Petras ke doesara tjietthie
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Siemon Petras baatie aur ie tjietthie liekhiela. Ham Jiesoe Kriest ke ek goelaam aur pathaawal waala baatie.
Ie tjietthie sab koi ke khaatien hai dje ke ekahie barhia bieswaas mielal hai djaise hamlogke. Jiesoe Kriest moeh na taake hai, bakie oe hamlogke sab koi ke Parmeswar aur batjaawe Waala hai. Ham bahoet maangiela kie toelog Pieta Parmeswar ke aur Prabhoe Jiesoe Kriest ke khoeb dhiaan lagaaike auro barhia se djaan djaihe, tab toelog okar bhalaai aur sjaantie auro djaada paai sakiehe.
Bieswaasie log ke safa djiewan
Toelog Kriest ke auro thiek se djaan gaile hai, ohie se oe aapan maahaan saktie dwaara toelogke sab tjiedj deis hai sada ke lieje okar sanghe ek safa djiewan bietaawe ke. Okar maahaanta aur saktie dwaara oe hamlogke aapan saathie banaais hai. Ohie khaatien oe hamlogke aisan barka aur biesaal tjiedj deis hai djaise oe waada karies raha. Aur djab hamlog ie sab tjiedj kaam me laabe, tab hamlog iensaan ke laalietj aur boeraai me se batj sakab aur ek safa diel paabe djaise Parmeswar ke.
Ohie se toelogke tjaahie kausies kare ke aapan bieswaas aapan barhia tjaal-tjalan dwaara poera kare ke. Tab toelogke tjaahie auro thiek se siekhe ke kaise Parmeswar ke rasta par tjale ke. Ekare baad toelogke tjaahie siekhe ke apane ke samhaare ke, moesiebat me aapan bieswaas pakarle rahe ke, aapan djiewan bietaawe ke djaise Parmeswar maange hai, apane apane me bhaai-bahien ghat pjaar kare ke aur doesar manai log ke bhie prem kare ke. Dje aapan djiewan ie rakam se bietaite djaai, okar djiewan hamlogke Prabhoe Jiesoe Kriest khaatien be-kaamiel na rahiega. Aisan manai oke hardam auro thiek se djaan djaaiga. Bakie djaun iesaai aapan djiewan ie rakam se na bietaawe hai, oe djaise ekgo andha hai. Oe bhoelaai gail hai kaise Parmeswar okar sab paap tjhama kar deis ek safa djiewan bietaawe khaatien.
10 Bhaai-bahien logan, ohie se toelogke tjaahie kausies kare ke aapan barhia tjaal-tjalan se dekhaawe ke kie Parmeswar toelogke doesar manai log me se tjoenke apane khaatien alag karies hai. Djab toelog aise kariehe tab toelog kabhie na Jiesoe ke rasta par se bhatak djaihe, 11 aur hamlogke batjaawe Waala Prabhoe Jiesoe Kriest toelogke bahoet khoesiaalie se aapan raadj me bhiettar lei leiga djaaha oe sada khaatien raadj tjalaaiga.
Pahiele ke sanesian ke baat satj hai
12 Toelogan ie sab tjiedj djaane hai, aur diel bhar se bieswaas kare hai kie Parmeswar ke baat satj hai. Tabbo ham toelogke eksoer ie sab baat jaad karwaaila. 13-14 Hamaar dehie djaise ekgo marai ghat hai, aur hamlogke Prabhoe Jiesoe Kriest hamke djanaais hai kie oe marai halieje se toeraai djaaiga. Aur djab talak hamaar khoen hamaar dehie me tjalie, tab talak ham toelogse bataite rahab. Ham na maangiela kie toelog soet djaihe. 15 Ohie khaatien ham kausies kariela kie toelog hamaar mare ke baad ie sab baat na bhoelaai djaihe.
16 Dekh, djab hamlog toelogse bataawat rahielie kie hamlogke Prabhoe Jiesoe Kriest ke bahoet saktie hai aur phien se lautke aaiga, tab ie ekgo khiessa na raha. Bakie hamlog aapan aakhie se dekhlie hai kie oe ketana maahaan hai. 17-18 Djab hamlog Jiesoe ke sanghe oe pawietr pahaar par gailie, tab Pieta Parmeswar Jiesoe ke aadar karies aur okar maahaanta dekhaais. Tab swarag me se sab se maahaan Waala ke aawaadj soenaail. Oe bolies: „Ie hamaar pjaara Beta hai, oe hamke bahoet parsand hai.” Ie sab tjiedj hamlogke aakhie ke saamne bhail. 19 Ohie se ab hamlog auro thiek se djaaniela kie pahiele ke sanesian ke liekhal baat Jiesoe Kriest ke biese me satj hai. Barhia rahiega djab toelog aapan dhiaan ie baat par lagaihe. Oesabke sanesa djaise ekgo tjieraag hai djaun ekgo andhiaar djagaha me andjor dewe hai djab talak saber na howe hai. Jiesoe Kriest tarai ghat rahiega djaun sabere sabere oege hai. Sanesian ke baat se toelog samadjh djaihe kie oe kab dekhaaiga. 20 Toelogke tjaahie thiek se djaane ke kie koi na Parmeswar ke sanesian ke baat aapan boeddhie se samdjhaai sake hai. 21 Oelog ekko hoekoem aapan iensaan ke sotj-bietjaar se na deis hai, bakie Pawietr Aatma oesabse Parmeswar ke naam se bolwaais hai.