Paulas ke doesara tjietthie Tiemotias khaatien
1
Tjietthie ke soeroe
Ham Paulas baatie aur ie tjietthie liekhiela. Parmeswar hamme pathaais hai okar waada karal baat soenaawe khaatien kie iensaan logan Kriest Jiesoe dwaara naawa djiewan paai sake hai.
Tiemotias, ie tjietthie tore khaatien hai. Toe hamaar pjaara bieswaasie larka baate. Pieta Parmeswar aur Prabhoe Kriest Jiesoe tor bhalaai aur daaja kare aur sjaantie dewe.
Na sarmaihe khoes khabar bataawe ke
Ham Parmeswar ke safa diel se maaniela djaise hamaar baap-daada log bhie karat raha. Aur ham oke dhanbaad deila kie ham raat dien tore khaatien praatna kar sakiela. Hamme tor aasoe ke jaad howe hai djab ham djaat rahielie. Ohie se ham toke bahoet maangiela dekhe, tab ham phien khoesie hoi djaab. Hamme tor sattja bieswaas bhie jaad hai, djaise tor naanie aur tor maai bieswaas karat raha. Aur ham thiek se djaaniela kie oelogke aur tor bieswaas ek rakam hai. (Tiemotias ke naanie ke naam Lowies raha aur okar maai ke naam Oeniesie raha).
Ohie se ham ab toke jaad karwaaila thiek se kaam me laawe ke djaun kartab Parmeswar toke deis hai djab ham aapan haath tore oeppar rakhlie rahielie. Oe hamlogke darpokh na banaais hai, bakie aapan Aatma dwaara saktie aur prem deis hai samadjhdaar ghat aapan djiewan bietaawe khaatien. Ohie se na sarmaihe Prabhoe ke biese me bataawe ke. Aur bhie na sarmaihe kie ham okar khaatien djahal me baatie, bakie tajaar rahiehe khoes khabar soenaawe dwaara hamaar sanghe Parmeswar ke saktie se doekh oethaawe ke.
Oe hamlogke batjaais hai aur apane khaatien bolaais hai. Ie na bhail hamlogke barhia kaam dwaara, bakie doenia howe se pahiele oe maangat raha hamlogke Kriest Jiesoe dwaara bhalaai kare. 10 Aur hamlogke batjaawe Waala Kriest Jiesoe aaike okar bhalaai dekhaais hai. Oe maut ke saktie tjhien leis aur khoes khabar soenaais hai kie manai logan hardam khaatien okar saath rahie sakie. 11 Aur Parmeswar hamke pathaawal waala banaais hai ie khoes khabar ailaan kare aur siekhaawe khaatien. 12 Ie kaam kare ke dwaara hamme djahal ke doekh sahe ke pare hai. Bakie ham diel bhar se djaaniela kie ham kekare oeppar bharosa kariela. Ohie se ham na sarmaaila. Ham thiek se djaaniela kie oke saktie hai rakhwaala kare ke djaun oe hamaar haath me saup deis hai oe dien talak djab oe lautke aaiga. 13 Ham toke siekhailie hai kaise Kriest Jiesoe hamlogke bieswaas aur prem dewe hai. Ie satj baat pakarle rahiehe. 14 Pawietr Aatma hamlogke diel me rahe hai. Okar sahaaita se ie biesaal sattjaai ke rakhwaala kariehe djaun Parmeswar tore oeppar saupies hai.
15 Toe djaane hai kie Aasia des ke sab bhaai log hamme akele tjhor deis hai, Fiegelas aur Hermogenes bhie. 16 Ham praatna kariela kie Parmeswar Onesieforas aur okar ghar bhar ke daaja kare. Oe iesaai bhaai hamme dher dafe tieha dewat raha aur na sarmaat raha kie ham ketie se baanhal baatie. 17 Djab oe Roma sahar me aail tab kausies karke hamme khodjies djab talak oe hamme na paais. 18 Aur toe thiek se djaane hai kie oe Efese sahar me hamme ketana barhia se sewa karies raha. Ohie se ham praatna kariela kie faisala ke dien par Prabhoe oke daaja kare.