Johaanas ke tiesara tjietthie
1
Tjietthie ke soeroe
Ham iesaai ke barkwa Johaanas baatie, aur ham ie tjietthie liekhiela pjaara Gaajas khaatien. Ham oke bahoet tjaahiela.
Gaajas
Pjaara bhaai, ham Parmeswar se praatna kariela kie tor haal ekdam barhia rahie aur kie tor dehie tjangga rahie djaise tor diel bhie attjha hoi gail hai.
Ham bahoet khoesie hoi gailie djab ekaat iesaai bhaai log hia aaike bataais kie toe diel bhar se bieswaas karke sattjaai ke rasta par tjale hai. Djab ham soeniela kie hamaar larkan sattjaai ke rasta par tjale hai, tab koetjh na hai djaun hamme auro khoesiaalie dei sake hai.
Pjaara Gaajas, toe bharosaadaar baate aur ek barhia kaam kare hai kie toe iesaai samaadj ke bhaai logan ke sahaaita kare hai, tjaahe toe oesabke na djaane hai. Oesab djab lautke aail tab hia ke samaadj log se bataais kaise toe oelogke prem karat rahiele. Djab oesabhan phien se tore paas aaiga, tab oelogke phien se auro aage djaai khaatien sahaaita kariehe. Tab toe ek bhala kaam kariehe djaise ek Parmeswar ke larka ke tjaahie kare ke. Oesab hia hoewa dja hai Jiesoe Kriest ke biese me bataawe khaatien, aur oelog be-bieswaasie log se ekko tjiedj na maange hai. Ohie se hamlogke tjaahie aisan manai logan ke bhiettar leike sahaaita kare ke. Ie rakam se hamlog bhaag leila Parmeswar ke sattjaai soenaawe khaatien.
Diotrefes aur Demetrias
Ham samaadj logan ke ek tjietthie liekhlie rahielie. Bakie Diotrefes na maange hai hamaar baat soene. Aur oe maange hai barkwa khele! 10 Djab ham toelogke lage aabe tab ham djanaabe kie oe hamlogke biese me ketana and-band baat bole hai. Aur ie na sab hai. Oe bhie partjaar kare waala bhaai log ke bhiettar na aawan dewe hai. Aur djab koi maange hai ie kaam kare, tab oe bhie oke na karan dewe hai aur oke samaadj me se khader dewe hai.
11 Pjaara bhaai, toe aisan kharaab manai logan ke sanghat na kariehe, bakie attjha manai log se. Dje hardam bhalaai kare hai, oe Parmeswar ke larka hai. Bakie dje kharaabie karat rahe hai, oe Parmeswar ke na djaane hai.
12 Demetrias ke biese me sab koi barhia baat batia hai, aur oe satj baat hai. Aur hamlog bhie gawaahia baatie kie oe aapan djiewan safa se bietaawe hai. Aur toe djaane hai kie hamlog djhoeth na boliela.
Tjietthie ke ant
13 Ham maangiela toke auro dher tjiedj djanaawe, bakie ham ie tjietthie me ie sab tjiedj na liekhab. 14 Ham maangiela halieje se tore paas aawe aur tose batiaai.
15 Parmeswar toke aasier-baat dewe.
Tor hia ke sanghatian toke jaad kare hai.
Toe hoewa ke sanghatian ke hamaar naam se aasier-baat dei deihe.