesoe se ek karwaaike bahoet bhalaai karies hai. Okar dwaara oe toelogke har ek rakam se diel ke dhanie banaais hai. Ab toelog Jiesoe ke baat thiek se samdjhe hai aur bataai sake hai. Djaun baat hamlog Kriest ke biese me batailie hai, oe baat toelogke djiewan me poera hoi gail hai. Ab toelog khoesiaalie se agore hai kie hamlogke Prabhoe Jiesoe Kriest aaike apane ke doenia me dekhaaiga. Aur Pawietr Aatma toelogke kartab deis hai agorte me har ek rakam barhia kaam kare ke. Parmeswar ant talak toelogke bieswaas ekdam barhaaiga djeme Prabhoe Jiesoe Kriest ke aane waala dien par toelog be-daag ke rahiehe. Parmeswar bharosaadaar hai, aur oe toelogke bolaais hai aapan Beta Prabhoe Jiesoe Kriest se ek rahe ke.
Korente ke samaadj baatal gail
10 Bhaai log, ham Prabhoe Jiesoe Kriest ke naam se toelogse maangiela kie toelog apane me ek hoi dja aur phoet-phaat na kar. Apane me ekta se rahoe, aur ek man se sotj-samadjhke sab koetjh faisala kar. 11 Bhaai Klowe ke ghar waalan hamse bataais hai kie toelog apane me djhagara kare hai. 12 Ham soenlie hai kie sab koi aapan aapan waala bole hai. Koi koi bole hai kie: „Ham Paulas ke alang baatie.” Phier doesar bole hai: „Ham Aapolos ke alang baatie.” Aur doesar log bole hai: „Na, ham to Kefas* Kefas ekgo doesar naam hai Petras khaatien. ke djaaniela,” kie to: „Ham Kriest ke baatie.”
13 Ka, Kriest toekkara toekkara me baatal hai? Aur Paulas toelog khaatien kroes par maral hai? Aur toelog thoro hamaar naam se dopoe bhaile hai? 14 Ham khoesie baatie kie ham toelog me se khaalie Krespas aur Gaajas ke dopoe karlie. 15 Koi na bol sake hai kie oe hamare naam se dopoe bhail hai. 16 Are, ha, ham Stefaanas aur okar ghar waalan ke dopoe karlie. Hamare djaanat me aur koi ke na. 17 Kriest hamke na pathaais hai dopoe kare ke, bakie okar khoes khabar bataawe ke. Aur ie kaam ham na bahoet biesaal baat se kariela, bakie sahadj roep me. Ehie ke maare koi na aapan dhiaan hamaar barhia partjaar par rakhie, bakie Kriest ke kroes ke maut par.
Kriest ke maut se Parmeswar ke gjaan dekhal dja hai
18 Kriest ke kroes ke maut aur djie oethe ke sanesa pagala baat hai oelogke khaatien djaun maut ke rasta par tjale hai. Bakie hamlog batjte rahiela aur ie sanesa se samdjhiela kie Parmeswar ke saktie ketana barka hai. 19 Oe to aapan poestak me liekhwaais raha kie: „Ham biedwaan log ke gjaan barbaad kar debe, aur ham doenia ke parhal log ke safa magadj mietaai debe.”
20 Tab aadj-kaal ke gjaanie logan, dharam ke parhal logan aur biesaal moeh laraawe waalan kaaha rahie djaai? Parmeswar iensaan ke gjaan paagalpan me badal deis hai. 21 Oe aapan biesaal gjaan se aise karies hai kie iensaan logan aapan gjaan se oke na djaan sake hai. Bakie oe maange hai ohie pagala baat se batjaawe dje bieswaas kare hai. 22 Ohie khaatien Israel logan hardam maange hai atjambho kaam dekhe, aur Griek logan hardam gjaan khodje hai. 23 Bakie hamlog Kriest ke biese me bataaila kie oe kroes par maral. Israel log hamlogke baat ghienna hai, aur doesar djaatie khaat pagala baat hai. 24 Bakie Parmeswar ke bolaawal waalan, tjaahe Israel log kie to doesar djaatie ke hai, oesab djaane hai kie Parmeswar aapan saktie aur gjaan Kriest dwaara dekhaais hai. 25 Parmeswar ke „‘paagal” ’ oepaai iensaan ke gjaan se bahoet barhia hai. Aur okar saktie tjaahe kamdjor dekha hai, tabbo iensaan ke saktie se bahoet djabar hai.
26 Bhaai log, bietjaar kar kie toelog kaisan manai rahiele djab Parmeswar toelogke bolaais raha Jiesoe ke bieswaasie howe khaatien. Toelog me se dher log bahoet parhal na raha. Bahoet ke barka dardja na raha, aur na dher manai ke barka naam raha. 27 Parmeswar parhal waalan ke na tjoenies biedwaan logan ke bietjaar toere ke. Bakie oe begar maan-djaan waala manai ke dwaara barka barka log ke nietje karke aapan gjaan dekhaais hai. 28 Parmeswar ekdam nietja log aur na bahoet parhal manai log ke tjoenies sab tjiedj mietaawe khaatien djaun manai log ke aakhie me bahoet biesaal hai. 29 Ie rakam se koi na Parmeswar ke aage aapan goen gaai sakiega. 30 Parmeswar toelogke Kriest Jiesoe se ek banaais hai. Ohie se okar gjaan hamlogke gjaan hoi gail hai. Okar dwaara hamlog be-kasoerie aur poera hoi gailie hai. Oe hamlogke batjaawe Waala hoi gail hai 31 djeme okar liekhal baat satj rahe kie: „Dje maange hai koi ke goen gaawe, oke tjaahie khaalie Prabhoe ke goen gaawe ke.”

*1:12 Kefas ekgo doesar naam hai Petras khaatien.