Johaanas ke pahiela tjietthie
Pahiela baat
Johaanas ie tien tjietthie liekhies hai djab oe boerhwa hoi gail raha. Oe ek baap ghat siekhaais kaise iesaai logan ke tjaahie aapan djiewan bietaawe ke. Pahiela tjietthie me oe Parmeswar ke sanghat ke biese me liekhies, aur bhie okar bieswaasie ke larkan aur okar prem ke biese me. Parmeswar prem hai, aur okar larkan okar sanghat kare hai aur ek doesare ke prem kare hai.
Johaanas ke doesara tjietthie ekgo aurat khaatien hai. Hoi sake hai kie aurat ke matlab ekgo iesaai ke samaadj hai. Oe liekhies kie iesaai logan ke tjaahie ek doesare ke prem kare ke aur oelta siekhaawe waalan se batjaaike rahe ke.
Okar tiesara tjietthie bhaai Gaajas khaatien hai. Oe okar goen gaawe hai, bakie ek doesar bhaai ke tjaal-tjalan oke na attjha lage hai.
1
Tjietthie ke soeroe
Sansaar howe se pahiele Jiesoe Kriest raha. Ham aur doesar pathaawal waalan okar aawaadj soenlie, oke aapan aakhie se dekhlie, aur bhie aapan haath se tjhoeilie hai. Okar naam „‘Baat” ’ hai. Oe to aapan baat se manai logan ke sattja djiewan dewe hai. Oe ek iensaan hoi gail raha aur apane ke hamlogke dekhaais hai. Ohie se hamlog toelogse bataai sakiela kie ohie sattja djiewan dewe hai. Pahiele oe aapan Baap ke saath swarag me rahat raha. Tab oe doenia me aail aur apane ke hamlogke dekhaais.
Djab oe hamlogke saath raha, tab hamlog dekhlie aur soenlie hai kie oe ka kare aur bole hai. Aur ohie baat hamlog toelogse bataaila. Hamlog maangiela kie tohoelog Pieta Parmeswar aur okar Beta Jiesoe Kriest ke sanghat kar djaise hamlog kariela. Hamlog ie sab baat liekhiela sab koi ke diel me khoesiaalie pahoetjaawe khaatien.
Andjor me tjale
Jiesoe Kriest ke sanesa hai kie Parmeswar andjor hai. Okare me tanko andhiaar na hai. Hamlog ie baat soenlie hai aur ab toelogse bataaila. Ohie se djab hamlog boliela: „Ham Parmeswar ke sanghat kariela,” aur tabbo hamlog paap ke andhiaar rasta par tjaliela, tab hamlog djhoeth boliela aur Parmeswar ke sattja baat na soeniela. Bakie djab hamlog andjor me tjaliela djaise Parmeswar bhie andjor me hai, tab hamlog okare sanghat kariela. Aur oe aapan Beta Jiesoe ke khoen se hamlogke diel hardam safa karte rahe hai.
Djab hamlog boliela kie hamlog paap na kariela, tab hamlog apane ke dhokha khawaaila aur na djaaniela sattjaai kaun tjiedj hai. Bakie djab hamlog aapan paap pastaaike Parmeswar se bataai debe, tab oe hamlogke paap ke tjhama deiga djaise oe bolies hai. Oe sattja Waala hai, ohie se oe hamlogke diel ekdam se safa kar deiga har ek kharaab tjiedj se.
10 Parmeswar bolies hai kie sab iensaan paapie hai. Aur djab hamlog boliela: „Ham paapie na baatie,” tab hamlog bhie boliela kie Parmeswar djhoettha hai. Aisane dekhaawal djaai kie hamlog okar baat na maaniela.