Paulas ke pahiela tjietthie Tesaalonieka ke iesaai log khaatien
Pahiela baat
Djab Paulas log sahar sahar djaat raha Prabhoe Jiesoe Kriest ke biese me khoes khabar partjaar kare khaatien, tab ek dien oesab Tesaalonieka sahar me pahoetjal. Oe sahar Griek des me hai. Hoewa par koetjh Israel ke djaatie log bhie rahat raha. Paulas oesabke partjaar ke ghar me samdjhaais kie Jiesoe aane waala Kriest hai. Aur ekaatgo bieswaas kare lagal, aur koetjh Griek ke djaatie log bhie. Bakie ekwan goessaai gail aur bieswaasie log ke sataawe lagal, aur Paulas ke djaada. Oke sahar tjhore ke paral aur oe ek doesar sahar me gail. (Dekh „‘Pathaawal waalan ke kaam” ’ bhaag 17:1-9).
Ekare baad oe soenies kie Tesaalonieka ke iesaai log aapan bieswaas na tjhories hai. Tab oe doei tjietthie pathaais oelogke Parmeswar, Pawietr Aatma aur Jiesoe ke lautana ke biese me auro siekhaawe khaatien. Ie sab baat djaanke iesaai logan hiemmat na haariega aur aapan djiewan safa se bietaai sakiega.
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur ie tjietthie Selfaanas aur Tiemotias ke sanghe liekhiela.
Ie tjietthie Tesaalonieka sahar ke iesaai samaadj log khaatien hai. Oelog Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest se ek hai.
Parmeswar toelogke bhalaai kare aur sjaantie dewe.
Partjaar kare ke phal
Bhaai-bahien, djab hamlog toelog khaatien praatna kariela tab hamlog Parmeswar ke hardam dhanbaad deila. Hamlog jaad kariela kie toelog Pieta Parmeswar ke aage aapan bieswaas dwaara ketana barhia kaam kare hai aur kausies karke doesare ke pjaar kare hai aur hiemmat na haare hai, bakie Prabhoe Jiesoe Kriest ke oeppar bharosa karke oke agore hai.
Pjaara bhaai log, hamlog djaaniela kie Parmeswar toelogke pjaar kare hai aur toelogke tjoenies hai. Djab hamlog toelogke paas aaike Parmeswar ke khoes khabar partjaar karat rahielie, tab ham ie na khaalie baat se, bakie bhie saktie se aur Pawietr Aatma dwaara aur poera taur se karat rahielie. Toelog djaane hai kie hamlogke sanesa satj hai aur kie hamlog maangat rahielie aapan attjha tjaal-tjalan dwaara toelogke sahaaita kare bieswaasie howe khaatien.
Aur tjaahe toelogke bahoet moesiebat sahe ke paral, tabbo toelog Pawietr Aatma ke khoesiaalie se Parmeswar ke baat apanaile, aur hamlogke aur Prabhoe ke pietjhe tjale lagale. Ie rakam se toelog sab Maasadonia aur Aakhaaja diehaat ke iesaai log ke dekhaile kaise Kriest me bieswaas kare ke. Toelog tjaaro or Prabhoe ke khoes khabar soenaile hai, na khaalie Maasadonia aur Aakhaaja diehaat me, bakie aur doer talak. Djaaha hamlog djaaila, taaha hamlog soeniela kie toelog Parmeswar me bieswaas kare hai. Aur ekare baare me hamlogke koetjh bole ke na pare hai. Oelog apane bataawe hai kaise toelog hamlogke khoesiaalie se bhiettar leile rahiele, aur kaise toelog naklie bhagwaan tjhorle aur toelogke diel badal gail hai sattja djienda waala Parmeswar ke baat maane khaatien, 10 aur okar Beta Jiesoe ke agore hai djab oe swarag se lautke aai. Parmeswar oke djie oethaais hai, aur oe hamlogke Parmeswar ke aane waala goessa me se batjaaiga.
Paulas ke kaam Tesaalonieka sahar me