Paulas ke doesara tjietthie Korente ke iesaai log khaatien
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur Parmeswar ke hoekoem se Jiesoe Kriest ke ek pathaawal waala hoi gailie hai.
Ham aapan iesaai bhaai Tiemotias ke sanghe ie tjietthie liekhiela Parmeswar ke samaadj log khaatien djaun Korente sahar me hai, aur sab Aakhaaja diehaat ke iesaai log khaatien bhie.
Hamlogke Pieta Parmeswar aur Prabhoe Jiesoe Kriest ke bhalaai aur sjaantie toelogke oeppar rahe.
Parmeswar kaise tieha dewe hai
Ham Prabhoe Jiesoe Kriest ke Pieta Parmeswar ke goen gaaila! Okare me se sab daaja aur tieha oetpan howe hai. Djab hamlogke har ek rakam doekh oethaawe ke pare hai, tab oe hamlogke tieha dewe hai. Aisane hamlog doesare ke bhie tieha dei sakiela oelogke moesiebat me. Kriest ke rasta par tjale se hamlog to bahoet doekh kaatiela, bakie Parmeswar hamlogke okar dwaara bhie bahoet tieha dewe hai. Djab hamlog doekh sahiela, tab hamlog toelogse bataai sakab kie Parmeswar ketana tieha dewe hai, aur kaise oe toelogke batjaaiga. Tab toelogke bhie saktie mielie aisan doekh sahe ke. Ehie hamlogke aasa hai toelogke khaatien. Hamlog to djaaniela kie toelog na khaalie doekh katiehe, bakie bhie tieha paihe.
Bhaai log, ham maangiela toelogke djanaawe kie hamlog Aasia des me ketana sataawal gailie. Hamlogke oeppar etana bietal kie hamlog na sahie paawat rahielie, aur hamlog sotjlie kie: „Ab hamlog mar djaabe. Oesab hamlogke maar dhaariega.” Hamlog apane ke na batjaai pailie. Tab hamlog aapan bharosa Parmeswar ke oeppar saup deilie. Oe to maral log ke djienda kare hai. 10 Oe hamlogke maut ke moeh me se batjaai leis hai aur hamlog bharosa kariela kie oe hamlogke hardam batjaaiga. 11 Aur toelog praatna se hamlogke sahaaita kariehe. Ie rakam se dher iesaai log Parmeswar ke dhanbaad deiga kie oe praatna soenke hamlogke etana bhalaai karies hai.
Paulas na khelwaar se koetjh bolies hai
12 Hamlog khoesiaalie se bol sakiela kie hamlog Parmeswar ke aage poera aur safa diel se aapan djiewan bietaaila, aur oisahie hamlog toelogke sanghe bhie rahiela. Hamlog apane oeppar bharosa na kariela, bakie Parmeswar ke bhalaai ke oeppar. 13 Ham aapan tjietthie hardam ie rakam se liekhlie hai kie moeskiel na hai parhe ke. Ham maangiela kie toelog parhke toerant samadjh dja. 14 Ham maangiela kie toelog na khaalie thora se bakie thiek se samadjh dja kie Prabhoe Jiesoe ke aane waala dien par toelog hamlogse khoesie rahiehe djaise hamlog toelogse khoesie rahab.
15-16 Ham toelogke oeppar etana bharosa karat rahielie kie ham sallaah karlie rahielie Maasadonia diehaat djaai se pahiele toelogke paas aawe ke, tab hoewa se lautke phien se toelogke paas aawe ke. Ie rakam se hamlog doei dafe miel saktie. Tab toelog hamme madat kar sakte Joedea diehaat djaai ke.
17 Ab toelog sotjat hoihe kie kaahe ke hamaar man badal gail aur kie ham khelwaar se aisan sotj-bietjaar karlie hai? Aur kie ham eklaage „‘ha” ’ aur „‘na” ’ boliela? Tanko na! 18 Djaise Parmeswar par bharosa kar sake hai, oisahie hamaar baat par bhie bharosa kar sake hai. 19 Ham, Selfaanas aur Tiemotias toelogke lage Parmeswar ke Beta Jiesoe Kriest ke biese me partjaar karlie, aur oe kabhie na begar sotje „‘ha” ’ kie to „‘na” ’ bole hai. Bakie djab oe „‘ha” ’ bole hai, tab bhie aisahie kare hai. 20 Tjaahe djetana Parmeswar ke waada hai, oe sab poera kare hai. Ohie se okar dwaara hamlog bhie okar aadar karke boliela: Ha, aisahie hai. 21 Parmeswar hamlogke aur toelogke sahaaita kare hai Kriest me diel bhar se bieswaas kare ke, aur ohie hamlogke alag karies hai. 22 Oe aapan Pawietr Aatma hamlogke diel me deis hai dekhaawe khaatien kie hamlog okar hai. Aise karke oe dekhaais kie oe aapan sab waada poera kariega.
23 Parmeswar hamaar gawaahia hai kie ham na maangat rahielie goessa me aawe, ohie khaatien ham Korente me na ailie. 24 Ham na maangiela toelogke bieswaas par hoekoem tjalaawe. Toelog thiek se djaane hai kaise toelogke djiewan bietaawe ke tjaahie. Hamlog toelogke sanghe khaalie maangiela toelogke khoesiaalie barhaawe.